Wiki i muin te Epiphany           Kanimabong           

Warekan ana moa n Reta Ioane. 5: 5-13 

Antai ae kataea ana kai aonteaba? Bon teuare kakoaua Iesu ba Natin te Atua. Boni Ngaia Iesu Kristo are roko n te ran ao n te rara; tiaki ti te ran, ma boni n te ran ao te rara. Bon te Tamnei te tia kakoaua. Ma ngaia ae bon teniman tani kakoaua: ba te Tamnei, te ran ao te rara, ao a borai ngaia n teniman. Ti kariaia aia kakoaua aomata, ma e kakanato riki ana kakoaua te Atua. Ao aei ana kakoau te Atua n taekan Natina: ane kakoaua Natin te Atua, ao e mena i nanona ana kakoaua te Atua. Ane aki kakoaua te Atua, ao e arana te Atua ba te tia kewe ngkai e rawa n ana kakoaua te Atua n taekan Natina. Ao aei te kakoaua anne: E anganira te maiu ae aki toki te Atua, ao e mena te maiu anne i nanon Natina. Ane iai te Nati irouna, ao iai te maiu irouna; ane akea te Nati irouna, ao akea te maiu irouna.

I koroi baikanne nakoimi ba kam aonga n ataia ba iai te maiu ae aki toki iroumi, ngkai kam kakoaua aran Natin te Atua.                                                                     

 Te Taramo     147: 12-15, 19-20

Kaekana: Ierutarem, neboa te Uea.  

Ierutarem, neboa te Uea, Tion, neboa Atuam.

E kamatoai kaini mataroam, E kakabaiaia natim akana i nanom. K 

E kawakina te raoi i aon tiam, E kanuaiko ni burawan te uita.

E kanakoa ana taeka nako aon te aba, e buti maka ana rongorongo i aona. K 

E kaota ana taeka nakoni Iakoba, ao ana tua ma ana moti nakoni Iteraera.

E aki karaoa anne nakon te aba riki teuana: a aki atai ana makuri. K 

Alleluia, alleluia

E na neboaki Kristo ae kaoti i aon te aba, E na neboaki irouia akana kakoaua. Alleluia.  

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Ruka…5: 12-16 

E mena Iesu n te kawa teuana, ao e roko temanna te aomata ae e buta rabatana n te rebera. Ngke e nora Iesu, ao e baka ni bobaraki i matana ma ni butia ni kangai: “Te Uea, ngkana nanom, ao Ko kona ni kamaiuai.” E arora baina Iesu n ringnga, ao E kangai: “Bon nanou, ko na maiu.” Ao e a mauna naba reberana. E tua Iesu nakoina ba e na aki kaongoa temanna, ao E kangai nakoina: “Nako, kaotiko nakon te berebitero, ao anga te karea i bukini kamaiuam, n ai aron ana baire Mote, ba te bai ni kakoaua i bukia.”

E buti nako taekana ma n raka nako, ao a baneakinna aomata ake a maiti, ba a na ongora irouna ao ana katokaki aorakia. Ma E nanako Ngaia nakon tabo aika rereua, ao E tataro.  

Tibatiba: Ane iai te Nati irouna, ao iai te maiu irouna

Tao e na riai ni matata raoi iroura ngkai ba tera nanon Kiritimati ao tera oin kantaninga te Atua ibukira ba ti aonga n reita nako ana baintangira te Atua ae ti a tia ni karekea n te Kiritimati. N te bong aio ti a manga kauringaki ba e na koro nanon te kiritimati nakoira ngkana ti onimaki ao ti kakoaua ba Iesu bon Natin te Atua ae e roko ni kawarira ba ti aonga ni bane ni kamauiaki. Ao ngkana ti kakoaua Iesu ba natin te Atua ao e na maeka ni koaua ngkana ti maiuakina te tangira are E tia n anganira ngke e maraki ao mani mate ibukira iaon te kaibangaki. Eng e na bon maeka ni koaua inanora Iesu ngkana ti kakoaua ao ti ira nanona ni maiuakina ana tangira nakoia raora. Ao ngkana ti maiuna ana tangira ao ngkanne E na bon maiu ni koaua inanora Iesu. Are nanona ba ngkana E maiu inanora te Nati ao ngkanne e na bon iai te maiu inanora.

Ao ngkana ti maiu ibukin te Uea ao ngkannne ti na botaki ni mate ma Ngaia ao ti na mangauti naba ma Ngaia inanon te mimitoing ao te kabaia ae akea tokina. Ma ngkana ti aki kakoaua Iesu ba Natin te Atua ao ti aki maiuakina ana tangira ao ngkanne ti na bon raure nako ma Ngaia ao ti na mate n aki totoki.

Tariu ao maneu ngkana ti kani kamateraoa te baintangira ae ti tia anganaki n te Kiritimati aio ao ti riai ni kamaiua Iesu n tai nako inanora. Ti na butia tinara Nei Maria ba e na buokira ao ni kawakinira inanon ara kekeiaki ba ngkai bon tinara ngaia ao e na taui baira n tai nako ba ti na toua kawain Natina ae Iesu. Ao ti na roko n tokin kawaira are bon te rinnako n te Abanuea ae Karawa inanon te kabaia ao te mimitong ae akea tokina.