Wiki  i muin te Ephiphany          Kauabong 

Warekan ana moa n Reta Ioane.    4: 7-10

Ngkami aika kam tatangiraki, ti na itangitangiri, ba boni mairoun te Atua te tangira; ane iai ana tangira, ao e riki mairoun te Atua, ao e ata te Atua. Ane akea ana tangira, ao e tuai n ata te Atua, ba bon te tangira te Atua. E kaotaki nakoira ana tangira te Atua n aei: E kanakoa Natina ae te Rikitemanna te Atua nako aon te aba, ba ti aonga ni maiu irouna. Ao aei aron ana tangira: tiaki ngaira aika ti tangira te Atua, ma boni Ngaia are tangirira ao E kanakoa Natina ba te karea i bukini kabaran ara bure.                                                                      

Te Taramo  72: 1-4, 7-8

Kaekana: A na bane botanaomata n taromauriko, te Uea.

Te Atua, angan te Uea am moti, angan natin te Uea am eti,

ba e na kaira am botanaomata ma te eti ma ni kaeti taekaia am aomata

aika kainnano. K

Ke a uota te raoi maunga nakon te botanaomata, ke a uota te eti tabuki.

E na kaeti taekaia akana kananoanga, E na kamaiuia natia kainnano  K

E na rikirake te eti n ana tai, E na matoa te raoi n aki toki.

E na tautaeka mai marawa nako marawa, Ao man te Karanga nako tabon aonaba. K 

Alleluia, alleluia.

E taekina te Rongorongo ae Raoiroi Iesu, Ao e kamaiuia aoraki.  Alleluia. 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Mareko.: 6: 34-44

Ngke E aerake Iesu man te boti, ao E noria aomata ake a uanao, ao E nanoangaia, ba ai aroia tibu aika akea te tia kawakinia. Ao E kamanna n reireinia. Ngke e a kaan te bong, ao a nakoina ana reirei, ao a taku: “Bon te rereua te tabo aei, ao e a kaan te bong; kaokiia nakon aia tabo tan ribana ma kawa aika kaan, ba a na kaboi kanaia iai.” E kaekaia ni kangai: “Kaamarakeia, ngkami.” A taku nakoina: “Tao ti na nako ni kaboi bwerena n uabubua te tenario ba kanaia?” Ma E taku Iesu: “Iraua ami bwerena? Nako,noria.” Ngke a tia n noria, ao a taku: “Nimaua, ao uoman te ika.”Ao E tuangia ba a na katekatekaia, n tibatibaia n taiani koraki, i aon te uteute ae mawawa. Ao a tekateka i aontano n taiani koraki ake tatabebubua ke kakanimangaun. Ao E anai bwerena ake nimaua ma ika ake uoman, ao E tararake nako karawa ma n atonga te karaoiroi, ao E ototoi bwerena n angania ana reirei ba ana tibatibai. Ao E tibatibai naba ika ake uoman nakoia ni kabaneia. A bane n rauaki n amarake, ao a rikoaki tengauni ma uakora te baene, ake a on n nikirani bwerena ma ika. Ao maitia mane ake a kangi bwerena, nimanga.  

Tibatiba: E kamarakeira te Atua ma te rauaki ngkana ti maiuakina ana Tangira 

Tariu ao maneu e weteira Iesu ba ti na iriria n tai nako ao ngkana ti kaeka ana wewete ao e berita nakoira ba e na anganira te rauaki n tai. N te bong aio ao ti a manga ongora aron Iesu ni kamarakeia te koraki ae nimanga maitia ake a iriria n ongora n ana reirei ao ana kabarabara.

 E kauringira ikai Iesu ba ngkana ti tauraoi n anga maiura ma arora ni kabane nakoina ao n tabeakina Nanon ao E na bon tabeakinira n arora ni kabane ao a na bon akea tabeaiangara ba E na tararuaira n tai nako. Bon Nanon te Atua ibukira ba ti na muiankina ana tangira nakoia tarira ma manera ba ti aonga ni kaotia ba ti mananga mairoun ao E maeka te Atua inanora ao ti na bon raonna naba ni mate ao nu mangauti ma Ngaia nakon te mimitong.

Ti na kekeiaki n tai nako ni butimaea te amarake are kakatauraoi Iesu ibukira n te Eukari. Bon aio te amarake ni borau ae ruo mai Karawa ae na karokoira n te Abanuea ae Karawa. Ngkana  ti teimatoa ni maiuakina ana tangira Iesu ao n tabeka ara kaibangaki ao n irira Iesu ao ngkanne ti na bon koaua ba ti na roko n tokin kawaira are bon mwengara ni koaua  are E a tia katauraoia te Uea ibukira. Ti na butia tinara Nei Maria ba e na taui baira n tai nako ba ti aonga n totoua kawain Natina ae Iesu.ao ni katonga te kabaia ae akea tokina I Karawa.