Wiki 1           Kaabong 

Warekan te Reta nakoia Ebera. 3: 7-14

E kangai te Tamnei ae Raoiroi: “Ngkana kam ongo banana n te bong aei, ao tai kamatoai nanomi, n ai aromi n tain te kauntaeka ni bongin te kataki i nanon te rereua, ngke a kataai ma ni karawawataai ami bakatibu, i muin noran au makuri i nanon abui te ririki. Ma ngaia are I un nakon te roro arei, ao I kangai: A aki toki ni kairua nanoia, a aki ota n au katei; ai ngaia are I taetae n tuea ma te un ni kangai: A na aki rin i nanon au motirawa.”Tarataraingkami, tari, ba e na akea temanna i buakomi ae e na reke irouna te nano ae buakaka ma te rawa n onimaki, ba e na kitana te Atua ae maiu. Kaungai nanomi i boni iroumi ni katoa bong ao ni kabongnga, ba e aonga n akea temanna i buakomi ae e na kamatoaki nanona n ana kariri te bure. Ba ti buokanibai ma Kristo ti ngkana ti kawakina ara moan onimaki ni matotoa, ni karokoa te toki. 

Te Taramo 94: 6-11

Kaekana: Ngkana kam ongo banana, ao tai kamatoai nanomi

Rin, bobaraki, Katorobubua, Ti na taromauria te Uea ae karikira. Bon Atuara Ngaia,

ao ngaira ana botanaomata ae E kairia, ma ana nanai ae E kawakinna ni baina. K

Ongora n ana taeka n te bong aei: “Tai kamatoai nanomi n ai aroma i Meriba

Ngke kam mena I Matia n te rereua, Ngke e kataai ma ni kaunai ami bakatibu,

Ao a bon nori au makuri. K

A kaunai te roro aei abui te ririki, Ao I kangai: “Bon te botanaomata ae nanoro,

ae aki Ota n au katei. Ao I taetae n tuea ma te un, ni kangai:

“A na bon aki rin i nanon au motirawa.”  K 

Alleluia, alleluia.

Te Uea, reireiai kawaiu, kairai n te kawai ae eti   Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Mareko. 1: 40 – 45

E kawara Iesu temanna te rebera, ni butia, ao e katorobubua ma n taku: “Ngkana nanom, ao Ko kona ni kamaiuai.”e rotaki Iesu n te nanoanga, ao E arora baina n ringnga, ao E taku: “Bon nanou, ko na maiu.” Ao e toki naba reberana, ao e marurung. Ma E karawawata ana taeka nakoina temanna, ma nako, kaotiko nakon te berebitero, ao anga te karea are e baireia Mote, i bukin kamaiuam, ba aia bai ni kakoaua.” Ma ngke e nako, ao e taekinna ma ni katanoata rongorongona. Ao ngkanne E aki kona n rin Iesu n te kawa teuana, n aki karaba; ma E titiku i tinaniku, n tabo aika rereua; ao E kawaraki man tabo nako.

 

Tibatiba: Ngkana kam ongo banana n te bong aio, ao tai kamatoai nanomi

Tariu ao maneu ti a tia tuangaki ba e tia n taetae te Atua nakoira n aro ao n anga aika a bati ma n te tai aio ao e taetae te Atua iroun Natina ae Iesu are a tiba bungiaki nakoira inanon te Kiritimati. Inanon kororaoin te tai ao e kanakoa Natina te Atua ba e na bungiaki iroun Nei Maria ao ngkai ti a tia n noria ao n ongo banana n tai aikai. Irarikin nnne ao e a tia naba te Uea ni muiokoia ana botanaomata te Atua ba a na kabuta te rongorongo ae raoiroi nakon tokin aonnaba ao a na babetitoia te koraki n aran te Atua ae te Teniman Temanna ae te Tama, te Nati ao te Tamnei ae Raoiroi. E anganira naba ana taeka ae tabu n te Baibara ba te tia kairira nakon are Nanona ao e a tia naba ni katuka ana baintangira ae kakawkai nakoira ae bon Rabatana ae Maiu n te Eukari.

Bon ti teuana ana kantaninga te Atua ba e tangiria ba ti na bane maeka irarikina n te Abaniea ae Karawa ke Ierutarem ae Bou. Aio bon te tabo ae ti na aki manga nora te tang ma te mate ao te nanokawaki iai ma bon te tabo are ti katonga iai kororaoin te kukurei inanon te mimitong ae aki totoki,

E a manga kauringira Iesu n te bong aio ba ngkana ti ongo banana n te bong aio ao ti na aki kamatoai nanora. Eng nanon ana taeka Iesu aio ba e bon rawawata nanona ngkana ti rawa  n ongo banana ba ti na bon karekea te mate ae akea tokina ao ti na bon kabua te kamaiuaki are e a tia n anganira ngke e maraki ao e tine iaon te kaibangaki ao e mate ibukira. E bon rawa nanon Iesu ba e na norira ba ti na nakon te mate ao te kabuakakaki ae akea tokina.

Te nano ae maraurau ao ae nanorinano bon ngaia kingin te kamaiuaki ae kan anganira Iesu. E na bon rotira te ranga n ran ni kamaiu ngkana ti baina te nano ae mangori, ae rinano ae kona n ranga nako iai te te ran ni kamaiu. Ti na bubutia te Atua ae maka man nanoanga ba e na anganira nanora aika maraurau aika a na kai rotaki n ana taeka te Atua ae na anganira tiaki ti n te bong ma ni kananei bongin maiura.