Wiki 1           Kanimabong 

Warekan te Reta nakoia Ebera…4: 1-5, 11

E teimatoa naba ibukira ana motintaeka te Atua nakoia Iteraera ba a na rin inanon ana motirawa; ma ngaia ae ke tai taku temanna i buakomi ba e aki kauia. Ba ti anganaki naba ngaira te rongorongo ae Raoiroi n ai aroia ngaia.  Ma akea uan te taeka are a anganaki, kioina ngke a aki botaki n onimaki ma uake a ongora. Ba ti rin n te motirawa, ngaira tan onimaki, n ai aron te taeka are kangai: “I taetae n tuea ma te un ni kangai: A na aki rin i nanon au motirawa.”

A boni bane ana makuri te Atua ngke e karikaki aonaba, Ba E taekina te kaitibong ni kangai, n te tabo teuana: “Ao E motirawa te Atua n te kaitibong man ana makuri ni kabane.” Ao E manga kangain te tabo teuana: “A na aki rin I nanon au motirawa.”

Ma ngaia ae tin a keiaki n rin i nanon te motirawa anne, ba e aonga n aki bua temanna ni kairiri n te aki ongotaeka arei, 

Te Taramo 77: 3-4, 6-8

Kaekana: tai manuokin ana makuri te Uea.

Te baera ti ongo taekana, Are a kaongoira ara bakatibu,

Ao ti na kawakinna nakon te roro ae na roko. Ao ana makuri aika kamimite Uea ma maakana. K

A riai naba ngaia ni kaongoia natia, Ba a aonga n onimakina naba te Atua,

N aki manuokin ana makuri te Atua, Ma a na kawakin ana tua. K

A aonga n aki katotongia aia bakatibu, ake te roro n aki muti ma n aki ongeaba,

ba te roro ae nano tiotio, n aki kakaonimaki nakon te Atua.  K 

Alleluia, alleluia.

Ngkana kam ongo banana n te bong aei Ao tai kamatoai nanomi,     Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Mareko..2: 1 - 12

E okira Kaberenaum Iesu, ao a ongo aomata ba E mena n te auti. Ao a botaki iai aomata aika maiti n te aro ae akea te tabo ae mawa, ba e riba naba matan te mataroa. Ao Ngaia E reireinia te Taeka. E uotaki nakoina temanna te nakibaina are tabekaki irouia aomata ake uoman. Ma a aki kona n nakoina i bukin te koraki, ao a kabara taubukin te auti i etan te tabo are E tei iai ni karekea te bangabanga, ao a nna iai te kainiwene ma te nakibaina i aona. Ngke E nora aia onimaki Iesu, ao E taku nakon te nakibaina: “Natiu, a bara am bure.”Iai tani korobki tabeman i buakon te koraki, ao a kanga i nanoia: “E kanga n taekinna anne? E baka n atua! antai ae kona ni kabarai bure? ao bon ti te Atua!” E atai aia iango Iesu i nanona, ao E taku nakoia: “E aera ngkai kam iangoa anne i nanomi? Tera ae bebete riki atongana? ‘A bara am bure ke ‘Teirake, tabeka am kainiwene, ao nakonako’? Ma kam na ataia ba iai makan Natin te aomata ni kabarai bure i aon te aba,”ao E kangai nakon te nakibaina: “I tuangko, teirake, tabeka am kainiwene, ao nakon am auti.”Ao e teirake naba n tabeka ana kainiwene, ao e otinako i mataia aomata ni bane. A bane ni mimi, ao a neboa te Atua ni kangai: “Ti tuai man nora te aro aei!”

 

Tibatiba: Kawakinan ao taetaekinan ana Taeka te Atua inanon roro ma roro