Wiki 3           Katenibong 

Warekan te Reta nakoia Ebera..10: 11-18

E katoa bong n tei berebitero ni karaoa nakoaia ao a okioki n anga karea aika ti te arona, aika bon aki kona ni kamaunai bure. Ma E anga te karea ae ti teuana Kristo i bukini bure, ao E a tekateka n aki toki i angatain te Atua. Ao ngkanne E kantaninga te tai ae a na kaweneaki iai ana kairiribai ba nangoani waena. Ba ti teuana ana karea, ao E karaoiroia iai akana E katabuia. E kakoaua anne te Tamnei ae Raoiroi, ba E kangai moa: Aei te berita ae N na karaoia ma ngaia i muini bong akanne; ao E manga kangai te Uea: N na Karin au tua irouia, ao N na kori i nanoia. N na aki manga uring aia bure ma buakakaia. Ma ngkana a kabaraki bure, ao akea riki te karea i bukini bure. 

Te Taramo 109: 1-4

Kaekana: Te berebitero Ngkoe n aki toki n ai aroni Merekitereka.

E kangai te Uea nakon au Uea: “Tekateka i angataiu:

N na kaweneia aiam i ani waem.”. K

E na kabuta makan am tautaeka, Te Uea mai Tion;

Ko na uea i aoia aiam. K

Te natinuea Ngkoe mangke te tei, I aon te maunga ae tabu;

I karikiko i main te karangaina.  K

E na aki bitaki ana taeka n tuea te Uea: “Te berebitero Ngkoe n aki toki

n ai aron nakoani Merekitereka.”  K 

Alleluia, alleluia.

A koaua ana taeka te Uea, a raraoi ana makuri.    Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Mareko.4: 1-20

E reirei Iesu i rarikin te nama, ao a rangi ni maiti aomata ake a botaki i rarikina, ai ngaia ae E toka n te boti i aon te nama, ao E tekateka iai, ao a mena i eta te koraki i rarikin te nama. E reireinia baika maiti n taetae ni kaikonaki, ao E kangai nakoia n ana tai n reirei: “Ongora! E otinako te tia ununiki ba e na ununiki. Ngke e tabe ni kamaea ana koraa, ao a baka tabeua i rarikin te kawai, ao a roko mannikiba ni kabanei ni kang. A baka tabeua i buakon atibu ike e karako iai te tano, ao a waetata n riki ba e mani te tano, ma ngke e a oti taak, ao a bue ao a rai. A baka tabeua riki i buakon aroka aika kateketeke, ao a karibaki iai ao a aki kariki ua. A baka tabeua n te tano ae raoiroi, ao a kariki ua ngke a rikirake ma n ababaki, ba tekaina tenibui, tekaina onobui ao tekaina tebubua.” Ao E kangai naba: “Ke e ongo ane iai taningana ongo.” Ngke ti Ngaia ma aomata ake raona ao uake tengauni ma uoman, ao titirakinna nanonn taetae ni  kaikonaki. Ao E kangai nakoia: “Ngkami, kam anganaki atakini miterion Uean te Atua: ma akana mena i tinaniku, a anganaki bai ni kabane n taetae ni kaikonaki, ba a na taratara n aki noraba, ma n ongora n aki ota iai, ba e kawa n rairi nanoia ma ni kabaraki aia bure.” E kangai nakoia: “Kam aki ongo nanon te taetae ni kaikonaki anne? Ao kam na kanga n atai nanon taetae ni kaikonaki ni kabane? Te tia ununiki, e unika te Taeka. Akana a mena i rarikin te kawai ike e unikaki iai te Taeka, bon uake a ongo te Taeka, ao e roko naba Tatan n uota nako te Taeka are unikaki i nanoia. Aroia naba ake a anganaki te koraa i buakon atibu: a butimaea te Taeka ma te kukurei., ma akea wakaia i nanoia ba a aki teimatoa; ngkana e roko te rawawata ma te bainikirinaki i bukin te Taeka, ao a baka. Iai aika anganaki te koraa i buakon te kateketeke; a ongo taeka, ma e taonaki ma ni karibaki te Taeka n tabeaiangan aonteaba ma ana kariri te kaubai ma taiani kaibabarru, ao e aki kona ni kariki ua. Iai aika anganaki te koraa n te tano ae raoiroi; a ongo te Taeka, ao a butimaia, ao a kariki ua, ba kakatenibui ke kakaonobui ke tatabebubua.” 

Tibatiba: Te tano ae raoiroi mani kariki ua

Tariu ao maneu E kaurrngira Iesu n te bong aio ba te bai ae kakawaki inanon maiura aei bon te kona n anganga te maiu ke te kariki ua.  Ba motikan taekara inanon te maiu aio bon ara kona ni kariki ua ao n anganga te maiu. Bon aio anuan te Atua n tai nako ba te anganira te maiu n arona naba ngkai e anganira te maiu ae te ikeike. Ma bon iai te muioko ngkana e reke iroura te maiu ba te kona ni manga anga nakoia raora. Ba ngkana ti aki anga te maiu are a tia n reke iroura nakoia tabeman ao ngkanne e na bon teimatoa te maiu anne iroura. Karaua ni iangoia ba ko kanga ni maiu ni katoa bong. Eng ti bon karina iroura te ang are na manga buti inanon rabatara ao e na karika te maiu n rabatara. Ma e na riai n otinako te anga are ti tia ni karinna inanon rabatara. Ngkana ti aki ao ti na bon mate.

Ngkana E anganira ana taeka te Atua ao ti kantaningaki ba ti na karinna inanora ao ti na manga angania tabeman ba a na maiu. Ti riai ni katauraoi nanora n aiaron te tano ae riai ni katauraoaki n tebokaki n te ran ao n renganaki ma mkamka ni mange ao te bon ba e aonga ni maiu te kora ngkana e baka uiona.ma ngkana e maiu te kai ao e na motikaki taekana man raoiroin ma maitin te ua are karikia. Ngkana iai te ua ao e materaoi te amarake n te tano are a tia ni kanna te aroka anne. Ma ngkane akea te ua ao ngkanne e na bon riai ni koutaki ao ni kabuokaki.

Ai ngaia ae tariu ao maneu n te maiu n Atua are ti a tia n anganaki ao ti na kawakina ao ni karikirakea te maiu anne ngkana ti a manga anga ibukia raora.Ti na butia te Atua ba e na anganira ana tangira ma ana nanoanga ni kona ni manga anga te maiu anne nakoia tarira ma manera. N te aro aio ao ti na riki ba tano aika raoiroi aika a kariki ua.