Wiki 23           Kaabong 

Warekan ana Reta Bauro nakoia I Korote…3: 12-17

Ngkami aika kam rineaki iroun te Atua, aika kam itiaki ma n tangiraki irouna, karina i nanomi te nanoanga, te akoi, te nanorinano, te nimamannei, te aki bara n nano. Kam na itaotaon nanomi ma ni ikabarabure iroumi, ngkana tao e tang temanna iroun temanna. Kam na kakairi irouni Kristo, are kabarai naba ami bure. Ao i aoni bai ni kabane karina te tangira, ba boni ngaia matoatoan te raoiroi ma kororaoina. Ke e uea i nanomi ana raoi Kristo, are kam weteaki nako iai, ba kam na ikotaki n te rabata ae ti teuana; ao babaina te tituaraoi.

Ke a maeka i nanomi ana taeka Kristo n aekaia nako. Kam na reirei ngkami i boni iroumi n te wanawana n aki toki, ao n taeka ni ibuobuoki. Kabanei nanomi n anenea te Uea ma ni katituaraoia, n taiani kuna ma manewe ma anene aika bain te tamnei. Te bai nako ae kam na karaoia, ke n taekinna, ao karaoia ma n taekinna n aran te Uea ae Iesu, ni katituaraoa iai te Atua te Tama irouna. 

Te Taramo 150: 1-6

Kaekana: Ke a neboa te Uea bai ni kabane.

Neboa te Atua n umana ae tabu, neboia i karawa ma makana.

Neboia n ana makuri aika kamimi, Neboia ni kakanatona ae ababaki. K.     

Neboia n tangin te bu, neboia ma te abi ao te raea.

Neboia n te ruoia ma te timbara, neboia n taiani karai ma kaibaba. K.

Neboia n te timbara aika tangiamaka, neboia n timbara aika tangiraoi.

Ke a bane n neboa te Uea, baika maiu. Alleluia. K. 

Alleluia, alleluia.

Am taeka, bon taekan te tamnei ma te maiu: A mena iroum taekan te maiu ae aki toki. Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Ruka…6: 27-38

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “I tuangi ngkami, ngkami aika kam ongora: kam na tangiriia ami kairiribai, buokia akana ribai ngkami, karaoiroia akana karekei kaimi, tataro i bukia akana bainikirini ngkami. Ane orea tabam teuana, ao anganna naba tabam are teuana; ane anaa rabunam, ao anganna naba am kabaraki. Ane butiko, ao anganna; ane anaa am bai, ao tai anaia mairouna. Te bai ae ko tangiria ni karaoaki nakoim, ao karaoia naba nakoia aomata. Ba ngkana kam tangiriia akana tangiriia. Ngkana kam buokia akana buoki ngkami, ao tera aromi ae na reke iai? a karaoa naba anne tani bure. Ngkana kam anga nakoia akana kam taku ba a na manga anga nakoimi, ao tera aroma ae na reke iai? A anganga naba tani bure nakoia tani bure ba a aonga ni manga kaboaki muin aia bai. Ma kam na tangiriia ami kairiribai, ibuobuoki ao anga ami bai n aki kani kaboaki, ao e na ababaki kaniwangami, ao kam na riki ba natin Teuare moan te Rietata, ba E akoi Ngaia nakoia akana bangaomata ma akana ioawa. Kam na nanoanga, n ai aron Tamami ae nanoanga. Tai motiki taekaia aomata, ao a na aki motikaki taekami. Tai kabureia aomata, ao kam na aki kabureaki. Kabarai aia bure aomata, ao a na kabaraki ami bure. Anga, ao kam na anganaki; ao a na kanoaki rukuman ami kunnikai n te baire ae koro raoi, ae ibe ae toki, ae taonako; ba te baire ae kam babaire iai, ao e na baireaki naba iai nakoimi.

 

Tibatiba: Anenea te Uea ma ni katituaraoia n taiani kuna ma manewe ma anene aika bain te Tamnei

Tariu ao maneu n aron Nanon te Atua ae ti ataia ba E kan anganira kororaoin te maiu iroun Natina ae Iesu Kristo, a na bane ni kakoroaki nanoia ngkana ti kaburei maiura ba ti na katotonga mauin Iesu n tangiria raora n aiaron tangirara i bon iroura; ngkana ti tauraoi ni buokia ara kairiribai ao ngkana ti tauraoi ni kabarai aia bure akana a karaoa ae buakaka nakoira. Inanon karaoan makuri aika raraoi aikai ao te bai ae ti reireinaki iai ba ti riai ni katabeira ma kaikoan kaubain te Tamnei ao ni katikui bain te rabata ke te aonnaba. Ti reireinaki naba ikai ba ngkana ti kairaki ni bain te Tamanei ao ti na kona ni kababaneira ibukin karaoan Nanon te Atua. Ngkana ti nebonebo n Tamnei ao ti kataua Tamnein te Atua are mamaeka inanora ba E na tautaekanira ke E na inaomata ni koaua inanora n te aro are E na kairi maiura ao ti na toua manekana ni kabanei bongin maiura.

Tariu ao maneu ti riai n te bong aio ni manga kaboui ara anganano nakon te Atua ni butia ba E na buokira ni kona ni kababaneira nakon te Atua n riki ba tan ririmuina n uouota ara kaibangaki ni katoa bong ibukina ba ti a tia ni kakeaira i bon iroura ba ti kakaraoa ae Nanona ba ti aonga n roko n tokin kawaira are te rin n te Abanuea ae Karawa are e a tia katauraoaki ibukira ba mwengara ni koaua ngkai ao n aki totoki.