Wiki 23           Kanimabong           

Warekan ana moa n Reta Bauro nakon Timoteo..1: 1-2, 12-14

Bauro, ae kateaki ba ana Abotoro Kristo Iesu, n ana baire te Atua ae ara Tia Kamaiu ao Kristo Iesu ae ara kantaninga. Nakon Timoteo, ae natiu ni koaua i nanon te onimaki. Am bai te akoaki, te nanoangaki ao te raoi mai iroun te Atua te Tama ao mairouni Kristo Iesu ae ara uea.

I katituraoa Kristo Iesu, ae ara Uea are e anganai te korakora, ba E onimaki, ni kateai n te nakoa, ngai ae ti arou ngkoa te taetae buakaia ma ni bainikirinna ao te tinaraia. Ma I nanoangaaki, ba I tuai onimaki ngkekei, ao I aki ata are I karaoia. Ao e korakora akoau iroun te Uea ngke E anganai te onimaki ma te tangira ae i nanoni Kristo Iesu. 

Te Taramo     15: 1-2, 5, 7-8, 11

Kaekana:        Tibangau ngkoe, te Uea.

Kawakinai, te Atua, katanau Ngkoe. I kangai nakon te Uea: “Atuau Ngkoe.

Ti Ngkoe kabaiau.”

Te Uea ae tibangau ma au mangko, Boni Ngkoe ae Ko kawakina tibau. K.

I karaoiroa te Uea ae buoka au iango, Ao e reireiai oin nanou ni bong.

I kawakina taraan te Uea n tainako: Ngkai E tei i rarikiu, ao I aki baka. K.

Ko na reireiai kawain te maiu; Ane i matam te kabaia ae kororaoi,

Ao I angataim te kimareirei ae akea tokina. K. 

Alleluia, alleluia.

Otan aonaba Ngai. Ane irai, ao e reke irouna otan te maiu. Alleluia. 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Ruka…6: 39-42

E taetae ni kaikonaki Iesu nakoia ana reirei ni kangai: “Tao e kona ni kaira te mataki te mataki? Tiaki a na uaia ni baka i nanon te marua? E aki rine te reirei nakon ana tia reirei. Te reirei nako ae kororaoi arona, ao e boraoi arona ma ana tia reirei. Ko ti tara te aneke ane i nanoni matan tarim, ao ko aki nora te raubaba ane i nanoni matam? Ko na kanga n taku nakon tarim: ‘Tariu, taningaai ba N na buta te aneke ane i nanomi matam,’ ao ko aki nora te raubaba ane i nanoni matam? Te tia kewea te aba, buta moa te raubaba mai matam, ao ko a noraba ngkanne ni buta te aneke ane i nanoni matan tarim.”

 

Tibatiba: Buta moa te oka ane ni matam ao iana ko a tiba kona ni buta te aneke inanon matan tarim

Inanon te bong aio ao e kateaki imatara te reirei ae kakawaki ba inanon kamiuakira ao te bai ae rangi ni kakawaki ba boni ngai ae I riai moa ni kaitiaka nanon au auti imain ae I kona ni manga uota te kamaiuaki anne nakoia tariu ao maneu. Eng te bai ae kakawaki irou ba N na riai n norai ba te tia bure ni koaua ngai ae I kainanoa ana kamaiu te Uea. N na riai ni kauka nanou nakoi ana tangira ma ana nanoanga te Atua ae akea tokina ibukiu ao n ataia naba ba akea au bure ae I a tia ni karaoia ao e kona n riaon ana nanoanaga te Atua.Eng te moanibai ae I riai ni karekea irou bon onimakinan ana tangira ma ana  nanoanga Iesu ibukiu ngai ae te tia bure.

N te moan wareboki ao ti ongora aron Bauro n nanoangaki iroun te Atua ba e ringaki maiuna ngke e tuai ni kakoaua Iesu ao e aki karekea kaina te Atua ni moantai n anaa maiuna. Inanon te onimaki iroun Iesu ao te uki n nano ni koaua ni bubutia te Uea kabaran ara bure ao tebokakira n Raran Iesu ae moan te Tabu ba E na kaitiakira ao man kainaomataira, ao ngkanne ti na onikaki n riki ba taian karikibai aika bou ba ti a riki ba maneaban ao mwengan te Tamnei ae Raoiroi. Ti na bon aki kona ni kamaiuaki ngkana aronga ba ti aki kataia moa n nora te mamara are iroura ma ti tabe moa ma te mamara are irouia raora. Eng ti na bon aki kona ni kamaiuia raora ngkana e tuai moa  n ura inanora ain ana tangira te Uea.

Te kauoua ni bai ae ti riai ni karaoia ba e aonga ni banin iroura te kamaiuaki are e anganira Iesu bon te tauraoi n riki ba mitinare ngaira aika tan uota ana raoi ma ana tangira te Uea nakoia raora. Ti na bon aki kamaiuaki ngkana ti aki tauraoi ni kaota ao ni uota ana tangira te Uea nakoia raora. Eng ti weteaki n te bong aio ba ti na butia te Atua ba e na kaitiaki ma ara taratara ba ti aonga n nori kainnanoia tarira ma manera ao ni kaokia nakon te Uea.