Warekan ana moa n Reta Bauro nako Timoteo.6: 2-12

Ko atai kanoan am reirei ma am kaotioti aika ko riai ni wakin. Ngkana iai ae e okoro ana reirei, ae aki kawakin taeka aika koaua aika ana taeka ara Uea ae Iesu Kristo; ngkana e aki kawakina te reirei ae boraoi ma te Aro, ao bon te nanoro, ae kaminoaki n te kamoamoa, ae aorakina te baka n rabakau ma te kauntaeka. E riki mai iai te bakantang, te kabotaeka, te taetaebuaka, te bukibuki ni ioawa, te kauntaeka ae akea tokina i marenaia aomata aika aki iangoraoi, aika aki ata te koaua, ba ti aia iango te kani karekei aroia. E boni uana te Aro nakon te aomata ae nanoraoi n arona.  Ba bon akea uotara ngke ti roko i aon te aba, ao bon akea uotara ngkana ti kitanna. Ngkana a reke rabunana ma karara, ao a na rau naba nanora iai. Akana kani kaubai, ao a mane n te kaririaki, ao a bae n taiani kaibabaru aika matebuaka ma ni kareketati, ao a katika te aomata nakon te kabuanibai ma te mauna nako. Te kanibaibai, boni wakan taiani buakaka nako. A tia n reke iai tabeman, ao a maninga nako ni kitana te onimaki, ao a taonaki n rawawata aika bati.

Ma, ngkoe ae ana aomata te Atua, kawakiniko mai iai. Ukera te eti ma te raoiroi, te onimaki ma te tangira, te nanomaka ma te nimamannei. Wakina te buaka ae raoiroi, ae buakan te onimaki; rawea te maiu ae aki toki ae ko weteaki nako iai, ao are ko kaota kakoauana i mataia aomata aika maiti.

 

Te Taramo 48: 6-10, 17-20

Kaekana: A kabaia akana aki nanona te kaubai, ba aia bai te Abanuea ae karawa.

I aki maku n tain te kanganga, Ngkana a otabaniniaki aiau aika buakaka,

Aika onimakin aia bai ngkai a bati, ao a kamoamoaia ni kaubaia. K

Akea ae kona ni kaboa te aomata, ke n angan te Atua booni maiuna.

E aki kona ni kakoroa te boo ba e na maiu n aki toki, ma n aki nora te mate.   K

Tai maka te aomata ae riki ni kaubai, ae e rikirake mimitongini mwengana.

Akea uotana ngkana e mate, e tiku mimitongina i muina. K

Tao e toki nanona n ana tai ni maiu, Tao e kamoamoaki n tekeraoina;

ma E na bae n roko i buakoia ana bakatibu, Aika na aki manga nora te ota. K

 

Alleluia, alleluia.

Otan aonaba Ngai. Ane e irai, ao e reke irouna otan te maiu. Alleluia

 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Ruka. 8: 1-3,

E nakonako Iesu ri nanoni kawa ma tabo ni maeka, n reirei ma ni kaota rongorongon Uean te Atua. Bon raona uake tengauni ma uoman, ao aine tabeman ake a kamaiuaki mairouia tamnei aika kamara ao man aorakia, ba Maria ae aranaki ba Matarena are a otinako mairouna taimonio ake itiman, ao Ioana ae buni Kuta, ao Tutana, ao tabeman riki ake a buokia n aia bai.

 

Tibatiba: Te kanibaibai, boni wakan taiani buakaka nako