Wiki 26          Moanibong

Warekan ana Boki te burabeti ae Takaria. 8: 1-8

E roko irou ana taeka Uean aonaba, ni kangai: E korakora nanou ni ira tangan Tion, e urarake nanou i bukina. I a manga okira Tion, N na maeka i nanoni Ierutarem. E na aranaki Ierutarem ba te Kawa ae Kakaonimaki, ao ana maunga te Uea ba te maunga ae tabu. A na manga tekateka unimane ma unaine i nanoni maraeni Ierutarem, ma ekoia i nanoni baia i bukini maitin aia ririki. Ao a na kebo maraen te kawa irouia ataeinimane ma ataeinaine aika takakaro i nanoni marae. Ngkana tao e kamimi anne irouia nikiran te botanaomata, ao e bon aki kamimi irou. N nang kamaiua au botanaomata man abani Mainiku ma abani Maeao. N na manga kaokiia, ao a na maeka i nanoni Ierutarem. A na riki ba au botanaomata, ao N na riki ba Atuaia i nanon te eti ma te koaua. 

Te Taramo: 101: 16-21, 29, 22-23   

Kaekana:  E na neboaki te Uea ma mimitongina i Tion.

A na maka aran te Uea bekan, a na maka mimitongin uean aon te aba,

Ngkana E manga katea Tion te Uea, Ba E na noraki ni mimitongina.  K.

E na ongo ana tataro teuare kuribaiaki, E na aki rawa nakon ana bubuti.

E na koreaki aei i bukin tai aika na roko, Ba e na neboa te Atua te botanaomata ae bou. K

E baraki te Uea n umana are i eta, E tara aon te aba mai karawa,

ba E na ongo tangia taenikai, ma ni kamaiuia akana nangi mate. K

A na reke mwengaia natia am toro, ao a na teimatoa aia kariki i matam,

ba a na taekina aran te Uea i Tion ao neboana i Ierutarem,

Ngkana a botaki botanaomata ma abanuea, n taromauria te Uea.  K 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Ruka. 9: 46-50

E riki te kauntaeka i marenaia reirei, ba antai ae kakanato riki i buakoia. Ma E atai aia iango Iesu, ao E kaira temanna te ataei ae uarereke ni kateia i rarikina, ao E taku nakoia: “Ane akoa te ataei ae uarereke aei i bukin arau ao e akoai; ane akoai, ao e akoa Teuare kanakoai; ba ane mangori riki i buakomi ni bane, ao boni ngaia ae kakanato.”

E taetae Ioane, ao e taku: “Te Tia Reirei, ti nora temanna ba e kanakoia taimonio n aram, ao ti kan tukia, ba tiaki raora ni iririko.” Ma E kangai Iesu nakoina: “Tai tukia, ba ane aki kairiribai nakoimi, ao bon raomi. 

Tibatiba: A na riki ba au botanaomata, ao N na riki ba Atuaia i nanon te eti ma te koaua.

Tariu ao maneu, inanon moan bakaia ara moani karo ao e tuura aonnaba ao te botanaomata te bure n riki are kamaenakoira ma te Atua ao te botanaomata. Ma e korakora ana tangira te Atua ao E baireia ba E na manga anga Natina ae te Rikitemanna ae Iesu Kristo ba E na maraki ao man tiringaki iaon te kaibangaki ni kaboira ba ti aonga ni manga natinaki ao n riki ba tan baibai ngaira ma Natina ae Iesu i Karawa.  Inanon maten ao mangautin Iesu ao e a manga kabouaki aonnaba ba a na taromauria man neboa te Atua iaon ana maunga ae Tion. Iaon te maunga aio ao ti a bane n takaruea Iesu ba boni Ngaia ara Uea ao Atuara ae maka mani mimitong ae E riai n neboneboakai man taromauriaki iaoia uea nako. Inanon Iesu Kristo ao e reke te kamaiuaki irouia aomata nako ao ti a manga nora otan raneanean mimitongin te Atua are kainaomataira man roon te buakaka ao te bure. Ngaia are kabaran ara bure bon kawain reken te karatia ni kamaiu iroura are ti a karikaki ba ti nati ngaira ni koaua ao tani baibai n Abanuean te Atua i Karawa are boni ngaia mwenagara ni koaua ngkai ao n aki totoki.

Ti na takaruaea ana kamaiu te Atua nakon aonnaba ba a onga n ongo tarira ao manera ao man kamaiuaki naba. Ti na bubuti ba ti na karekea te kamaiuaki ni koaua ao ni kabuta te rongorongo ae raoiroi nako tokin aonnaba ao ni babetitoia te botanaomata n aran te Tama, te Nati ao te Tamnei ae Raoiroi. A,em