Wiki 26          Kauabong 

Warekan ana Boki te burabeti ae Takaria.  8: 20-23 

E kangai Uean aonaba:“A na roko riki botanaomata ma kaini kawa aika ababaki. A nako kain te kawa teuana nakon te kawa teuana, ao a na kangai: ‘Ti na nako ni butia te Atua; ti na ukera matan Uean aonaba; N na bon nako ngai.’ A na maiti botanaomata ma kain aba aika korakora, aika na roko i Ierutarem, ba a na butia Uean aonaba ma n ukera matana.

Ni bong akekei, ao e na kawaraki tatabeman te I Iutaia irouia tatabengaun te aomata man taetae ma botanaomata nako, ao a na taua kunnikaina ma ni kangai nakoina: ‘Ti a raoni ngkami, ba ti ongo ba E  mena te Atua i buakomi.” 

Te Taramo  86

Kaekana: Neboa te Uea, botanaomata nako.

E kateaki i iaoni maunga aika tabu, Te kawa ae tangiraki iroun te Uea.

E tangira riki Tion te Uea, Nakon ana tabo nako Iakoba. K

E kakanato taekam, Ngkoe ana kawa te Atua.

A warekaki Baburon ma Aikubita, i buakoia akana kinako.  K

A taekinaki Biritia, Turo ma Etiobia, ni kangai: ‘E bungiaki iai Naewa.’

Ma e kangai taekan Tion: ‘Tinau.’ Ba a bane ni bungiaki iai aomata. K

E kamatoa ana kawa ni nnena, Teuare moan te Rietata ae te Uea.

E koroi araia botanaomata n te boki: “E bungiaki iaki Naewa.”

Ao a kimareirei ma n anene ni kangai: “A bane n reke mwengaia i nanom.”K 

Alleluia, alleluia.

Te Uea, reireiai am kawai ma am tua, ao N na iangoi am makuri aika kamimi.  Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Ruka: 9 : 51-56

Ngke e a kan ana tai Iesu ni uotaki nako mai aon te aba aei, ao E mananga ma te nanomatoa nako Ierutarem. E kanakoia ana aomata n rimoana: ao a nako, ao a roko n aia kawa i Tamaria teuana, ba a na katauraoa rokona iai. Ma e tei butimaeakina, kioina ngke E na nako Ierutarem. Ngke a nora anne reirei ake Iakobo ao Ioane, ao a taku: “Te Uea, e uara nanom ngkana ti tua ba e na bakaria te ai mai karawa ni kamaunaia?” Ma E rairaki Iesu n tiringia. Ao a mananga nakon te kawa teuana.

 

Tibatiba: E kamatoa Nanona Iesu ba E na anko Ierutarem