Wiki 26          Kaabong 

Warekan ana Boki Neemia. 8: 1-12

N te namakaina ae te kaitiua, ao a bane ni botaki te koraki, ma te nano ae ti teuana, i nanon te marae ae kaitara mataroan te ran. Ao a butia Etira, ae te tia koroboki, ba e na uota ana Boki Mote, are kanoana te Tua are E anga te Uea nakoia Iteraera. Ao e uota te Boki te berebitero ae Etira, i nanon te marae, n te bana ae korakora, man te ingabong ni karokoa te tawanou, nakoia mane ma aine ni bane ake a kona n ongo, Ao e wareka te Boki Etira, inanon te marae, n te bana ae korakora, ma te ingabong ni karokoa te tawanou, nakoia mane ma aine ni bane ake a kona n ongo; ao a bane ni kakauongo.

E toka Etira i aon te bao te rai are kateaki i bukina. A bane n noria te koraki ngke e kauka te Boki, ba e bura i aoi ni nnena; ao a bane n teirake. E katituaraoa te Uea ae te Atua ae moan te maka; ao a bane te koraki n tabeki baia, ma ni kangai: “Amen! Amen” Ao a bobarki ma ni katorobubua i aontano n taromauria te Atua. Ao e karauakini warekaki Bokin ana Tua te Atua, ma ni kabaraki nanona; ao  bane berebitero ae Etira ao Rewita ake a reireinia te koraki:

“Te bong aei, bon ana bong te Uea ae Atuara, tiaki te tai n nanokawaki ma n tang.” Ba a bane n tang ngke a ongo taekan te Tua. E manga kangai Etira nakoia: “Nako, amarake ni irikoia man aika marika, moi ninima aika karewerewe, ao kaonoia akana akea rekenibaia. Ba bon te bongi n toa aei ibukin ara Uea, ao tiaki te bongi n nanokawaki. Boni korakorani ana kabaia te Uea.”

Ao a karauia te koraki Rewita ni kangai: “Karauingkami, ba te bong ae tabu aei; tai nanokawaki.” Ao a bane n nako te koraki, ao a amarake ma ni moi, ao a bati ni kimareirei; ba a bon ata nanon te taeka are e kaongoraeaki iai.  

Te Taramo  18: 8-11

 Kaekana: A kakamaiu ana tua te Uea.

Koron te raoiroi ana tua te Uea, E wanawana iai te nanoro.  K

A eti ana moti te Uea, E maiu te nano iai;

E itiaki ana taeka te Uea, E ota iai te mata.  K

E raoiroi makakin te Uea, akea bibitakina.

Bon te koaua ana moti te Uea, A eti n tai nako.

A kakawaki riki nakon te koora, Nakon te koora ae moan te itiaki;

A karewerewe riki nkon te meri, Ao nakoni nnen te meri. K 

Alleluia, alleluia.

I araningkami ba raou, ba I kaongoingkami ana taeka ni bane te Tama nakoiu. Alleluia.Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Ruka: 10: 1-12

E rineia riki ana aomata ake itingauni ma uoman te Uea. Ao E kanakoia ni kakauoman, ba a na rimoana nakoni kawa ma tabo nako ike E kan nako iai. Ao E kangai nakoia: “E boni karuo nako te tai, ma a karako tani makuri. Ma ngaia ae kam na butia Uean te tai, ba E na kanakoia tani makuri nakon ana tai. Kam na nako buakoia kameanti. Tai ua bua ni mane, tai ua tianaki, tai ua kauniwae, ao tai kamaura temanna i nanon te kawai. Ngkana kam rin n te auti teuana, ao kam na kangai moa: “Te raoi nakon te auti aei.” Ao ngkana iai natin te raoi i nanona, ao e na tiku i aona ami raoi, ma ngkana tao akea, ao e na okiringkami. Kam na maeka n te auti arei, ao amarake ma ni moi ni baika a anganingkami, ba e riai n anganaki te tia makuri boon ana makuri. Tai kitana te auti teuana n nakon te auti teuana. N te kawa nako ike  kam rini iai, ngkana kam akoaki iai, ao kam na kang baika uotaki nakoimi. Kamaiuia aoraki, ao kangai: ‘Ti taea naba tanon ami kawa ae nimti waera, ba e na tiku iroumi. Ma kam na ataia ba e a roko Uean te Atua.’ I bon tuangingkami, ba n te bongi ni motiki taeka, ao e na bebete riki aron totoma nakon te kawa anne.”

 

Tibatiba: E boni karuo nako te tai, ma a karako tani makuri

 Tariu ao maneu iai te taeka ae kakawaki ae aki toki n okiokiokiria Iesu ba te tai n te onaroka. Ba inanon te tai ao a kabonganaki iai ana karea te Atua ba a aonga reke taian ua aika bati ibukin neboan te Atua n ana tituaraoi ma ana akoi ae moan te bati nakoia ana botanaomata.Inanon te tai ao E kainnanoira Iesu ba ti na bane ngaira n tatabemanira ni makuri korakora n ana onaroka te Atua ba e aonga karuonako te tai ao ni kabaia te botanaomata. E kakawaki iroura tan tai ba ti na marurung ao ti na korakora ni karaoi tabera ba aonga ni bane ni kamaiuaki aomata nako. Uan ara makuri ao ara kakaonimaki bon te ua are ti na kaotia nakon Iesu ao ti na kamiauaki iai ba ti a tia ni kakaonimaki nakon te muioko are ti anganaki n ana onaroka te Atua. Inanon karaoan tabera n te onaroka ao ti na bon taonaki n te rawawata ma te tang ao te maraki ma ngkana ti a tia ni maiuakina te kakaonimaki ao ti na babati uotara aika bati man ara tai. Aio bon te bai ae kaman kabarabaraki n taian taramo are kangai; “A na nako a nako n uniki aia kora ma te tang ao te rawawata; a oki a oki ma uotaia uanikai aika bati ma ngarengare ao te kimareirei.

Ti weteaki inanon maiura aio ba ti na makuri n tai nako n te onaroka ma te marurung ao te kakaonimaki ba ti aonga ni karekea uan ao kiwangan ara kekeiaki n rinnako n te Abanuea ae Karawa are kabaia iai inanon te mimitong ae akea tokina.