Wiki 26          Kanimabong  St Teretia ni Iesu Te TEI

Warekan ana Boki te burabeti ae Itaia.  66: 10-14

Kam na kukurei ma Ierutarem, kimareirei irouna, ngkami nako aika kam tangiria. Kam na raonna ni kabaiana, ngkami nako ake kam tanginiweneia. Ba kam aonga ni kamammaaki ma n rauaki ni mammana ae kabebete nano, kam na mamma ma te kukurei ni mammana ae katoki nano.

Ba E kangai te Uea: Noria, N na karaangaa te raoi nakoina n ai aron te karanga, ao kakanatoia botanaomata n ai aron te karanga, ao kakanatoia botanaomata n ai aron te karanga ae taonako. Kam na kamammaaki, kam na rarikinaki, kam na babakoaki i aoni bubuaniwae. N na kabebetei nanomi, n ai aron ane kabebeteaki iroun tinana. Kam na nora anne, ao a na kabaia nanomi, ao a na manga maiureirei rabatami n ai aron te uteute, ao e na namakinaki bain te Uea irouia ana toro. 

Te Taramo 15: 1-2, 5, 7-8, 11

Kaekana: Tibangau Ngkoe, te Uea.

Atuau, kawakinai, katanau Ngkoe, I kangai nakon te Uea: “Au Uea Ngkoe.”

Boni Ngkoe tibangau ma au mangko, Boni Ngkoe ae ko kawakina tibau.  K

I karaoiroa te Uea ae buoka au iango, E reireiai oin nanou ni bong.

I kawakina taran te Uea n tai nako; Ngkai bon raou, ao N na aki baka.  K

Reireiai kawain te maiu; E kororaoi te kabaia i matam,

Akea tokin te kimareirei i rarikim. K 

Warekan ana Reta Bauro nakoia I Roma. 8: 14-17

Akana kairaki iroun Tamnein te Atua, ao bon natin te Atua. Kam aki anganai te nano n toro, ae kam na tiku iai i nanon te maku; ma kam anganaki te nano n nati, ba te natinaki ae ti kangai iai: “Abba! Te Tama!” Bon te Tamnei raon tamneira, ni kakoauaira ba natin te Atua naba, ba tan ababa iroun te Atua, ao raoni Kristo n ababa, ngkai ti maraki ma Ngaia ba ti na neboaki ma ngaia. 

Alleluia, alleluia.

Ko karaoiroaki, te Tama Ae Ueani karawa ma aonaba, Ba ko kaoti miterion te Abanuea nakoia aika uarereke. Alleluia 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Mataio 18: 1-4

A kawara Iesu ana reirei, ao a titirakinna ni kangai: “Antai ae ko taku ba e kakanato riki n te Abanuea ae karawa?” E wetea temanna te ataei ae uarereke Iesu, ao E kateia i mataia, ao E taku: “I tuangi ngkami te koaua: ngkana kam aki okiri aroia ataei, ao kam aki kona n rin n te Abanuea ae karawa. Ma ane kauarerekea n ai aron te ataei ae uarereke aei, ao boni ngaia ae kakannato riki n te Abanuea ae karawa.” 

Tibatiba: Antai ae na rin n te Abanuea ae Karawa?

Tariu ao maneu aei teuana te bong ae kakawaki iroura ae e moanaki iai Okitoba are bon ataaki n arana ae ana namakaina Nei Maria. Bon te tai ae ti na manga kabouai iai ara tangira ao ara reitaki ma Nei Maria n aron are E anganira Tinana Iesi imain matena ngke E tine iaon te kaibangaki. Ti riai n karaua ni kaotaira n ana kantaninga Iesu ba tera raoi bukina ngke E kaburea tinana ngkoira Iesu imain are a nang bane bai nako ni karaoaki ibukin kamaiuara ao imain motin ikena. Eng ngke nang bon bane n tia bai nako ni karaoaki ao e ataia ba ibukin kamatoan te kamaiuaki are nang reke iroura ao E ataia Iesu ba ti kainanoa ana buoka tinana ao tinara ae Nei Maria ba e na kawakinira ao e na katanira mairoun teuare buakaka ba ti aonga ni bane ni kamaiuaki. Inanon naba te tai aio ngke e taetae Iesu nakon te abotoro are Ioane ba e nang riki Nei maria ba tinana ao ti ataia ba imuin arei ao Ioane e karekea nnen Nei Maria inanon ana auti ke e kamaeka Nei Maria irarikina. Are nanona ba Ioane e karika Nei Maria ba tinana ni koaua ao e kamaeka  Nei Maria n ana auti ba ti aonga nu buokaki ba ti na rin n te Abanuea ae Karawa man baibai irarikin Iesu iroun te Tama.

Ma n reitaki ma karakin anganakira Nei Maria iroun Natina ae Iesu ao ti ataia ba Iesu ai bon iaon kawaina n tokinikai iaon te mate ba E na mangauti. Teuana te titiraki ae tabekaki n te ewangkerio n te bong aio bon te titiraki ae kangai; “ba antai ae ae na rin te Abanuea ae Karawa? Eng ti kauringaki n te bong ba te koraki aika a na rin n te Abanuea ae Karawa bon ake a nanorinano n aroia ataei aika uarereke. Ataei aika uarereke bon te koraki ake a muiokoi aroia inanon bain tinaia are boni ngaia ae tauraoi ni buokira ao ni kawakinira ba ti bane n roko n tokin kawaira are E a tia ni katauraoia Iesu ibukira.

N te bong aio ao ti bon kauringa naba ana toa St Teretia n Iesu Te Tei are e a tia kabanea maiuna ni kukureia Iesu n ana ongotaeka, ana nanorinano, ao ana nimamanei. Teuana ana reirie ae moan te tikiraoi ba te kona ni katonga Karawa ikai iaon te aba mani karaoan raoi makuri aika a managori mani uarereke ma te kukurei ao te kakaonimaki. Ti na butia naba St Teretia ba e na buokira mai Karawa ni kakaraoa Nanon te Atua.