Wiki 27           Kauabong 

Warekan ana Boki te Burabeti ae Iona.  3:1-10

E a roko iroun te burabeti ae Iona ana taeka te Uea ae kangai: “Teirake, nako Niniwe ae te kawa ae ababaki, ao kaongoia ae N na tuangko.” Ao e teirake Iona, ao e nako Niniwe, n ai aron ana taeka te Uea. Ao bon te kawa ae moan te ababaki Niniwe, ba tenibong te bong te nakonako i aona. E rin Iona i nanon te kawa, ao e nakonako te bongina. Ao e taetae ni kangai: “Ai ti abui riki te bong, ao e na uruaki Niniwe.” Ao a kakoaua te Atua kain Niniwe; a katanoata te aki mamatam, ao a rabunia n te bua, mairouia ake a kakanato ni karokoia ake a mangori. E roko rongorongona iroun uean Niniwe, ao e teirake mani kaintokana n uea, ao e tekateka i aon te mannang. Ao e takaruaeaki i Niniwe ana moti te uea ma ana mataniwi, ao e katanoataki ni kangai: “A na aki katonga te bai teuana aomata, ma man aika ababaki ma aika uarereke, ao a na aki amaamarake ao a na aki moi n te ran. A na rabunia n te bua, ao a na kanenei banaia n takarua nakon te Atua, ao a na rairaki nako man aroia aika bubuaka ao man aia bure ake a karaoi. Antai ae ataia ngkana tao bitaki nanon te Atua, ao ngkana tao e kaki ana iango ma ni koerikaki man unna ae urarake, ba ti aonga n aki mate?” Ao E nori aia makuri te Atua ba a kaki aroia ake a bubuaka, ao e bitaki nanon te Atua man ana moti ni karekekai are E taekinna nakoia, ao E aki kakoroa bukina.   

Te Taramo 129:1-4, 7-8

Kaekana: Antai ae na maiu, te Uea Ngkana Ko tau muini bure?

I weteiko, te Uea, i nanon rawawatau, te Uea, ongo banau.

Anga taningam Nakon tangin au bubuti. K.

Ngkana Ko tau muini bure, te Uea, Ao antai ae na maiu, te Uea?

Ma Ko kakabarai bure: Ko kakarineaki iai. K.

Ba E nanoanga te Uea, Ti Ngaia te tia kamaiu ni koaua.

E na kamaiua Iteraera man ana bure ni kabanea. K. 

Alleluia, alleluia.

Te Uea, kauki nanora n ongora n ana taeka Natim. Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Ruka. 10:38-42

E mananga Iesu ma ana reirei, ao E rin n te kawa teuana. E butimaeaki iroun te aine temanna ae arana Mareta. Iai naba tarin neierei ae arana Maria. Ao e tekateka Maria i matani Iesu, n ongongora n ana taeka. Ma e tabetabe neiere Mareta n ana makuri n akoi aika bati. Ao e rairaki ao e taku: “Te Uea, Ko aki nanoangaai ngkai e katukai tariu ni makuri n ti ngai? Tuangnga ba e na buokai.” E kaeka te Uea ni kangai: “Mareta, Mareta, ko raraoma ao ko tabeaianga ni baika bati.  E aki kainnano te aba ni baika bati, e tau ae ti teuana. E rinea tibangana ae raoiroi riki Maria, ao e na aki anaki mairouna.” 

 

Tibatiba: E rinea tibangana ae raoiroi riki Maria, ao e na aki anaki mairouna.

Tariu ao maneu ti ongora n n te bong aio aron kakawakin te tibanga ae ti riai n ukeria ao ngkana e reke ao ti na riai ni kawakinna ao n tararuaia raoi ba e na aki bua ngkai bon tibangara aikai aika a na karokoira nakon te maiu ae akea tokina i Karawa. A na bon aki kona ni bua tibangara aikai ngkai a bon reke mairoun te Atua. N te moan wareboki ao ti ongora aroia kain Ninive ni butinaea ana rongorongo te Atua are uotia te burabeti ae Iona ba a na rairi nanoia ao a na kitan aroia ni bure ao ni karaoa te buakaka.Eng ti ongo aroia n tauroia n rairi nanoia ba muina ao a kamateaki. N te ewangkerio ao ti ongora aron Maria ao tarina are Mareta ni butimaea Iesu ngke E kawaria n aia auti. Mareta e katabea ana iango ni katauraoa te moi ao te amarake ibukin Iesu ma Maria are tarina e kabanea ana tai ni tekateka i rarikin Iesu ao n ongora n ana maroro. Ke e roko Mareta ni kaota tangin nanona ibukin tarina ae Maria ba e katikua n aki buokia ao e boa Mareta n tuanga ba Nei Maria e a tia n rinea tibangana ae kakawaki n tiku n irarikin Iesu ao n ongongora irouna. Eng a na bon kawakinaki tibangara mairoun Iesu ngkana ti teimatoa ni kakaraoa Nanon te Uea. Ti na teimatoa n nim ma Iesu ae bon ti Ngaia te kawai, te koaua ao te maiu.