Wiki 27            Kaabong 

Warekan ana Boki te burabeti ae Maraki. 3:13-30

E kangai te Atua: A matoatoa ami taeka ni bukinai. Ao kam taku: “Tera ara taeka ae ti bukiniko iai?” Kam kangai: “Akea manen te toro iroun te Atua; ba tera arora ae reke ngkai ti kawakin ana tua, ao ngkai ti nakonako n nanokawaki i matan uean aonaba? Ti taku ba a kabaia tani kainikatonga: a reke aroia akana karaoa ae buakaka; a kata te Atua, ao a bon rau.” Ma a taetaenikawai akana maka te Atua. E ongora te Atua, ao E ongo; ao koreaki te boki i matana, i bukia akana maka te Uea ma ni karinea arana. E kangai Uean aonaba: “A na riki ba oin au bai n te bong ae I tabe ni iangoia. N na nanoangaia, n ai aron te karo ae nanoanga te nati ae beku i bukina. Ao kam na manga ata okoron te raoiroi ma te buakaka, ao okoron ane toro iroun te Atua ma ane aki. Ba ae nangi roko te bong ae kabuebue n ai aron te ai; ao a na riki ba ai aron te mange tani kainikatonga ma tani buakaka, ao e na kabuokiia te bong arei, n akea nikiraia te waka ke te manga. Ma, ngkami aika kam karinea arau, e na oti i bukimi taai ae te eti, ao e kakamaiu riringana.” 

Te Taramo 1: 1-4, 6

Kaekana: A kabaia akana onimakina te Uea.

E kabaia te aomata ae aki irarang Irouia akana buakaka,

Ae aki toua kawaia tani bure, Ae aki raonia tani kakaniko,

ma e kukurei n ana tua te Uea, Ae mamanewea ana tua ni ngaina ao ni bong. K.

E kakatonga te kai ae unikai, I etani karanga,

Ae anga uana n taina; A aki rarai bana,

A materaoi ana makuri nako. K.

Tiaki aroia akana buakaka, tiaki aroia! Ba a katotonga te mange, Ae ubara nako n te ang.

Ba E kawakini kawaia akana raoiroi te Uea, ma e bua kawaia akana buakaka. K. 

Alleluia, alleluia.

I onimakina te Uea, I kakoaua ana teaka. Alleluia.   

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Ruka. 11:5-13

E taku Iesu nakoia ana reirei: “Aongkoa iai temanna iroumi ae iai raraona, ao e kawaria n te nukanibong ni kangai nakoina: ‘Raou, N na tangoi am bwerena tenua, ba e roko raou temanna ni kawaina, ao akea au nikira nakoina.’ Ao aongkoa e kangai teuarei mai nanon ana auti: ‘Tai kumeai, ba e in te mataroa, ao I a wene, ngai ma natiu: I aki kona n teirake n anganiko.’ I bon tuangingkami, ba ngkana e aki teirake n anganna, ngkai bon rona, ao e na bon teirake i bukin ana imanono, ao e na anganna baika e kainano iai ni kabane. Ao Ngai I taku nakoimi: bubuti, ao kam na anganaki; ukeuke, ao e na rekre iroumi; karebwerbwe, ao e na kaukaki nakoimi. Ba ane bubuti, ao e na anganaki; ane ukeuke, ao e na reke irouna; ane karebwerebwe, ao e na kaukaki naoina. Antai te tama iroumi ae na angan natina te atibu ngkana e butia te bwerena? Ke tao e na anganna te naeta ngkana e bubuti te ika? Ke tao te tikaobian ngkana e bubuti te bunnimoa? Ngkai kam atai baika raraoi n angania natimi, ngkami aika kam buakaka, ao ai batira riki nanon Tamami are i karawa ni kan anga te Tamnei ae Raoiroi nakoia akana butia.”

Tibatiba: Nei Maria ae Uean te Rotario tataro ibukira

Ti reitaki ni karaba te Uea n ana kakawakin nakoira ni kabane ngkai e karokoira n te namakaina ae Okitoba are bon ana namakaina Nei Maria ao ai moarara riki ibukin te bong aio are bon ana toa Nei Maria ae Uean te Rotario.

Ti kakoaua ba e bati te ingainga ao te kakatauraoi imain te bong aio, ao e bon tannako te Baeriti (parish) teuana ma teuana n aron ana bukamaru ni karaoa aia nebo ao aia kukurei ni kaota aia akoi ma aia tangira nakon tinaia Nei Maria ae Tinan Te Atua. Aio bon reitan ana katei te Ekaretia ke irouia te nati ni Katorika i aonnaba ni kabuta ba te karabaraba nakon te Atua ae tamara ibukin taian tokanikai ake a noraki ao man kakoauaki imuin te tataro ke kabonganan te korona ke te rosary. E moanaki te katei ao te toa aio inanon te ririki 1573, ngke e tabangaki karaoan te tataro n te korona iaon Eurobe ibukin te buaka (war) ni kataraia Kiritian ao riki te Ekaretia Katorika iroun aro ni Muslim. N te bong ae 7th Okitoba 1573 ao e kamatoa Bobe Pius V ba e na moanaki te toa aio ngke e a tokanikai ana tanga ni buaka Eurobe ni kaitara te Muslim are e kakoauaki ba e bon reke man te tataro ao kabongan te korona. 

Ti bon uringa naba te Tama ae St. Tominiko are bon ngaia te moan aomata are e moan anganaki man rereiaki te korona iroun Nei Maria n te ririki 1206 n te kawa ae Pouille i Buranti ibukin buokaia bekan ba a na rairaki nakon te koaua ae ti teuana ae te Ekaretia Katorika. E bon anganaki St Tominiko aron kabongana iroun Nei Maria inanon te mii, ao e tuangaki ba te korona bon ti ngaia te bai ni buaka ae makaroiroi ni kaitarai makuri buaka ao makuri ni kaitara te onimaki ni Katorika ake bon ana makuri te riaboro.

Ti kauringaki naba n te bong aei ba kabonganan te korona e na bon buokira ni kananoa nanon taian miterio ake ti kamaeuaki iai. Bon reitan rongorongon te kamaeuaki man te boki ae tabu are e boboto iaon bungian, maten ao mangautin ara Uea ao ara tia kamaeu ae Iesu Kristo. Kakaraoan naba te Korona n tainako bon reitan ao raonakin tinara Nei Maria inanon miterio aika a rangi ni kakawaki man tabu aikai. Bon te tataro ae rangin bebete karaoana ma e bubura uaana nakoim ao nakon te aonnaba. E neboaki iai te Atua Te Teniman Temanna rinanon Nei Maria ao e anganira te onimaki ba inanon ara tai n tataro n te korona ao bon Iesu ao tinana ae Nei Maria a bon raonira inanon kukureira, rawawatara ao kainnanora n tai nako. E bon kangai ana taeka tinara Nei Maria ba “natiu ake a teimatoa n anga ngaia ao ni kaburei maeuia inanon te korona a na bon aki kona ni bua ao man reke n te kanganga ke ni mate.”

Ara bubuti nakon tinara ae Nei Maria ba e na kabatia ana akoi nakoira ma ara utu inanon ana namakaina aio ao riki ni bongin ana toa ae moan te kakawaki ibukira nte bong aio ba e na rikirake tangiran ao ara kakaonimaki nakon te Atua.