Wiki 28. Kauabong.

Warekan ana Reta Bauro nakoia I Roma.  1:16-25 

I aki mama i bukin te Euangkerio, ba bon te korakora I bukini kamaiuaia tan onimaki, aika I Iutaia moa, ao I muina I Erene. Ba e kaotaki ana raoiroi te Atua i nanon te Euangkerio n te onimaki, ao I bukin te onimaki, n ai aron te taeka ae koreaki, ae kangai: “E maiu n te onimaki te aomata ae raoiroi.”

Ba e kaotaki mai karawa unin te Atua i bukini buakakaia aomata ma ioawaia, ngkai a kabaea te koaua n te buakaka. Ba a bon ata taekan te Atua ae kona n ataki, ngkai E a tia ni kaootia te Atua nakoia. Ba aron te Atua aika aki noraki, n ataki n te iango, ba a noraki muin ana makuri ngke E a tia ni karika aonaba. E ataki iai makana ae akea tokina ae arona n Atua. Ma ngaia ae akea  kabebetean aia bure, ba a ata te Atua, ao a aki neboia ma ni katituaraoia, n ai aron ae e riai nakon te Atua. Ma a riki ni bangabai, ao a karooaki aia iango aika akea wanawanaia. A baka ni wanawana, ao riki n nanobaba. A kaakeaa mimitongin te Atua ae aki mamate, ao a onea muina ni katotongan  te aomata ae mamate, ae katotongaia man aika kibakiba, aika nakonako ao aika kawakawa. Ma ngaia are E katikuia te Atua ma kaibabarun nanoia ao buakakaia, ake a kamatauningai oin rabataia iai. Ba a kaki ana koaua te Atua, n onea muina n te kewe; ao a taromauria ma ni karinea te bai, n onea muin te tia kariki baai, ae karaoiroaki n aki toki. Amen. 

Te Taramo   18: 2-5

Kaekana:  E kaota, mimitongin te Atua karawa. 

E katanoata mimitongin te Atua karawa,e kaota muini baina tinanikuni karawa,

E karakinna te ngaina nakon te ngaina,e kaota taekana te bong nakon te bong.   K 

Tiaki te taeka, ao tiaki te taetae,Ao akea te bana ae oti,

Ma a roko banaia I tabon aonaba,Ao a roko aia taeka n tian aon te aba.   K 

Alleluia, alleluia.

Te Atua, raira nanou nakoim, ao reireiai am tua. Alleluia. 

Warekan ana Euangkerio Ruka.11: 37-41

E kaoa Iesu temanna te Baritaio ba e na amarake n ana auti. Ngke E roko, ao E kaea nnena n amarake. Ngke e nora anne te Baritaio, ao e mimi, ba E aki tebokia moa i main amarakena. Ma E taku te Uea nakoina: “Bon aekami anne, ngkami Baritaio! Kam kaitiaka tinanikun te mangko ma te raurau, ao a on nanomi: n te babakanikawai ma te buakaka! Kam nanobaba! Teuare karaoa tinanikuia ao tiaki e karaoa naba nanoia? An anga ami bai ba bai n tituaraoi, ao a na bane bai ni itiaki i bukimi.”

Tibatiba: Nanora aika a bainaki ni koaua iroun te Atua

Ti riai ni bane n ataia ba a na babane nanora ni bainaki iroun te Atua ngkana ti tauraoi ni kaburei maiura ni kabane Nakoina ao ti tangiri bai nako ake tangiri te Atua. Ba n tokina ao bon aio te bai ae botau ma ana kantaninga te Atua ngkai bon ti aio oin ana kantaninga ba E tangira kabaiara ma mwengaraoira ao tiaki matera ma katekebuakakira. Ao boni ngaia anne bukin maten Iesu Kristo ibukira ba E na uea iaoia aikana mate ma aika maiu n aron are taekinna St Bauro are kangai ba ngkana ti maiu ke ti mate ao bon ana bai te Uea ngaira. Ngkai E a tia Iesu ni motikia ba E na mate ibukira, ao tera riki ae kona ni karaoia na E na kaota  kororaoin tangirara ao E na riki Iesu ba ti Ngaia ara Uea ao Atuara? Ibukin aio ao e a roko ara tai ngaira imatan ni kaotia imatan karawa ma aonnaba ba bon tiaki ngaira aika ti baibai n oin rabatara na ma bon Iesu ara Uea ma Atuara ae baina rabatara, tamneira ao maiura ni kabane.

Eng E korakora Nanon te Atua ni kan nora te nano ae E ataia ni koaua ba bon ana bai. Ba iai te tangira ae korakora ibukina ae E aki kona n noria? Ke iai te nano ae maraurau ae aki kona ni kabaroa ana tangira ma ana karaoiroi iaona? Tiaki ba E na bon kabaroa ana kakabaia ma ana karaoiroi mai Karawa nakon ane e kabanea ni kaburea maiuna nakoina?

Ngkami tan onimaki mani tani kakaonimaki, nakomai butimaea ao kaitibo ma Iesu: ngkana E bane Nanona ao kukurein Nanona ni kan baini maiura ao ngaira bon ara bai te kukurei ba ti na baina te Atua ibukin kabaiara. E taku ana Iesu nakon Santa Avila: “Teretia, ni karokoa ngkai ao ko tuai ni riki ba au bai ngkoe ni koaua, ma ngkai ko a riki ni koaua ba au bai ni kabane ngkoe ao I ataia ba am bai Ngai ni kabane” Ba e mate Nanon te Atua n tai nako ni kan reitaki ma ngaira, E bon karebwebwe Iesu i matan mataroan nanora n tai nako ba ti na kauka nanora Nakoina ba ti aonga n reitaki n ti teuana ma Ngaia.