Wiiki 28. Katenibong

Warekan ana Reta Bauro nakoia I Roma.  2: 1-11 

Akea kabebetean am bure, ngkoe te aomata nako ae ko motikitaeka. Ngkai ko motiki taekaia aomata, ao ko boni kabureko boni ngkoe, ba ko karaoi naba baikanne, ngkoe ae ko motikitaeka. Ti ata ana motikitaeka te Atua ba e rinanon te koaua i bukia akana karaoi baikanne. Ao ko na kanga n tibanako ma ana motikitaeka te Atua, ngke ae ko motiki taekaia akana karaoi baikanne, ngkai ko boni karaoi naba? Ke tao ko kaakeaa ana akoi te Atua ma ana taonannano ma ana nanoanga, ao ko aki ata ana akoi te Atua ba e kairiko nakon te rairannano? Ngkai ko kamatoa nanom ma n rawa n rairaki, ao ko kaikoa te un ae korakora i maini bongin te un, are e na kaotaki iai ana motikitaeka te Atua. Ba E na angan te aomata nako boon ana makuri, ba te maiu ae aki toki nakoia akana nanomaka ni karaoa ae raoiroi ma n ukera iai te mimitong, te neboaki ao te aki mamate; ma bon te un ma te karekekai nakoia akana kakiriwe ma n rawa nakon te koaua ba a ira nanon te buakaka. E na anga te rawawata ma te maraki nakoia aomata nako aika karaoa te buakaka: nakoia I Iutaia moa, ao I muina nakoia I Erene; ao E na anga te mimitong, te neboaki ma te raoi nakoia akana karaoa ae raoiroi, ba I Iutaia moa, ao I muina I Erene, ba akea te nanonano iroun te Atua. 

Te Taramo    61: 2-3, 6-7, 9

 Kaekana:  A na morokaki taekara Te Uea, ko kaboia aomata n ai aron aia makuri. 

Ti te Atua raun tamneiu, E reke buokau irouna.

Ti Ngaia au Ba ma au nono, Ao katanau: I teimatoa irouna.   K 

E onimakina te Atua tamneiu, E rau nanou irouna.

Ti ngaia au Ba ma au nono, Ao katanau: I teimatoa irouna.  K 

Katani ngkami iroun te Atua, aomata nako, Onimakinna n tai nako,

Kauki nanomi nakoina, Ba katanara te Atua.      K 

Alleluia, alleluia.

Am taeka, te Uea, bon te koaua: Katabuira i nanon te koaua.  Alleluia. 

Warekan ana Euangkerio Ruka. 11: 42-46

E kangai Iesu nakoia Baritaio: “Kam na maraia, ngkami Baritaio, aika kam anga kabuian ami bai te minte ma te rue ao kainamarake ni bane, ao kam kaki te eti ma tangiran te Atua! Kam riai ni karaoi baikai n aki kaki baikekei. Kam na maraia, ngkami Baritaio! Kam tangiri moa ni nne n tekateka i nanon tinakoka, ao kam kani kamauraki ni maraen te kawa! Kam na maraia, ba ai aron ruanimate ngkami, aika aki noraki ao a toubekaki n aki ataki.”

E taetae ngkanne temanna te tia reirei te Tua ni kangai: “Te Tia Reirei, ti matauninga naba ngaira n am taeka anne!” E kaekaia ni kangai: “Kam na maraia naba ngkami, tan reirei te Tua, ba kam katokai uota aika moan te rawawata i aoia aomata, ao kam aki ring n tabonibaimi teaina!”

Tibatiba: Ti na kaboaki n ai aron ara makuri iaon te aba

Tariu ao maneu iai te koaua ae riai ni matata raoi iroura ba tera ae na riki nakoira ngkana ti a kitana te maiu aei ao a nang motkaki taekara. E kanga raoi aron motikan taekara ao antai ae E na motiki taekara? N te bong aio ao ti kauringaki ba a na kanga aron motikan taekara. N te moan wareboki ao ti ongora aron tuan te aomata ae motiki taekaia aomata ba e na maraia. E na reke kaina ao e na anganaki te kammarakaki ibukina ba e motiki taekaia raona nakon te kammarakaki ngkai ngaia i bon irouna e kakaraoi makuri aika kaitara ma bai ake e motika iai taekaia raona. Are nanona ba e kabuakakaia aomata ibukin aroia aika buakaka are e bon kakaraoia naba ngaia. Inanon ana motikitaeka ao e a tia naba ni kaakea ana akoi ma ana nanoanga te Atua are e kairira nakon te rairannano. Ba ngkana ko motikitaeka ngkoe ae ko aki ata ana akoi te Atua are e weteiko nakon te rairannao ao ngkanne ko na bon karokoa unin te Atua ao E na bon anganiko uan am makuri ae te rekenikai ao te kabuakakaki n aki totoki i mone.

N te ewangkerio ao e a manga kaoka ana kamaraia Iesu nakoia Baritaio ibukin aroia ni kan kamoamoaia i mataia aomata ba angkoa aomata ngaia aika raoiroi ngke a bon kakaraoi makuri aika buakaka. Ao e kamaraiaia naba baritaio ibukin aia makuri ae a kukurei n tai nako ni katoka te rawawata iaoia aomata ba aonga ni maiu inanon te kabaia ma te kukurei. Ai ngaia ae bon riai ni matata ni koaua iroura ba baika ti karaoi inanon maiura ngkai boni ngaia ae ti karekea iai te kaniwanga ba te maiu ae akea tokina inanon ao te mimitong ke ti na kabuakakaki ae akea tokina ke te te mate ae akea tokina i mone. Motikan taekara bon man uan ara makuri aika ti karaoi iaon te aba.