Wiiki 28. Kabong

Warekan ana Reta Bauro nakoia I Roma. 3: 21-30

A kakoaua ana karaoiroi te Atua te Tua ma burabeti, ma e kaotaki ngkai i tinanikun te Tua. E reke ana karaoiroi te Atua ni kakoauani Iesu Kristo, ao bon aia bai akana onimaki ni kabaneia. Ba akea okoroia aomata ngkai: a bane ni bure ma n aki reke neboaia iroun te Atua. A karaoiroaki n te karea ae ana akoi, n te maka ni kamaiu ae irouni Kristo Iesu. E katea Iesu te Atua ba E na karekea te kabarabure n rarana nakoia akana onimaki. E kaota iai an karaoiroi; ba E aki karekei kaini bure ake ngkoa n ana tai n taonannano; ao E kaotia ngkai ba E raoiroi ao E karaoiroia akana kakoaua Iesu. Ao tera ae ti na kamoamoaira iai ngkanne? Bon akea. I bukin te tua ra? Tao i bukin tuan te onimaki. Ti ataia ba e karaoiroaki te aomata n te onimaki, i tinanikuni makuri aika kanoan te Tua. Ba te Atua, tiaki ti Atuaia I Iutaia; bon Atuaia naba bekan, ba bon ti temanna te Atua. 

Te Taramo 129: 1-6

Kaekana: E nanoanga te Uea, ti Ngaia te tia kamaiu 

I weteiko, te Uea, i nanon rawawatau,Te Uea, ongo banau.

Anga taningam nakon tangin au bubuti. K 

Ngkana ko tau muini bure, te Uea, Ao antai ae na maiu, te Uea?

Ma ko kakabarai bure: Ko kakarineaki iai.   K 

E kantaninga te Uea tamneiu, I onimakina ana taeka.

I kariaria riki te Uea, Nakon te tia tei ni karia te ngaina.    K 

Alleluia, alleluia.

Te Uea, reireiai kawaiu, Kairai n te kawai ae eti. Alleluia 

Warekan ana Euangkerio Ruka. 11: 47-54

E kangai Iesu nakoia tan reirei te Tua: “kam na maraia, ngkami aika kam karaoi ruaia burabeti, ao a kamateaki irouia ami bakatibu! Kam kaotia iai ba kam kariai aia makuri ami bakatibu; a kamateia burabeti ngaia, ao kam karaoi ruaia, ngkami! Ai ngaia are e kangai wanawanan te Atua: ‘N na kanakoia burabeti ma abotoro nakoia; a na kamateia ma ni bainikirinia temangina i buakoia, ba e aonga ni bukinaki te roro aei n raraia burabeti ni bane ake a kawawaeaki mai moani karikan aonaba, mairoun Abera ni karokoa Takaria, are tiringaki i marenan te baonikarea ma te ru ae tabu. I bon tuangi ngkami: e na bukinaki iai te roro aei.Kam na maraia, ngkami tan reirei te Tua, ba kam uota nako kingin te rabakau! Kam aki rin ngkami ao kam tukia ake a kan rin.” Ngke E kitana te tabo arei, ao e koro unia tani koroboki ma Baritaio irouna, ao a kataetaea n taekani baika moan te maiti, ba a na kamanea n te taeka teuana mai wina.

Tibatiba: Kam aki rin ngkami ao kam tukia ake a kan rin