Wiki 32: Kabong 

Warekan te Boki ni Wanawana. 7:22-- 8:1 

Iai i nanon te Wanawana te tamnei ae rabakau, ae raoiroi, ae akea kabotauana, ao e maiti arona, ae matairiki, ae mamakuri, ae nano, ae itiaki, ao e ota, ae aki bibitaki, ae tangira te raoiroi, ae kakang, ae korakora, ae ibuobuoki, ae tangiria aomata, ae nanomatoa, ae koaua, ae rau, ae konabai, ae tarabai, ae nini tamnei ni kabane aika ataibai ma ni itiaki ma ni matairiki. Ba e mamakuri riki te wanawana nakoni bai ni kabane aika mamakuri; e roti ma n nini bai ni kabane, ba koron itiakina. 

Boni ikeikeni makan te Atua, ao raneaneani mimitongin Teuare moan te maka,

Ao bon akea te bareka ae e na rotaki iai. Bon raneanean te ota ae akea tokina, bon tamneini makan ana makuri te Atua ao kaikonakan raoiroina. 

Bon ti ngaia i boni irouna, ma e konai bai ni kabane; e aki bibitaki, ma e oniki bai ni kabane. E raonia tamnei aika raoiroi rinanon roro nako, ao e karikiia ba raon te Atua ao burabeti; ba te Atua, E ti tangira te aomata ngkana e iraorao ma te wanawana. E raneanea riki te Wanawana nakon taai, e tamaroa riki nakoni bota ni itoi; ngkana e kabotauaki ma te ota, ao e rine riki, ba e onea muin te ota te bong, ma e aki kona aon te Wanawana te buakaka. E kaota makana mai tabon aonaba nako tabona, ao e bairei bai ni kabane, ni karekea iai ae raoiroi. 

Te Taramo 118: 89-91, 130, 135, 175

Kaekana: E teimatoa am taeka n aki toki. 

Akea tokin am taeka, te Uea, E teimatoa i Karawa.

Ko kakaonimaki i nanon roro nako: Ko karika aonaba, ao e tei nako naba. K 

N am moti, ao a tei bai n ua ngkai, Ba a bane bai n toro iroum,

E karekea te ota am taeka ae katanoataki,E rabakau iai ane nanoraoi. K 

Ke e ota matam i aon am toro, Reireiai am baire.

E na maiu tamneiu ao e na neboiko, Ke a buokai am moti. K 

Alleluia, alleluia.

Boni Ngai te kawai, te koaua ao te maiu. Akea ae nakon te Tama n aki rirou. Alleluia. 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Ruka. 17: 20 – 25

Ngke E titirakinaki Iesu irouia Baritaio te tai ae e na roko iai Uean te Atua, ao E kaekaia ni kangai: “E aki kona n noraki rokon uean te Atua, ao e aki kona n taekinaki ni kangai: ‘Aei’ ke: ‘Arei!’ ma kam riai n ataia ba bon ane i buakomi uean te Atua.” E kangai naba nakoia ana reirei: “E na roko ami tai ni kan nora ana bong Natin te aomata ae ti te bongina, ao kam na aki noria. Kam na tuangaki ae kangai: ‘Aei! Arei!’ Tai nako iai, tai mananga. Ba aron te iti, ae kia man iterani karawa nakon iteran, ao ai aron naba Natin te aomata n ana bong. Ma e riai moa ba E na bati ni maraki ma ni kakiaki irouia kain te roro aei.”

Tibatiba: E na roko ningai Uean te Atua?