Wiki 32. Kanimabong 

Warekan te Boki ni Wanawana. 13: 1-9 

A bon nanobaba aomata nako ake a aki ata te Atua, ake a nori baika raraoi, ao a babanga ni kina iai Teuare iai. A tarai makuri, ao a aki kina te tia makuri. Ma a atuana te ai ke te ang ke te buaka, itoini karawa, naoni marawa, taai ma namakaina, ba aongkoa tani kaira aonaba. Ngkana a baka nanoia tamaroani baikanne ba a na atuan, ao e riai n ataia ba E kakanato riki aia Uea ba boni Ngaia are kariki baikanne ma tamaroaia. Ngkana a mimi ni makaia ma korakoraia, ao a riai ni iangoia ba E maka riki Teuare karaoi baikanne. Ngkana ti mi n tamaroani bai ma mimitongia, ao ai aron ae ti miakina iai te Tia kariki bai. 

Ti teuana kabureaia aomata akanne, ba tao a riki ni kairua ngke a ukera te Atua ma nanoia ni kani kunea: a nori muin ana makuri, ao a kan ota iai, ma a kairua n taraaia i bukin tamaroani baika a nori.

E aoria anne, ao a boni bure naba ngkai e reke aia ataibai ae tau ba a na tatara aonaba, ao e aera ngke a aki waetata ni kunea Teuare Ueana? 

Te Taramo  118: 2-5

 Kaekana: E kaota mimitong te Atua Karawa. 

E katanoata mimitongin te Atua karawa, e kaota muini baina tinanikuni karawa,

E karakinna te ngaina nakon te ngaina, e kaota Taekana te bong nakon te bong. K 

Tiaki te taeka, ao tiaki te taetae, ao akea te bana ae oti,

ma a roko banaia I tabon aonaba, a roko aia taeka n tian aon te aba. K 

Alleluia, alleluia.

A koaua ana taeka te Uea, a raraoi ana makuri. Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Ruka.17: 26 – 37

E kangai Iesu n akoia ana reirei: “Aron ana bong Noa ngkoa, ao ai aron naba ana bong Natin te aomata. A amamarake ma ni momoi aomata ngkekei ao a karekeia buia mane ma aine, ni karokoa te bong are e rin iai Noa i nanon te ake; ao e roko te ieka, are kamaunaia ni kabaneia. Aron naba ana bong Rota: a amamarake ma ni momoi aomata, a bobobai, a ununiki ma ni kateibai; ma n te tai are otinako iai Rota mai Totoma, ao E kabaka te karau ae te ai ma te burinton te Atua mai karawa, ni kamaunaia ni kabaneia. Ao ai arona naba n te bong are E na kaoti iai Natin te aomata. N te bong anne, ao ke e tai ruo te aomata mai aon ana auti ba e na anai ana bai akana i nanon te auti; aron naba ane mena n te tawana, ke e tai oki rikaki. Uringa neiere bun Rota. Ane kani kawakina maiuna, ao e na kabua, ma ane kabua, ao e na kawakinna. I bon tuangi ngkami ba n te bong arei, ngkana uoman ni wene i aon te kainiwene, ao e na anaki temanna ao e na katukaki temanna; ngkana a botaki uoman aine n ii burawa, e na anaki temanna ao e na katukaki temanna.” A kangai ngkanne ana reirei: “Ia, te Uea?” E kaekaia ni kangai: “Ike e mena iai te rabata, ao a na ikotaki naba iai barotia.”

Tibatiba: E Raoiroi te Atua ae moan Maaka mani Mimitong; Moan te Tabu Arana