Wiki 33           Moanibong

Warekan te moa ni Boki ae taekaia Makabe.  1: 10-15, 41-43, 54-57, 62-64

I buakoia uea ake a tautaeka i muin Arekantera, ao e riki temanna te aomata ae koron te buakaka, ba Antiokuti Ebibaniti, are natin te uea ae Anetiokuti. E tauaki moa I Roma ba te bure, ao imuina e riki ba te uea, n te ririki tebubua tenibui ma ruaiua, ae ririkin te abanuea n Erene.

N tai akekei, ao a kaoti mai buakoia Iteraera tani kakiriwe, ake a mamanaia aomata ake a maiti ni kangai: “Kaaraki, ti na kaboi nanora ma botanaomata ni bekan aika i rarikira nako, ba a bakarira rawawata aika bati mangke ti raure nako ma ngaia.” A kukurei n te taeka anne, ao a ienikuri kain aonteaba tabeman ni kawara te uea, ao e katauia te uea ba a na bain aia katei bekan. A katea aia marae n takakaro, ni kakairi irouia bekan; a karabai korotobibiaia; a kaki ana Berita te Atua; a toronia i an aia katei bekan, ao a anga ngaia ba a na karaoa ae buakaka. E katanoata ana moti te uea ae Antiokuti i aon abana n uea ni kabanea, ba a na bane n riki ba te botanaoamta ae ti teuana, ao a na kaki aia katei nako. A bane bekan ni ira nanon ana moti te uea. A maiti naba Iteraera ake a butimaea ana Aro te uea, ma n taromauri boua ma ni kaki taekan te tabati. N te bong are te katebui ma nimaua, n te namakain ae Kitireu, n te ririki tebubua abui ma nimaua, ao e katea te baere koron te Riribaki te uea i aon te baonikarea.

A kateaki baonikarea i nanoni kawani Iuta aika katobibia Ierutarem. E kabuokaki te ribano ni mataroan auti ao i nanoni kawain te kawa. Bokin te Tua ake a kuneaki, a bane n raereaki ma n tewenakoaki n te ai. Te aomata are e noraki bokin te Berita irouna, ke te aomata are ira nanon te Tua, ao e kamateaki, n ana moti te uea.

Ma a teimatoa Iteraera ake a maiti, ao e reke korakoraia n aki kana te amarake ae kamara. A tangira riki te mate nakon te bure n te amarake ao nakon te riaon ana Berita te Atua. Ao a boni mate. Bon te un ae korakora are bakaria Iteraera. 

Te Taramo 118: 53, 61, 134, 150, 155, 158 

Kaekana: Buokai, te Uea, ni kawakin am tua.

E rotai te un ngkana I noria akana buakaka, aika kaki am Tua.

A rabunai aia kamane tani ioawa, ma I aki manuokina am Tua. K.

Kamaiuai man aia ioawa aomata, Ao N na kawakin am moti.

A nakomai tani bainikirinai aika buakaka, A raroa nako am Tua. K.

E raroa te kamaiu ma akana ioawa, Ba a aki mutiakin am moti.

E maraki nanou irouia tani kewe, Ba a aki kawakina am taeka. K. 

Alleluia, alleluia.

Kaurei matau, te Uea, Ao N na nori kamimi aika muin am tua. Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Ruka. 18: 35-43

Ngke E a kani ma Ieriko Iesu, ao e tekateka temanna te mataki i rarikin te kawai, ni bubuti kanana. E ongo nakonakon te koraki, ao e titiraki ba tera. Ao e kaongoaki ba boni Iesu ae te I Natareta are toua te kawai. Ao e takarua ni kangai: “Iesu ae natin Tawita, nanoangaai.” A tiringnga uake a rimoa ba e na aki karongoa. Ma e a tiba takarua riki ni kangai: “Natin Tawita, nanoangaai.” E tei Iesu, ao E tua ba e na kairaki nakoina. Ngke e roko, ao E titirakinna ni kangai: “Tera ae ko tangiria ba N na karaoia nakoim?” E taku teuarei: “Te Uea, I bia noraba.” E taku Iesu nakoina: “Ko na noraba, e a kamaiuko am onimaki.” Ao e noraba naba. Ao e ira nako Iesu ma n neboa te Atua. Ao a bane ni kamoamoa te Atua aomata ake a nora anne.

Tibatiba: Te Uea I kan noraba

Tariu ao maneu ai te kauoua n tai aio ae ti ongora iai n te Euangkerio aio ae  taekan te mataki are kan kamaiuaki ba e mataki ao ngke e ongo ba e rikekei Iesu ao e takarua “Iesu ae natin  Tawita, Ko na nanoangai” Ao ngke E kawatia Iesu man titirakinna ba tera ae na ibukina ao e taku te mataki;” I kan noraba” E kaeka Iesu ao E kangai:’Ko na noraba, E a kamaiuko am onimaki”.

Tariu ao maneu tera raoi nanon te noraba are anganaki te mataki. E kamatata te Euangkerio ni kaota te bai ae riki nakon te mataki imuon kamaiuakina ba e ira Iesu man neboa te Atua ao a bane aomata ake a nora anne ni kamoamoa te Atua. Eng te bai ae ti tuangaki ikai ba inanon maiura aio ao nanon te noraba ae ti riai ni karekea man te karaki aio bon te kona n nora otan Iesu are e na kaita te kawai ae ti riai n toua n ririmuin Iesu. Te noraba inanon maiura aio bon te tauraoi ni kakeaiara i bin iroura, n tabeka ara kaibangaki ao n irira Iesu ni katoa. Tariu ao maneu bon aio ana kantaninga te Atua ibukira ngaira aika ti noraba ba ti na irira Iesu. Ao ti nora kawaira ngkana ti nora te kawai ae toua Iesu ao ti iriria. Kaniwangara ngkana ti irira Iesu n te maiu aei bon te kona ao n n itaramata ma Ngaia te maiu ae na roko. Aio are bon te kabanea ni kakawaki ao ni kakannato ni kaniwanga ae tauraoi ibukira ba te kona n nora matan Iesu ao te maiu ma Ngaia inanon te kabaia ao te mimitong ae akea tokina . Ma te bai ae riki teuana ae ti kakoaua ngkana ti rin n Abanuean te Atua bon te kaitiakaki n raran ae moan te tabu ,am ara bure nako ao aio e na reke nakoia akana a uouota te kaibangaki are tauraki iaona Iesu ao are e ikoaki iaon te kaibangaki ni kawawaea Rarana ae maon te tabu ba ti aonga ni kaitiakaki man ara bure.

Aio bon aron kabarabarakia te koraki ake a tei imatan Iesu ake a kan mora matan te Atua ao a tia ni kaitikaki aia kunikai n raran Iesu are tine ni maraki iaon te kaibangaki.