Wiki 33           Kauabong 

Warekan te kauoua ni boki ae taekaia Makabe.6: 18-31

 Ngke a bainikirnaki Iteraera iroun te uea ae Antiokuti, ao iai te aomata ae arana Ereata, i buakoia tani koroboki ake a kakanato. E a boni mane, ao e mataraoi. E tebonaki ba e na kaurea wina ma ni kana te iriko ni beki. Ma e tangira riki te mate ae raoiroi nakon te kamarakaki, ao e bururua te amarake mai wina, n ai aron ae e riai irouia akana ninikoria n rawa n te amarake ae e tabuaki kanakina, i bukin tangiran te maiu. A kamani kina Ereata uake a muiokoaki n te amarake ni bekan ae tabuaki n te Tua. Ma ngaia are e kairia ni kaokoroa, ao a wiwinna ba e na kaoa te amarake are e katauaki kanakina, are e na katauraoia boni ngaia, ao e na bakaea te kana te iriko n ai aron ana moti te uea. E aonga n aki kamateaki, ao e na reke akoana: kioina ngke boni kaman raoraoia ngaia. Ma e motika nanona n te aro ae kakanato, ae boraoi ma arona n unimane ma maitin ana ririki ao iaian atuna, ao etirurun arona man ana tai n ataei, ao riki i bukin te baire ae raoiroi are kateaki iroun te Atua. Ma ngaia are e kaekai ma n tuangia ba a na kamatea n te tai naba arei. E kangai: “E bon aki tau ba ti na kekeweia aomata ngkana ti a roko n ara roro aei. A kawa n taku te roro n ataei ba e baka nakoni katei inanena Ereata, are ruabui ana ririki. A kawa ni mamanaki n au bure, ngkana I kewe i bukini kawakinan te nikira ni maiu ae ti teutana, ae N na karekea iai barekau ma kamamaeau ni kara. Ngke arona ba I kawakinai man aia karekekai aomata, ao I aorai ni maiu ke ni mate, ma N na aki tibanako ma bain te Atua. Ma ngaia ae I a kitana te maiu ngkai, ma te ninikoria, ao I karekea iai atongau ni kara. Ao I angania ataei te kakairi n te ninikoria, ngkai I mate n te raoiroi, n oin nanou ma te nanomaka, i bukin te tua aika kakanato ma ni kakawaki.”

Ngke e tia n atonga anne, ao e waki naba nakon te tabo ni kamaraki. A bitaki nanoia uake a kairia, man te akoi are mai maina nakon te kairiribai, i bukin ana taeka ake e atong, ba aongkoa taeka ni baba. Ngke e nangi mate, n ana tai n oreaki, ao e ngira ao e kangai: “E atai bai ni kabane te Atua; E ataia raoi ba I kona n rinea te aki mate; ao I namakina oreau ae rawawata, ae kamaraka rabatau. Ma I kataua ma te kabaia i nanou, i bukini makakin te Atua.” Bon anne arona ni kitana te maiu aei. E anga te bai ni kakairi i bukin te ninikoria, ao te kanuringa i bukin te raoiroi, tiaki ti nakoia ataei, ma bon nakon te botanaomata ni kabane. 

Te Taramo 3: 2-7

Kaekana: E kawakinai te Uea.

Te Uea, ai maiti ra tani kamarakai, ma tani buakanai aika kaitaraai!

Ai maiti ra akana taekinai ni kangai: “Bon akea buokana iroun te Atua!” K.

Boni Ngkoe, te Uea, otangau ae rabunai, Kakanatou Ngkoe, Ko kaeta atuu.

I kanenea banau ni wetea te Uea, E kaekaai man ana maunga ae tabu. K.

I wene ngai ni matu, Ao I uti, ba E kawakinai te Uea.

I aki makuia nga n aomata, Aika kaitaraaai mani itera nako. K. 

Alleluia, alleluia.

Am taeka, te Uea, bon te koaua; Katabuira i nanon te koaua. Allelui. 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Ruka…19: 1-10
E nakonako Iesu n te kawa ae Ieriko. Ao e kaoti te aomata ae arana Takaio. Bon temanna te mataniwi irouia bubirikano, ao bon te kaubai. E tabe ni kan nora Iesu, ma e aki reke angana, ba e bati te koraki, ao e uarereke rabatana. Ma ngaia are e biririmoa, ao e tamarakea te kai ae te tikamoa, ba e na nora Iesu ngkana E rikekei. Ngke E roko Iesu n te tabo arei, ao E tararake, ao E taku: “Takaio, bareiko ruo, ba N na kawara am auti n te bong aei.” Ao e kawaetata n ruo, ao e butimaia ma te kukurei. Ngke a nora anne aomata, ao a bane ni winanti ni kangai: “E nako ni mena iroun te aomata ae buakaka!” Ma e tei Takaio, ao e taku nakon te Uea: “Te Uea, N na anga iteran au bai nakoia kainnano, ao ngkana iai au babakanikawai nakon temanna, ao N na kaoka ana bai ni kaaua maitina.” E kangai Iesu: “E roko te maiu n te auti aei n te bong aei, ba bon natin Aberaam naba teuaei. Ba E roko Natin te aomata ba E na ukera ma ni kamaiua ane bua.”

 

Tibatiba: E atai bai ni kabane te Atua….Ma I kataua te kamateaki ma te kabaia i nanou i bukini makakin te Atua.