Wiki 33            Kaabong 

Warekan te moa ni Boki ae taekaia Makabe..2: 15-19

A roko i Morein, i bukin te angakarea, ana aomata te uea ake a tebonia Iteraera ba a na kaki aia Aro. A maiti Iteraera ake a kawaria, ma a tiku i boni irouia Matatia ma uake natina. A taetae ana aomata te uea nakoni Matatia ni kangai: “Bon te mataniwi ngkoe, ao bon te aomata ae kakanato n te kawa aei, ao iai tani buokiko ba natim ao tarim. Ma ngaia ae ko na nakomai moa, ao ira ana moti te uea, n ai aroia botanaomata nako, ao n ai aroia mataniwini Iuta ma uake a tiku i Ierutarem. Kam aonga n riki ba raraon te uea, ngkoe ma natim, ao kam na karineaki ma n anganaki te koora, te tirewa ao karea aika bati.” E kaeka Matatia n te bana ae korakora ni kangai: “Ngkana tao a bane botanaoma akana i an te uea ni ira nanona, ma ni kaki aia Aro aia bakatibu, ba a na ira nanon ana moti te uea, ao ngai ma natiu ao tariu, ti na kawakina aia berita ara bakatibu. Ke e kawakinira te Atua ba ti na aki kaki te Tua ma taiani baire. Ti na aki ongo iroun te uea; ti na aki raure ma ara Aro n te itera teuana ke teuana.” Ngke e moti ana taeka, ao e waki naba temanna te I Iutaia, i mataia aomata, ba e na angakarea i aon te baonikarea are i Morein, n ai aron ana moti te uea. Ngke e noria Matatia, ao e urarake nanona, ao e waerakeia te un ni ira tangan te Tua, ao e eweka te aomata arei ni kamatea i aon te baonikarea, ao e kabaka te baonikarea. E bane nanona ni ira tangan te Tua, n ai aroni Bineati ngkoa ngke e kaitara Timri ae natin Taru. E takarua Matatia n te bana ae korakora, ri nanon te kawa, ni kangai: “Ngkami ni bane aika kam nanona te Tua ma ni ira tangan te Berita, kam na irai.” Ao e birinako, ngaia ma natina, nakoni maunga, ao a katikui aia bai ni kabane i nanon te kawa.

A maiti ake a ukera te raoiroi ma te eti, ao a nako ni maeka i nanon te rereua.

Te Taramo 49: 1-2, 5-6, 14-15

Kaekana: E na kamaiuaki ane e eti arona.

E taetae te Uea ae Atuaia atua, Ni kaeka aon te aba

Man otin taai n ua bungina: E ota mai Tion ae koron te tamaroa. K.

“Bootia i matau au koraki, Aika berita ma ngai n te angakarea.”

Ke e kaota ana eti karawa, Ba bon te Atua te tia motikitaeka. K.

“Angan te Atua am karea ni katituaraoi, Kakoroa bukin am taeka ni bau nakoina.

Weteai n tain te rawawata: N na kamaiuko, ao ko na neboai.” K. 

Alleluia, alleluia.

E raoiakina aonaba te Atua i nanoni Kristo, ao E anganira taekan te raoi. Alleluia.  

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Ruka…19: 41-44

Ngke E a kan Iesu ma te kawa ae Ierutarem, ao ngke E noria, ao E tangi i aona, ao E kangai: “Ko bia ata kawain te raoi nakoim, ngke naba, n te bong aei! Ma ai kawa ra ngkai e raba mai matam! E na roko te tai are a na katobibiko iai am kairiribai n te marua ni buaka, ao a na otabaniniko ma ni kiariko mani itera nako. Ao a na toubekaiko, ngkoe ma natim aika i nanom, ao a na aki katuka te atibu teuana i aon teuana, kioina ngke ko aki ata am tai ni kawaraki.”

 

Tibatiba: E na kamaiuaki ane e eti arona