Wiki 33            Kanimabong           

Warekan te moa ni Boki ae taekaia Makabe..4: 36-37, 52-59

Ngke e a tae aia kai ana tanga Antiokuti irouia I Iutaia, ao a taku Iuta ma tarina: “A konaki ara kairiribai: ti na waerake ni kaitiaka Uman te Atua ma ni manga katabua.” Ao e bane te tanga n ararakea te maunga ae Tion. A uti maka n te karangaina, n te bong are te kauabui ma nimaua, n te ririki tebubua abui ma wanua, ao a anga te karea, n ai aron te tua, i aon te baonikare are a tiba kateia, n te tai ma te bong are e bainataeaki iai ngkoa irouia bekan; ao a manga katabua, n tangin anene, raea, abi ma timbara. A bane te koraki ni bobaraki ma ni katorobubua i aontano, ao a katituraoa te Atua are angania te tokanikai. A wakina katabuan te baonikarea i nanoni wanibong, ao anga karea ni kabuokaki, ma te kimareirei, ao karea ni katituraoi ma n nebonebo. A katamaroa matan te Temboro n taian bau aika koora, a manga karaoi kaman ma ru ake a uruaki, ao a karekei mataroaia. E bati ni kukurei te botanaomata, ao e mauna kamaemaeana irouia bekan. E motikia Iuta ma tarina, bao te koraki ni Iteraera ni bane, ba e na katoa ririki kauringani katabun te baonikarea, n taina, i nanoni wanibong, man te bong ae te kauabui ma nimaua, n te namakaina ae Itireu, ma te kabaia ao te kimareirei. 

Te Taramo 1 Rongorongo 29:10-12

Kaekana: Te Atua ae Ko maka, ti neboa aram.

Ko na karaoiroaki, te Uea, ae Atuani Iteraera ae ara baktibu,

mangkoa ao n aki toki. K.

Te Uea, am bai te kakanato ma te maka, te raneanea, te tokanikai, ao te mimitong,

ao bai nako i karawa ao i aon te aba. K.

Te Uea, am bai te tautaeka, moan te rietata Ngkoe i aoni bai nako,

e nako mairoum te kakanato ma te maka. K. 

Alleluia, alleluia.

Ierutarem, neboa te Uea: E kanakoa ana taeka nako aon te aba. Alleluia. 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Ruka…19: 45-48

E rin Iesu n te Temboro, ao E kakioia nako nake a kabobai iai, ao E kangai nakoia: “E koreaki ae kangai: ‘E na atongaki umau ba te Uma n tataro,’ ao ngkami kam karaoia ba bangaia tan ira!” Ao E katoa bong n reirei n te Temboro. A ukera angani kamateana mataniwia berebitero ma tani koroboki, ao ai aroia naba unimanen aonteaba. Ma a aki reke angaia, ba a bane aomata ni kan ongongora irouna.

 

Tibatiba: Ti na waerake ni kaitiaka Uman te Atua ma ni manga katabua