Wiki 34          Moanibong 

Warekan ana Boki te Burabeti ae Taniera. 1: 1-6, 8-20

N ana kateniua n ririki n uea Ieoiakim, are ueani Iuta, ao e mananga Nebukaneta, are uean Baburon, ba e na buakana Ierutarem. Ao E kaburea Ieoiakim te Atua nako nanoni baina, ma bain nanon Uman te Atua tabeua; ao e uoti baikanne nakon te aba ae Tina, ao e karin i buakon ana bai atuana.

E tuatua te Uea nakon Atibenati, are mataniwia ana iunaki, ba e na kairia, mai buakoia natini Iteraera ake utu n uea ke n toka, ataeinimane aika akea waeaia, aika a raraoi taraaia, aika a koro wanawanaia, aika a kororaoi aia atatai, aika kona n tei i nanon ana bareti te uea; ao e na reireinia n aia koroboki ma aia taetae I Kareria. E katoa bong te uea n angania tibangaia man ana amarake te uea ao man nimana te uain. A na reireiaki inanon teniua te ririki, ao i muina a na tei i matan te uea. I buakoia ataeinimane akanne, ao iai ake tibuni Iuta, ba Taniera, Anania Mitiaera ao Ataria. E motika nanona Taniera ba e na aki kamaraea n ana amarake te uea ma nimana te uain; ao e butia mataniwia iunaki ba e na aki tebonna nako iai. E buoka Taniera te Atua, ba e na akoaki ma n nanoangaki irouni mataniwia Iunaki. E taku teuarei nakon Taniera: “I maka au toka ae te uea, ae a tia ni kataua kanami ma nimami: e kawa n noriko ba ko mata ni kananoanga riki I buakoia ataeinimane aika am roro, ao I kawa n tiringaki iroun te uea.” Iai te tia tei ae muiokoaki irouni mataniwia iunaki i bukin Taniera, Anania, Mitiaera ao Ataria. E taku Taniera nakoina: “I a butiko, ko na kataia am toro i nanon tebuina te bong: ko na anganira karara man te nne n aroka ao nimara te ran. Ko na tarai matara ma mataia ataeinimane aika kana ana amarake te uea, ao ko na bairei aroia am toro man am taratara.” E iri nanoia n te rongorongo anne, ao e kataia i nanon tebuina te bong. Ngke a koro tebuina te bong, ao e noriia ba a mataraoi riki riki ma ni marikarika riki nakoia ataeinimane ni kabaneia ake a kakana ana amarake te uea. I muin anne, ao e uouoti nako kanaia ma nimaia te uain te tia tei, ao e angangania amaraken te nne n aroka. A anganaki ataeinimane ake aman iroun te Atua te rabakau ma te atatai n taekan taiani koroboki ni kabane, ma te wanawana. Ao Taniera, e rabakau taekan taiani kaoti ma taiani mi n aekaia nako. Ngke a koro maitini bong ake e bairei te uea, ba a na kairaki iai nakoina, ao e kairiia teuare mataniwia iunaki nako matan te uea ae Nebukaneta. E taetae te uea ma ngaia, ao e aki reke I buakoia ni kabaneia temanna n ai aron Taniera, Anania, Mitiaera ao Ataria. Ma ngaia are a tei i matan te uea; ao ngkana e titirakinia te bai teuana n taekan te rabakau ke te wanawana, ao e noria ba tebuina rakan aia rabakau nakoia tan tabunea ma tani kaiwa ni kabaneia ake I aon abana n uea ni kabuta. 

Te Taramo Taniera 3: 52-56

Kaekana: Ko na neboaki ma ni kamoamoaki n aki toki.

Ke karaoiroaki, te Uea, Ae Atuaia ara bakatibu. K

E na karaoiroaki aram ae kakanato. K

Ko karaoiroaki n umani mimitongim. K

Ko karaoiroaki i aoni kaintokan Ueam. K

Ko karaoiroaki, Ngke ae Ko nora nanoni marawa. K

Ko karaoiroaki i eta I karawa. K 

Alleluia, alleluia.

Ko karaoiroaki, te Tama Ae Ueani karawa ma aonaba, Ba ko kaoti miterion te Abanuea nakoia ataei. Alleluia. 

 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Ruka. 21: 1 – 4

E tararake Iesu, ao E noriia aomata ake a kaubai ba a karin aia karea ni nnen te mane. E nora naba temanna te aine ae e mate buna, ae te kainnano, ba e anga uoua te maibibi, ao E taku: “I tuangi ngkami ae koaua: ba e ababaki riki ana karea neie e mate buna ae kainnano aei, nakoia akekei ni kabaneia. Ba a anga aia karea mai buakoni kaubaia, ao neiei, e anga mani kainnanona maiuna ni kabane.”

 

Tibatiba:  Ti na anga ngaira ni kabane nakon te Uea ngkai E atia te Kristo n anga Ngaia ni kabane ibukira