Wiki 34         Kauabong.

 

Warekan ana Boki te burabeti ae Taniera. 2: 31-45

E taku Taniera nakon te uea ae Nebukaneta: “Te Uea, ko mi, ao ko nora te tamnei, ba te tamnei ae moan te raneanea: e tei i matam ao e kakamaku taraana. Atuna, bon te koora ae itiaki; babana ma baina, bon te tirewa; birotona ma rangana, te burati; waena ma taboniwaena, bon te biti makorona, ao te tano makorona. Ko tabe n taraia, ao e rebenako te atibu, n aki karenakoaki iroun te aomata, ao e oroi waen te tamnei, ao a maerikiriki, waena ake biti ma tano. Ao a uaia ni maerikiriki te biti, te tano, te burati, te tirewa ao te koora. Ai aroni mangen te uita i nanon te marae n tain te kabuebue, a ubaranako n te ang ao a aki noraki muia. Ao te atibu are orea te tamnei, e riki ba te maunga ae ababaki ao kaona aonaba ni kabanea. Bon anne te mi, ao ti na kaota nanona i matan te uea.

Boni ngkoe te uea, ae aia uea uea, ao ko anganaki iroun Atuani karawa te tautaeka, te maka, te korakora ao te mimitong. E anganiko naba natia aomata, manin aon te aba ao manini karawa n tabo nako ike a maeka iai, ba ko na tautaeka i aoia. Boni ngkoe te atu ae te koora. I muim ao e na teirake te abanuea teuana, ae na mangori riki nakoim; ao i muina, te abanuea teuana ae te katenua, ae te burati, ae na tautaeka i aonaba ni kabuta. E na iai te kaaua n abanuea, ae n matoatoa n ai aron te biti. N ai aron te biti ae ibei ma ni iki bai ni kabane, ao e na urui ma ni kamaei abanuea akekei ni kabane, n ai aron ana urubai te biti. Ko nori wae ma taboniwae, ake a renganaki iai te tano ni karao mangko ma te biti: bon te abanuea ae makoroua; iai i nanona matoatoan te biti, n ai aron are ko nora te biti ae renganaki ma te tano ae bokaboka. Ngkai a renganaki te biti ma te tano n taboniwae akanne, ao e na matoatoa makoron te abanuea anne, ao e na maraurau are te makorona. A na renganaki naba aomata, n ai aron are ko nora te biti n renganaki ma te tano, ma a na aki nim i boni irouia, n ai aron te biti ae aki bo ma te tano. N aia tai uea akanne, ao E na kateirakea te abanuea teuana Atuani karawa: bon te abanuea ae na aki ururuaki, ao e na aki nakon te botanaomata teuana. E na urui ma ni kamaunai abanuea akekei ni kabane, ao e na teimatoa ngaia n aki toki. N ai aron are ko nora te atibu are rebenako man te maunga, n aki karenakoaki iroun te aomata, ao e urua te biti, te burati, te tano, te tirewa ao te kora. E kaotia iai te Atua ae kakanato nakon te uea ba tera ae na riki rimui. E koaua te mi, ao e eti kabaran nanona.”

 

Te Taramo Taniera 3: 57-61

Kaekana: Karaoiroia, neboia n aki toki.

Ngkami ana makuri te Uea, Karaoiroa te Uea.

Ngkami ana anera te Uea, Karaoiroa te Uea.K

Ngkami ana karawa te Uea, Karaoiroa te Uea.

Ngkami ranin etani karawa, Karaoiroa te Uea?

Ngkami makan te Uea, Karaoiroa te Uea. K 

Alleluia, Alleluia

Tantani, ao tauraoi, ba ko aki ata te tai ae E na roko iai Natin te aomata Alleluia. 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Ruka. 21: 5 – 11

A taekina te temboro temangina ma katamaroana n taian atibu aika raraoi ma taiani karea. Ao E taku Iesu: “A na roko bong aika e na aki tiku iai te atibu teuana i aon te atibu teuana ni baika kam tarai akanne: a naba bane n uruaki.” Ao a titirakinna ni kangai: “E na roko ningai anne? ao tera te kanikina ae e na ataki iai rokona?” E kaekaia ni kangai: Noria ba kam na aki mamanaki ba a na bati aika a na riki n aatauman taku ba ‘Boni ngai!’ ke ‘E a kan te tai.’ Tai irarang irouia. Ngkana kam ongo taekan taiani buaka ma kiriwe, ao tai maku, ba a na bane ni kaoti moa baikanne, ma e tuai n roko naba te toki.” Ao E manga taku nakoia: “E na teirake te botanaomata teuana n eka nako te botanaomata teuana, ao te abanuea teuana. A na korakora rurun aon te aba, ao n tabo tabeua a na buti aoraki aika kamamate, ao a na kaoti taian rongo, a na noraki baika kakamaku ao kanikina aika ababaki i karawa.”.

 

Tibatiba: Tantani, ao tauraoi, ba ko aki ata te tai ae E na roko iai Natin te aomata

Tariu ao maneu ngkai ti a roko n tokin ana karenta te Ekaretia ao ti kauringaki ba ti a tabe n roko n tokin kawaira ao tokin te tai. N te bong aio ao ti kauringaki n te Alleluia ba ti riai n tantani ba ti aki ataa te tai ae na roko iai Natin te Aomata. Eng bon aio taekan manga rokon Iesu are e na roko inanon te maka ma te mmimitong ba E na motika taekan aonnaba. Aio te tai are a na motikaki iai taekara nakon te maiu ae akea tokina ke te mate mate ae akea tokina. Aio te tai are e nang toki iai ara tai ni kona ni bubutia te Atua ana nanoanga ma kabaran ara bure. Aio te tai tai are e a toki iai kakaean ana nanoanga te Atua iroun Natina ae Iesu.

Inanon te euangkerio ao e kaota aron te tai aio Iesu are a na bon akea te atibu teuana ae e na toka iaon te atibu teuana. Aio te tai are a na uruaki bai nako ake ti a tia ni mataiakin inanon maiura aio.

Ma ningai te tai ae na roko iai Iesu ke tera taian kanikina aika a kaota rokin te tai aio? Eng bon akea ana kamatata Iesu iaon rokon te toki ma bon iai kanikina aika e na kaotia ba e kan te tai. Ma ibukina ba akea ae kona n ata raoi te tai ae na manga roko iai Natin te Aoamata ao te bai ae kakawaki iroura ba ti riai n tantani ke ti riai n tauraoi n tai nako. Tiai n aki matu ma ti na taratara ba ngkana E roko Iesu ao ti na tauraoi ni butimaea ma baan ara taura are bon taian raoiroi aika ti kakaraoi n aron ana kantaninga te Atua.