Wiki 34           Kanimabong           

Warekan ana Boki te burabeti ae Taniera. 7: 2-14 

E taetae Taniera ni kangai: “I mataku n te mi, ni bong, A katakarebua marawa ae ababaki angini karawa ake aua. Ao a aerake mai tari man ake aman ake totoa, ake a kakaokoro taraaia. Te moa ni man, ai aron te raian, ao iai baina ni kiba, aika bain te ikare. I tarataraia, ni karokoa a taekaki baina, ao e kateirakeaki mai aontano, ao e kateaki i aoni waena ake uai n ai aron te aomata, ao e anganaki te nano n aomata. Te man temanna, ae te kauoman, ai aron te bea, ao e tei i aon iterana ae te iterana, ao tenai te rinikaokao I nanoni wina; ao e kangai te taeka nakoina: ‘Teirake, kangai iriko ni kabatia.’ I muina, ao I taratara, ao I nora te man temanna ae ai aron te rebari, ao aai baini ni kiba i aon akuna, ao aua atun te man anne, ao e anganaki te tautaeka. I muin anne, ao I mataku n te mi ni bong, ao I nora te man temanna, ae te kaaman, ae kakamaku, ae tara n tiritiri, ao moan te korakora; wina boni biti aika moan te bubura; e kakangi bai ma ni kangkanti, ao e toubekai nikiraia ni waena. E kaokoro ma man ake i maina, ao tengauni korona. I tarai korona, ao akea ba e waerake te koro teaina I marenaia, ao a butaki korona ake tenai mai moana; ao iai mata i aon te koro arei, aika ai aroni matan te aomata, ao te wi ae taetae ni kanikatonga. I tabe ni mataku:

A kateaki kaintokanuea, ao e tekateka temanna te unimane. E mainaina kunnikaina n ai aron te tinoo, ao iranatuna, ai aron te buraentibu ae itiaki.

Ana kaintokanuea, bon uran te ai, ao nirana te ai ae uramaka. E ranga nako te ai I matana, Nga ni nga tani buokia, ao rebu n rebu tan tei i matana. E wakinaki te kabowi ao a kaukaki boki.

I taratara, ngke e karongoa ana taeka ni kanikatonga te koro arei, ni karokoa e a tiringaki te man, ao e kamateaki rabatana ma ni kabuokaki n te ai. E anaki naba te tautaeka mairouia man ake tabeman, ao a kaanauaki maiuia ni karokoa te tai ae baireaki.

I mataku n te mi ni bong. Ao akea ba e nakomai i aon mangini karawa ae ai aron te nati n aomata. E nako ni kawara teuare te Ikawai ao e kairaki nako matana. Ao e anganaki te maka, te neboaki ma te tautaeka, ao a bane n toro irouna botanaomata, aba ma taetae. Ana tautaeka, bon te tautaeka ae akea tokina, ae na aki bua, ao e na aki kamaunaki ueana.” 

Te Taramo Taniera 3: 75-81

Kaekana: Karaoiroia, neboia n aki toki.

Ngkami maunga ma tabuki, Karaoiroa te Uea.

Ngkami aroka aika rikirake i aon te aba, Karaoiroa te Uea. K

Ngkami koburake n ran, Karaoiroa te Uea.

Ngkami marawa ma karanga, Karaoiroa te Uea. K

Manini marawa ma manin tari, Karaoiroa te Uea.

Ngkami nako, manini karawa, Karaoiroa te Uea.

Man ni bane aika kam kakang ke ni manana, Karaoiroa te Uea. K 

Alleluia, alleluia.

Tantani  ao tataro n tai nako, Ba kam aonga n tauraoi n tei i matan Natin te aomata. Alleluia. 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Ruka..21: 29 – 33

E taetae ni kaiknaki Iesu nakoia ana reirei ni kangai: “Tara te biku ma kai nako; ngkana a bwebwerake, ao kam noria ma n ataia iai ba e a kan te tai ni kabuebue. Ai aromi naba ngkana a kaoti baikanne, kam na ataia ba e a kaan Uean te Atua. I tuangingkami ae koaua: e na aki mauna te roro aei i maini kaotini baikanne ni kabane. A na mauna karawa ma aonaba, ma a na aki mauna au taeka.”

 

Tibatiba: Neboa te Atua, Karaoiroia n aki toki