Avenete Wiki 1           Moanibong

Warekan ana Boki te burabeti ae Itaia. 2: 1-5

Mini Itaia ae natin Amoti, n taekani Iua ma Ierutarem.

Ni bong aika na roko, ao e na kateaki maungan ana Temoboro te Uea i taberan taiani maunga, ao e na neboaki rake i aon taberani maunga. A na baroakinna botanaomata nako; a na roko iai botanaomata aika maiti, ao a na kangai: “Nakomai, ti na ararakea ana maunga te Uea, ti na nakon ana Temboro Atuani Iakoba, ao E na kaota kawaina nakoira, ao ti na toua nanona; ba e na nako mai Tion te Tua, ao ana taeka te Uea mai Ierutarem. E na tau taekaia botanaomata, E na motiki taekaia botanaomata aika maiti; a na riki aia kabang ba aia bai n ribana, ao aia kai ni buaka ba aia taaba n erere. E na aki manga buaka te botanaomata teuana nakon te botanaomata teuana e na akea riki te kataneiai nakon te buaka. Ana utu Iakoba, nakomai, ti na nakonako n otan te Uea.” 

Te Taramo: 1-4, 8, 9

Kaekana: I kukurei n ongo ae kangai: “Ti na nakon uman te Uea.”

I kukurei n aia taeka ae kangai: “Ti na nakon uman te Atua.”

Ti a roko iai ba a tei waera, ni mataroani Ierutarem. K.

E tei Ierutarem ba te kawa, ae ti teuana rabatana;

A waerake iai baronga, aika ana baronga e Uea. K

I kangai: “Teraoi nakoimi!” i bukin tangiraia tariu ma raou.

I tataro ni bubuti kabaiam, i bukin tangiran uman te Uea ae Atuara. K 

Alleluia, alleluia.

Nakomai ao kamaiuira, te Uea ae Ataura; Kaota matam, ao ti na maiu. Alleluia. 

Warekan ana Euangkerio Mataio…8: 5-11

Ngke E rin Iesu i Kaberenaum, ao e nakoina temanna te mtaniwi ni bubua, ao e butia ni kangai: “Te Uea, e wene au tabonibai n au auti, ba e naakibaina ao e korakora marakina.” E taku Iesu nakoina: “N na nako ni kamaiua.” E kangai te mataniwi ni bubua nakoina: “Te Uea, I aki riai ba Ko na rin i an umau, ma ti teuana am taeka, ao a maiu naba au tabonibai. Ba boni iai naba au mataniwi ngai, ao iai tautia i aau; I kangai nakon temanna: ‘Nako’, ao e nako; I kangai nakon temanna: ‘Karaoa aei’, ao e karaoia.” Ngke E ongo Iesu, ao E mimi, ao E kangai nakoia ake a iria: “I kaotia ma te koaua, I tuai n nora te onimaki ae ai aron aei iroun temana i buakoia Iteraera. I bon tuangingkami, ba a na maiti akana na roko mai mainiku ao mai maeao, ao a na amarake ma Aberaam, ao Itaaka ao Iakoba n te abanue ae karawa.”

 

Tibatiba: I kukurei n ongo ae kangai: "Ti na nakon uman te Uea."

Bon Nanon te Atua ba E na tabekira man arora ni kananonga ngkai ti a tia ni kabuakakaki ba muin aia bure ara moani karo. Bon aio te kantaninga ba ti na bane ni ararakea te maunga ae Tion ba ti na bane n neboa te Atua n Umana ae Moan te Tabu. Ba iroun Natina ae Iesu are maraki mani mate iaon te kaibangaki obukira ao ti a tia ni bane ni karikaki ba nati ngaira aika tan baibai n te Abanuea ae Karawa. N aron ae kabotauaki ma te maunga ae Tion ao ti kaotaaki iai ba bon tiaki mwengara ni koaua te aonnaba aio ao ti bon aki karikaki ba ti na tautaekanaki ni bain aonteaba ma bon nnera n aki totoki bon Karawa. N te aonnaba aio ao ti riai n ataia ba ti na aganaki ara tai ae uarereke ni katauraoira nakon te maiu ae aki totoki irarikn te Atua. Are nanona ba ti na riai n aki kabanei nanora ni mataeiakina bain te maiu aei ao a na aki kabua mairoura te kabaia ae akea tokina I Karawa.

Ngaia are ti na riai ni bane n ongo ana baebaebati te tia areru n te bong ni kaota te bae ae rangini mataiakinna nanona n te maiu aio ba te kona n ararakea te maunga ae Tion ba ti aonga n neboa te Atua ao ni katonga kororaoin te kimareirei ae akea tokina I Karawa. Ti na moana ara katauraoi ni butimaea manga kauaokin Iesu inanon te maka ma te korakora inanon ara katauraoi ni butimaea Iesu te Merimeri ma nanora aika a itiaki mani tauraoi ni kaitibo ma Iesu inanon te kabaia ae akea tokina.