Avenete Wiki 1           Kauabong                 Sto Anterea te Abotoro 

Warekan ana Reta Bauro nakoia I Roma…10: 9-18

Ngkana ko kaotia ni wim ba te Uea Iesu, ao ngkana ko kakoaua i nanom ba E kautia te Atua mai buakoia mate, ao ko na kamaiuaki. Ba e karaoiroaki te aomata n te kakoaua ae i nanona, ao e kamaiuaki n te kaotioti ae i nanoni wina. Ba e kangai te koroboki: “Ane kakoaua, ao e na aki maneang.” Ai ngaia ae akea okoron te I Iutaia ma te I Erene, ba ti Temanna aia Uea, ae tituaraoi nakoia akana butia. Ba “ane wetea aran te Uea, ao e na kamaiuaki.”

Ma a na kanga ni wetea aran te Uea, ngkana a tuai ni kakoaua? A na kanga ni kakoauaa ngkana a tuai n ongo taekana? A na kanga n ongo taekana ngkana akea te tia taekinna? Ao antai te tia taekinna ngkana e aki kanakoaki? Ba e kangai te koroboki: “Ai tamaroa ra waeia tani uoti rongorongo aika raraoi!” Ma a aki bane ni ira nanon te Rongorongo ae Raoiroi. Ba e kangai Itaia: “Te Uea, antai ae kakoauai ara taeka?” Ma ngaia e e reke te onimaki man te ongora, ao e reke te ongora man ana taeka Kristo.

Ma I taku: Tao a tuai n ongo? A bon ongo, ba “A tangi banaia n tabo nako, ao a roko aia taeka i tabon aonaba.” 

Te Taramo 18: 2-5

Kaekana: E buta aonaba n aia taeka.

E katanoata mimitongin te Atua karawa, E kaota muini baina tinanikuni karawa.

E karakina te ngaina nakon te ngaina, E kaota taekana te bong nakon te bong. K.

Tiaki te taeka, ao tiaki te taetae, ao akea te bana ae oti,

ma a roko banaia i tabon aonaba, a roko aia taeka n tian aon te aba. K. 

Alleluia, alleluia.

E kangai te Uea: “Nakomai, irai, ao N na karaoi ngkami ba tan akawaia aomata.” Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Mataio. 4: 18-22

Ngke E nakonako Iesu i rairikin namani Kariraia, ao E noriia tari ake uoman, ba Timon are aranaki ba Betero ao Anterea are tarina. A tabe ni kabaka aia karaun, ba tan akawa ngaia. E taku nakoia: “Nakomai, irai, ao N na karaoingkami ba tan akawaia aoamta.” Ao a kitan naba aia karaun ao a iria.

Ngke E nako riki teutana, ao E manga noriia tari riki ake uoman, ba Iakobo are natin Tebetaio ao Ioane are tarina. A toka n te boti ma tamaia are Tebetaio, ao a tabe ni bonoti aia karaun. E weteia, ao a kitana naba aia boti ma tamaia, ao a iria. 

Tibatiba: Ti karaoiroaki n te kakoaua inanora ao ti kamaiuaki n te kaotioti ae inanon wiira

Tariu ao maneu e roko te kamaiuaki iaon te aonnaba mairoun Iesu are ana Rikitemanna te Atua are kanakoaki nakon aonteaba ba E na uota ao n takaruaea te Rongorongo ae Raoiroi nakoia aoamata ni kabane ba aonga n ongo ao a na kamaiuaki akana a onimakinna ao ni maiuakinna.

N te moan wareboki man ana reta Bauro nakoia I Roma ao ti tuangaki ba ti na tatakaruaea ba te Uea Iesu ao ngkana ti kakoaua ba E kautaki Iesu iroun te Atua mai buakoia mate ao ti na kamaiuaki. Ma ti na kanga ni kamaiuaki ngkana ti aki wetea aran Iesu ao ti na kanga n ongo te Rongorongo ae Raoiroi ngkana akea ae kanakoaki ba e na takaruaea te Taeka? N tai aikai ao E boni kabonganaira Iesu ba ti na taetaekina te Rongongo ae Raoiroi nakoia aomata nako are nanona ngkanne ba a na riai n iai ibuakora ake a na tauraoi n anga nanoia ba a na riki ao a na kanakoaki iroun Iesu ba tan tataekina te Rongongo ae Raoiroi. Ba ngkana iai aika kanakoaki ba a na taekina te Taeka ao ngkanne ti na kona n ongo ao ti na kamaiuaki ngaira ake ti kakoaua inanora ao ti na manga tauraoi n taekina te Rongorongo ae Raoiroi nakoia tarira ma manera.

N reitaki ma ara katauraoi imain Kiritimati ao ti riai n rairi nanora ao ni kakoaua ba bon Iesu te Kristo boni Ngaia Uean aonnaba ao Natin te Atua ae roko ba E na kairira nakon te Tama ba ti aonga ni bane ni kamaiuaki. Ti riai ni manga kabuta nakoia aomata kakawakin te katauraoi inanora ba a na riki ba mwengan Iesu te Tei ngkana e bungiaki nakoira n te Kiritimati.