Avenete Wiki 1            Kaabong

Warekan ana boki te Burabeti ae Itaia..26: 1-6

N te bong anne, ao e na aneneaki te kuna ae kangai n te aba ae Iuta:

Iai ara kawa ae korakora; E nonoia ma ni bonoia ba e na kawakinira. Kauki mataroa, ba e na rin te botanaomata ae raoiroi, ae kawakina te kakaonimaki, ae e teimatoa ana iango, ae titiku i nanon te raoi, ba e onimakiniko. Onimakina te Uea n aki toki, ba bon te Uea ae te Ba ae akea tokina; E karinanoia ake a maeka i eta n te kawa ae rietata; E kabakaia i aontano, E tewenakoia i buakon te tano ae toubekaki irouia akana mangori ma akana kainnano. 

Te Taramo 118: 1, 8-9, 19-21, 25-27

Kaekana: E na karaoiroaki Teuae nakomai n aran te Uea.

Katituraora te Uea, ba E akoi, akea tokin ana tangira.

E raoiroi riki te muioko iroun te Uea, nakon onimakinan te aomata;

E raoiroi riki te muioko iroun te Uea, nakon onimakinaia akana maka. K

Kauki mataroan te raoiroi nakoiu, ao N na rin ma ni katituraoa te Uea.

Aei ana mataroa te Uea, a rin iai akana raoiroi.

I katituaraoiko ba Ko kaekaai, Ko riki ba au tia kamaiu. K.

Te Uea, karekea te kamaiu, Te Uea, karekea te tokanikai.

E na karaoiroaki n aran te Uea teuare nakomai. Ti karaoiroiko man uman te Uea;

Bon te Atua te Uea, bon otara. K. 

Alleluia, alleluia.

Kanenea banam, kaota te rongorongo ae raoiroi: E nakomai te Uea ae Atuara ma te maka. Alleluia.  

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Mataio…7: 21, 24-27

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “E aki rin n te abanuea ae karawa te aomata ae kangai nakoiu: ‘Te Uea, te Uea!’ ma e na rini iai ane ira nanon Tamau are i karawa.

Te aomata nako ae ongo au taeka akanne ma ni iri nanoia, ao ai aron te aomata ae wanawana, ae katea ana auti i aon te ba. E baka te karau, e ranga nakon te ran, ao e oro te ang ni karea te auti, ma e aki baka, kioina ngke e kateaki i aon te ba. Ma ane ongo au taeka akanne n aki iri nanoia, ao ai aron te nanobaba are katea ana auti i aon te bike. E baka te karau, e ranga nako te ran, e oro te ang ni karea te auti, ao e baka, ao e kakaiaki bakana.”

 

Tibatiba: Onimakina te Uea n aki toki, ba bon te Uea ae te Ba ae akea tokina

Tariu ao maneu n te bong aio ao e kaotaki nakoira te bai ae na riki nakoira ba muin aron ara kekeiaki inanon maiura i aonteaba. E na rin n te Abanuea ae karawa te aomata ae kateitei iaon te baa e na aki kona n rin te aomata ae kateitei iaon te tano. Antai aika a na rin inanon te kawa ae Ierutrem ae Bou? Eng e bon kateretereaki nakoira n taian wareboki n te bong ba e na rin n te Abanuea ae Karawa te aomata ae raoiroi maiuina, ae kawakina te kakaonimaki; ae teimatoa ana iango; ae titiku inanon te raoiroi ba e onimakinika te Atua. Ngkana ti kateitei iaon te baa ae Iesu ao bon te bai ae ti kona n rotaki iai. E na kare te angibuka ao e na roko te nao ae matoa ma ti na bon aki kona n rotaki ibukin ba ti kateitei iaon Iesu. Inanon taian taramo n te bong aei ti neboa te Atua ni bai a na reke nakoira mairoun Iesu. A na bon akea kainnanou iroun Iesu ba E na tararuai n tai nako. E na kakamarakeai ao E na kawakinai man taiain kabuanibai ao E na katanai mairouia aiau. Eng e tauraoi nakoira n tai nako ana kamaiu te Atua inanon ana Taeka ae Maiu ae Iesu. Ma ti na ti kamaiuaki ngkana ti butimaea ana Taeka te Aua ao ti kawakinna. Eng ti na kawakinaki n te wanawana ba ti kateitei aion te baa n aki totoki ae bon Iesu.