Avenete Wiki 1            Kanimabong            S. Baraniko Tawerio           

Wareboki 1 Warekan ana Boki te Burabeti ae Itaia…60: 1-6 (vg)

Teirake, Ierutarem, ota, ba ae a roko otam, e oti raneanean te Uea i aom; Ba e nang rabuna aonaba te ro, ao a na rabunaki n te ro botanaoamta, ngkai E kaoti te Uea i aom ao e nang oti mimitongina i aom. A na kawara otam botanaomata, a na roko ni kaea otin am ota.

Tabeka matam, taratara nako: a bane ni botaki, a waki nakoim, a nakomai natim mai kiraroa, a rarikinaki natim aine. Ane ko na nora anne, ao ko na kukurei, ao e na kimareirei ma ni maiu  nanom, a na kabatiaki kaubaini marawa nakoim, ao a na reke iroum aia kaubai botanaomata. A na otabaniniko bota ni kamero ao kameroni Mirian ma Eba; a na bane n roko mai Tieba ma uotaia te koora ao te ribano, ao a na kaota neboan te Uea.

Te Taramo 96: 1-3, 7-8, 10

Kaekana: Kaongoia botanaomata ana kamimi te Uea.

Anenea te Uea n te kuna ae bou, Anenea te Uea, aonaba ni bane.

Anenea te Uea, neboa arana. K.

Katanoata ana kamaiu ni katoa bong, Taekina mimitongina nakoia bontaomata,

Taekin ana kamimi nakon aba nako. K.

Angan te Uea, ngkami botanaomata nako, Angan te uea te nebonebo ma te maka,

Angan te Uea neboan arana. K.

Kangai nakoia botanaomata: ‘E uea te Atua.’E kamatoa aonaba ba e na aki ing;

E na motiki taekaia botanaomata n te eti. K. 

Wareboki 2. Warekan ana moa n Reta Bauro nakoia I Korinto…9: 16-19, 22-23

I aki kamoamoaai ngkai I kaotiota te Euangkerio, ba boni baeu ae I anganaki. N na boni maraia ngke arona ba I aki kaotiota te Euangkerio. Ngke arona ba I rinea te makuri aei, ao e na boni bae n reke kaniwangau; ma ngkai I aki rinei, ao bon te muioko are I anganaki. Ao tera ngkanne kaniwangau? Bon aei: N na kaotioti, ao N na anga te Euakerio n aki kaboaki, ma n kaki are I riai n anganaki man te Euangkerio.

Ma ngaia ae I aki bae iroun temanna, ao I toro irouia aomata nako, ba I aonga n anai nanoia akana maiti riki. I kabanea korakorau i bukia aomata nako, ba I aonga n anai nanoia temangina. Ao I karaoi baini kabane akanne i bukin te Euangkerio, ba e aonga n reke tibangau ni uana. 

Alleluia, alleluia.

Nako, reireinia botanaomata ni kabaneia: I a raoningkami ni bong nako Ni karokoa tokin aonaba. Alleluia.               

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Mataio….9: 27-31

Ngke E mananga Iesu, ao a rimuina mataki ake uoman, ao takarua ni kangai: “Natin Tawita, nanoangaira!” Ngke E roko Iesu n te auti, ao a nakoina uake a mataki, ao E kangai nakoia: “Kam kakoaua ba I kona ni karaoa anne?” Ao a taku: “Eng, te Uea.” Ao E ringi mataia Iesu, ao E taku: “Ke a karaoaki nakoimi n ai aron ami onimaki.” Ao a ure mataia. Ao E kamatoa ana taeka nakoia ni kangai: “Taratarai ngkami ba e na aki ata aei temanna.” Ma, ngke a nako, ao a katanoata taekana ni kabuta te aba arei.

 

Tibatiba: Teirake, Ierutarem, ota, ba ae a roko otam, e oti raneanean te Uea i aom