Wiki 1            Kanimabong 

Warekan te Reta nakoia Ebera. 4:1-5, 11

E teimatoa naba i bukira ana motikitaeka te Atua nakoia Iteraera ba a na rin i nanon ana motirawa; ma ngaia ae ke e tai taku temanna i buakomi ba e aki kauia. Ba ti anganaki naba ngaira te Rongorongo ae Raoiroi n ai aroia ngaia. Ma akea uan te taeka are a anganaki, kioina ngke a aki botaki n onimaki ma uake a ongora. Ba ti rin n te motirawa, ngaira tan onimaki, n ai aron te taeka are kangai: “I taetae n tuea ma te un ni kangai: A na aki rin i nanon au motirawa.” A boni bane ana makuri te Atua ngke e karikaki aonaba, ba E taekina te kaitibong ni kangai, n te tabo teuana: “Ao E motirawa te Atua n te kaitibong man ana makuri ni kabane.” Ao E manga kangai n te tabo teuana: “A na aki rin i nanon au motirawa.” Ma ngaia ae ti na keiaki n rin i nanon te motirawa anne, ba e aonga n aki bua temanna ni kakairi n te aki ongotaeka arei. 

Te Taramo 77: 3-4, 6-8

Kaekana: Tai manuokin ana makuri te Uea.

Te baere ti ongo taekana, Are a kaongoira ara bakatibu,

Ao ti na kawakinna nakon te roro ae na roko.  Ba kakanton te Uea ma makana

Ao ana makuri aika kamimi. K.

A riai naba ngaia ni kangoia natia, Ba a aonga n onimakina naba te Atua,

n aki manuokin ana makurit e Atua, ma ana kawakin ana tua. K.

A aonga n aki katotongia aia bakatibu, Ake te roro n aki muti ma n aki ongeaba,

Ba te roro ae nano tiotio, n aki kakaonimaki nakon te Atua. K. 

Alleluia, alleluia.

Ngkana kam ongo banana n te bong aei, Ao tai kamatoai nanomi. Alleluia. 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Mareko. 2: 1 - 12 

E okira Kaberenaum Iesu, ao a ongo aomata ba E mena n te auti. Ao a botaki iai aomata aika maiti n te aro ae akea te tabo ae mawa, ba e riba naba matan te mataroa. Ao Ngaia E reireinia te Taeka. Euotaki nakoina temanna te nakibaina are tabekai irouia oamata ake aman. Ma a aki kona n nakoina i bukin te koraki, ao a kabara taubukin te auti i etan te tabo are E tei iai ni karekea te bangabanga, ao a n na iai te kainiwene ma te nakibaina i aona. Ngke E nora aia onimaki Iesu, ao E taku nakon te nakibaina: “Natiu, a bara am bure.”Iai tani korobki tabeman i buakon te koraki, ao a kanga ii nanoia: “E kanga n taekinna anne? E baka n atua! antai ae kona ni kabarai bure? ao bon tit e Atua!” E ataia aia iango iesu i nanona, ao E taku nakoia: “E aera ngkai kam iangoa anne i nanomi? TEra ae bebete riki atongana? ‘A bara am bure’ke ‘Teirake, tabeka am kaniwene, ao nakonako’? Ma kam na ataia ba iai makan Natin te aomata ni kabarai bure i aon te aba,”ao E kangai nakon te nakibaina: “I tuangko, teirake, tabeka am kainiwene, ao nakon am auti.”Ao e teirake naba n tabeka ana kainiwene, ao e otinako i mataia aomata ni bane. A bane ni mimi, ao a neboa te Atua ni kangai: “Ti tuai man nora te aro aei!”

 

Tibatiba: E tangirira te Atua ba ti na rinnako inanon Ana Motirawa

Tariu ao maneu ao maneu e main maneweaki te taeka ae te ‘Rinnako iananon maturawau’ ieoun te Atua ngke E kaota unna nakoia te nati n Iteraera ngke a mananga n otinako ma Aukunita b aba kanoan ana berita n akoi te Atua nakoia ni kaekaa tangtangia ngke a tautoraki I Aikubota. E ngae a tia n nora ana makiri ni kamaiua te Atua ao a tia n ataia aron ana irantanga te Atua ao teimatoa n akokan ongotakea nakon te Atua onukina ba a teimatoa ni kan okira Aikubita ba aonga ni manga kana te burawa ao te iriko. Ao ibikin aia aki ongotaeka ao taromaurian taian bouannati ao kaota unna te Atua n tuangia motitaeka ba te koraki ake aki ongotaeka an abon aki kona n rinnako n Ana Motirawa te Atua.

N te bong ao ti ongora iannon te moan wareboki ana rongorongo te Atua ba bon akea te anga ae ti kona biribaki man ana mitukutaeka te Uea. Te motikitaeka aio bon kaotan te bai ae na riki nakoira ngkana ti ongoateka ke ti aki ongotaeka iorun te Atua. E katerea ikai te Atua ba ngkana ti ongotaeka ao ti kakaraoa Nanon te Atua ao tin a bon rinnako n ana Motirawa te Atua. Are nanona b aba kanwangan ara ongotaeka bon te raona ao te kukurei ma te Atua n aki totoki. E kaotia nab ate Atua ba n aron are jariki inanon onbong ao E motirawa n te Tabati ao E kan kaotia nakoira ba E kan kukurei ma ngira te Atua inanon motiarawana n an tai ni kariki bai are E bon jkaraoi ni kabane ibukira ngaira aomata ake eE a tia ni karikira ni katotongana.

Ngkana to rawa n ongotaeka irou te Atua n te maiu aio ao ti na bon kabua te kakabaia ae a tia ni katauraoia te Atua ibukira.