Wiki 2           Moanibong 

Warekan te Reta nakoia Ebera. 5: 1-10

E rineaki te mataniwi ni berebitero nako mai buakoia aomata, ao e kateaki ba buokaia aomata n aroia ma te Atua, ba e na anganga karea ma takiribitio i bukini bure. E kona n nanoangaia akana babanga ma akana kairua, ba e taonaki naba ngaia n te mamara. Ma ngaia ae e bae n anga karea i bukin oin ana bure ma aia bure aomata. Akea ae na karekea kakannatona aei, ba ti ane weteaki iroun te Atua, n ai aron Arona. Ai aron naba Kristo: E aki karekea karineana n riki ba te mataniwi ni berebitero, ma E anganaki iroun Teuare kangai nakoina: “Natiu Ngkoe, I Karikiko n te bong aei.” Ao E manga kangai n te tabo teuana: “Te berebitero Ngkoe n aki toki n ai aron nakoani Merekitereka.” Ngke E mena Kristo n te rabata, ao E anga taian tataro ma taiani bubuti, n raonaki ma te takarua ao te tang, nakon Teuare kona ni kamaiua man te mate; ao e butimaeaki ana bubuti i bukin ana raoiroi. E ngae ngke te nati Ngaia, ma E anganaki nab ate maraki, ba E na reireiaki te ongotaeka. Ngke e kakoroaki raoi arona, ao E riki ba kawain te maiu ae aki toki i bukia ni kabaneia akana ongo irouna, ao E atongaki iroun te Atua ba te mataniwi ni berebitero n ai aron nakoani Merekitereka. 

Te Taramo:

Kaekana: Te Berebitero Ngkoe n aki toki n ai aroni Merekitereka.

E kangai te Uea nakon au Uea: “Tekateka i angataiu:

N na kaweneia aiam i ani waem. K

E na kabuta makan am tautaeka, Te Uea mai Tion;

Ko na uea i aoia aiam. K

Te natinuea Ngkoe mangke te tei, i aon te maunga ae tabu;

I karikiko i main te karangaina.  K

E na aki bitaki ana taeka n tuea te Uea: “Te berebitero Ngkoe n aki toki

n ai aron nakoani Merekitereka. K 

Alleluia, alleluia.

Kaurei matau, te Uea, ao N na nori kamimi aika muin am tua. Alleluia. 

Euangkerio

 

Warekan ana Euangkerio Mareko. 2: 18 - 22

A tabe n aki mamatam ana reirei Ioane ma Baritaio. Ao a roko aomata n tuanga Iesu ni kangai: “A aki mamatam ana reirei Ioane ma aia reirei Baritaio. Ao a aera am reirei ngkai a aki baina te aki mamatam?” E kaekaia Iesu ni kangai: “Tao a riai n aki mamatam raon te tia iein, ngkai e mena i buakoia te tia iein? A bon aki riai ni baina te aki mamata, ngkai bon raoia te tia iein. A na roko bong aika e na uotaki nako iai te tia iein mairouia; a na bane n aki mamatam n te tai anne. Akea ae na itua te moti ni kunnikai ae bou i aon te kunnkai ae mane, ba e kawa ni katika te kunnikai ae mane te moti ae bou, ao e na abaaki riki raeuakina. 

Akea naba ae na atoa te uain ae menaai i nano baotoro ni kun aika mane, ba a kawa n tabwenaua batoro, ao a na uaia ni bua te uain ma taiani kun. Ma a riai n taiani kun aika bou i bukin te uain ae menaai.”

 

Tibatiba: