Wiki 2           Kauabong 

Warekan te Reta nakoia Ebera. 6:  10-20 

E aki babakanikawai te Atua, E aki manuokina ae kam karaoia, ma tangiran arana iroumi, ngkami aika kam a tia n akoia kiritian ao kam akoia naba ngkai. Ti tangiringkami ba kam na bane ni kaota te marurung naba anne ni karokoa te toki, ba kam kawa n riki n taningaroti; ma kam na katotongia akana baina muin te motintaeka i bukin aia onimaki ma nanomakaia. Ngke E karaoa ana tuea i boni irouna, ba E aki kona n tuea iroun temanna ae kakanato riki nakoina, ao E kangai: “N na kabatia kabaiam, ao N na bati ni karikirakeko.” Ao e koro bukin te motintaeka kioina ngke e teimatoa Aberaam. A taetae n tuea aomata iroun temanna ae kakanato riki nakoia, ao e kamatoaki iai te berita i marenaia, ao e katokaki iai te kauntaeka. Ai aron naba te Atua, E kani kaotia nakoia tani baina muin te motintaeka ba e aki kona ni bitaki ana iango, ma ngaia are E taetae n tuea. E kaoti iai nakoira baika uoua aika E aki kona ni kewe iai te Atua, ao ti bati ni kaungaki iai nakoni kamaotan te kantaninga ae ti anganaki, ngkai e reke katanara. E riki te kantaninga anne ba ai aron atinron Tamneira, ae matoatoa ae akea te nanououa iai, ae rota nanoan te roki, ike E rin iai Iesu ibukira ba te tia rimoara, ao E riki ba te mataniwi ni berebitero n aki toki n ai aron nakoani Merekitereka. 

Te Taramo 110: 1-2, 4-5, 9, 10

Kaekana: E uringa ana berita te Uea n aki toki. 

I katituaraoa te Uea ma nanou ni bane, i buakoia akana raoiroi ma te botaki.

A kakanato ana makuri te Uea, a iangoaki, ba a tangiraki. K 

A ururingaki ana kamimi, E akoi ma n nanoanga te Uea.

E kaamarakea ane makua, E ururinga ana berita n aki toki.K 

E karekea inaomatan ana botanaomata, E katea ana berita i bukin tai nako.

E tabu ao e kakamaku arana, akea tokin neboana..  K 

Alleluia, alleluia.

Reireiai am kawai ma am tua, ao N na iangoi am makuri aika kamimi. Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Mareko. 2: 23 - 28

N te tabati teuana, ao E ri buakoni uita Iesu, ao a kiniki amui ni uita ana reirei i nanon nakonakoia. A taku Baritaio nakoina: “Noria, a aera ngkai a karaoa ae buakaka n te tabati? E kaekaia ni kangai: “Kam tuai wareka taekan Tawita ngke e kainnano, ba e baki, ngaia ma raona; ma arona ngke e rin n uman te Atua, n ana tai Abiata ni mataniwia berebitero, ao e kangi bwerena ake a kareanaki, aika aki kona ni kanaki irouia aika tiaki berebitero, ao e angania naba raona?” E taku naba nakoia: “E karaoaki te tabati i bukia aomata, ao tiaki aomata i bukin te tabati; ma ngaia ae bon Uean te tabati Natin te aomata.” 

 

Tibatiba: E karaoaki te tabati i bukia aomata, ao tiaki aomata i bukin te tabati