Bakate. Wiki   5.                   Kaabong 

Warekan aia Makuri Abotoro. 1: 15-17, 20-26

E teirake Betero i buakoia tari, Tao tebubua uangauni maitia aia koraki ake a botaki. Ao e taku: “Tari, e bae ni kakoroaki bukin te Koroboki, are E taetae iai te Tamnei ae Raoiroi iroun Tawita, ba E taekina iai Iuta mai maina. E riki ngaia ba te tia kairiia uake a taua Iesu; ao bon temanna ngaia I buakora, ao e anganaki tibangana n nakoira. E taku te Boki “Ke e kamarewa ana tabo ni maeka ao ke e aki maeka iai temanna.”

E kangai naba te taeka teuana: “Ke e anganaki temanna nakoana.” Ma ngaia ae e riai n reke temanna mai buakoia aomata aikai, aika bon raora n tai nako ngke E maiu te Uea i buakora, ni moa man ana babaetito Ioane ni karokoa te bong are E uotaki nako iai mai buakora. E riai n reke temanna ba raora ni kakoaua mangautina.”Ao a kateaki uoman, ba temanna Ioteba, ae aranaki ba Baretaba ao arana teuana Uitito, ao are temanna Matia. Ao a tataro n kangai: “Te Uea, ko atai nanoia aomata nako, Ko na kaotia nakoira ba antai ae Ko rineia I buakoia uake uoman aikai, ba e na baina te nakoa n Abotoro n onea muini Iuta, are kitana nakoana ba e na kaea ana tabo.” Ao a kaiwa, ao uia nakoni Matia, ao e karinaki i buakoia Abotoro ake tengauni ma temanna. 

Te Taramo. 112: 1-8

Kaekana:  E katekatekaa i buakoia mataniwi.

Ngkami ana toro te uea, neboia, Neboa aran te Uea.

E na neboaki aran te Uea, Mangkai n aki toki.     K

Man otin taai n ua bungina, e na neboaki aran te Uea

E rietata te Uea i aoia botanaomata, ane i etani karawa mimitongina.   K

Antai ae ai aron te Uea ae Atuara, Ae tekateka i karawa,

ao E ruo ba E na tara, karawa ma aonaba?  K

E tabeka ane mangori mai buakon te tano, E ana te kainnano mai buakon te mange

ao E kamaekaa ibuakoia mataniwi, ma ueana ana botanaomata. K 

Alleluia, alleluia

I rineingkami mai aonteaba, ba kam na nako, ao kam na kariki ua aika na teimatoa. Alleluia. 

Te Euangkerio

 Wareken ana Euangkerio Ioane  15: 9-11

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “N ai aron Tamau ae a tia n tangirai, ao I a tia n tangiringkami. Kam na maeka n au tangira. Ngkana kam kawakin au tua, ao kam maeka n au tangira, n ai arou Ngai ae I kawakin ana tua Tamau ao I maeka n ana tangira. I atonga anne nakoimi, ba e aonga ni mena kabaiau i nanomi, ao e na kororaoi kabaiami.”

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “Bon aei au tua: Kam na itangitangiri, n ai arou ngkai I a tia n tangiringkami. Akea te tangira ae ababaki riki nakon ae e anga maiuna te aomata i bukia raona.  Bon raou ngkami ngkana kam karaoa ane I tuangingkami. I aki manga atongingkami ba raou, ba bai ni kabane ake I ongo iroun Tamau, ao I kaoti nakoimi. Kam aki rineai, ma boni Ngaia ae I reneingkami, ao I kaeingkami ba kam na nako, ao kam na kariki ua, ao e na teimatoa ami ua; ao Tamau, E na anganingkami bai ni kabane akana kam butia n arau. Bon au tua nakoimi ba kam na itangitangiri.”

 

Tibatiba: Bon aei au tua: Kam na itangitangiri