Bakate. Wiki   6.                   Moanibong 

Warekan aia Makuri Abotoro. 16:11-15

Ti borau mai Teroa ni kaeta Tamoterake, ao n te bong are i muina, ti borau nako Neabori; ao mai ikanne ti nako Biribi, ae te kawa ae moan te kakanato ni makoroni Maketonia arei, ao bon te korone. Tabeua ara bong n te kawa anne, ao ni bongin te tabati ti nako tinanikun te kawa, i rarikin te karanga are e taneiai te aba n tataro iai. Ti tekateka, ao ti taetae nakoia aine ake a botaki. Temanna i buakoia bon neiere Ruria ae ongora iroura; bon te tia kaboi kunnikai aika uraura man te kawa ae Tuateira, ao e taromauria te Atua. E ana nanona te Uea, ao e butimai ana taeka Bauro. Ngke e a tia ni babetitoaki, ngaia ma ana koraki, ao e bubuti nakoira ni kangai: “Ngkana kam taku ba ana aomata te Atua ni koaua ngai, ao nakomai, maeka n au auti.” Ao e tebonira nako iai. 

Te Taramo. 149: 1-6, 9

Kaekana:  E tangira ana botanaomata te Atua.

Anenea te Uea n te kuna ae bou, neboia i buakoia ana aomata.

ke e kabaia Iteraera iroun te tia karikia, ke e kimareirei natin Tion iroun aia Uea.     K

Ke e neboa arana n te ruoia, ke a katanga te abi ma te turam i bukina.

Ba E tangira ana botanaomata te Uea, E katokanikaia akana mangori.  K

Ke a kakatonga ana aomata n te mimitong, ke a takarua ni kukurei ni motirawaia.

ke e oni wia n neboan te Atua: bon anne kakanatoia ana aomata.  K 

Alleluia, alleluia

Ko Kakoauaai, Toma, ba ko norai; a kabaia akana kakoauaai n aki norai. Alleluia. 

Te Euangkerio 

Wareken ana Euangkerio Ioane 15: 26- - 16:4

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “Ngkana E roko te Tia ibuobuoki, ae N na kanakomaia mairoun te Tama, are Tamnein te koaua, ao E na kakoaua taekau. Ao ngkami naba, kam na kakoaua taekau, ba bon raou ngkami mai moana. I atong baikanne nakoimi ba kam aonga n aki baka. A na kakioi ngkami nako man aia tinakoka, ao e a kan te tai ae a na tiku iai akana kamatei ngkami ba a angan te Atua iai neboana. A na karaoa anne, kioina ba a aki ata te Tama ao a aki ataai. I taekini baikanne nakoimi, ba kam aonga n uring, ngkana e roko taina, ba I a tia n tuangi ngkami.”

 

Tibatiba: Ko Kakoauaai, Toma, ba ko norai; a kabaia akana kakoauaai n aki norai.