Bakate. Wiki   6.                   Kaabong 

Warekan aia Makuri Abotoro. 18:1-8

E kitana Ateniti Bauro, ao e nako Korinto. E kaitibo iai ma temanna te I Iutaia ae arana Akuira mai Bonto, ae tiba roko mai Itare, ngaia ma buna ae Biritira, I bukin ana moti Kerautio, are tua ba a na bane ni kitana Roma I Iutaia. E kawariia Bauro, ao e tiku irouia ni makuri, ba bon tani karaoi uma n rianna. E katoa tabati n reirei n te tinakoka, ao e kataia n anai nanoia I Iutaia ma I Erene. Ngke a roko Tira ma Timoteo mai Maketonia, ao e kabanea ana tai Bauro ni kaotiota te taeka, ni kakoaua Iesu nakoia I Iutaia ba te Kristo. Ma ngke e nori aroia n rawa ma aia taetae Buaka, ao e ioi kunnikaina I mataia, ao e taku nakoia: “Ke e bakari atumi rarami: I a itiaki ngai, n akea au bure: N na nakoia bekan ngkai.” Ao e mananga Bauro ao e kawara temanna te aomata ae arana Iutito, ae te tia taromauria te Atua, are e kaan ana auti ma te tinakoka. E kakoaua te Uea Kiritibo, ae mantaniwin te tinakoka, ngaia ma ana uti ni bane. A maiti I Korinto ake a rairaki nakon te onimaki ngke a ongora irouni Bauro, ao a babetitoaki. 

Te Taramo. 97: 1-4

Kaekana:  E bane aonnaba n nora ana kamaiu Atuara.

Anenea te Uea n te kuna ae bou, Ba a kamimi ana makuri

E karekea te tokanikai, Ni makani baina ae tabu     K

E kaota makana ni kamaiu te Uea, E kaota arona n eti nakoia botanaomata,

E uringa ana tangira ma ana kakaonimaki, Nakon te utu ae Iteraera K

E bane aonaba, n nora ana kamaiu Atuara.

Takaruaia, aonaba ni bane, Katang kunami ni kukurei.   K 

Alleluia, alleluia

 Te tia kakoaua ae kakaonimaki Ngkoe Iesu Kristo, Ao te moa ni bungiaki mai buakoia mate;

   Ko tangirira, Ao Ko tebokira man ara bure n raram. Alleluia. 

Te Euangkerio 

Wareken ana Euangkerio Ioane 16: 16-20

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “Ai ti teutana riki, ao kam na aki norai; ao manga teutana riki, ao kam na norai.” A taku ana reirei tabeman i bon irouia: “Tera nanon ana taeka ae kangai: “N na nakon Tamau”? Ai ngaia are a taku: “Ai tera te baene teutana anne? Ti bon aki ata nanon ana taeka.”  E noria Iesu ba a kan titirakinna, ao E kangai nakoia: “Kam bon ukera i nanomi nanon au taeka are kangai: ‘Ai ti teutana riki, ao kam na aki norai, ao manga teutana riki, ao kam na norai.’I bon tuangingkami ae koaua: kam na katu rannimatami, ao kam na tang, ma e na kimareirei aoteaba, ao kam na nanokawaki. Ma e na onikaki nanokawakimi nakon te kimareirei.” 

 

Tibatiba: Iesu bon te Kristo