Bakate. Wiki   6.                   Kanimabong 

Warekan aia Makuri Abotoro. 18:9-18 

N te taina, ngke e a bong, ao E taku te Uea nakoni Bauro n te mi: “Tai maku taetae naba, ao tai kainababu. Ba bon raom Ngai ao akea temanna ae na katoka baina i aom ni kamarakiko, ba boni iai au botanaomata ae maiti n te kawa aei.” E maeka Bauro n te tabo anne teuana te ririki ao onoua namakina, ao e reirei aomata ana taeka te Atua. Ngke e tautaeka Kario i aon Akaia, ao a teirake I Iutaia, ma te nano ae ti teuana, n eeka nako Bauro, ao a katikia nakon te bao ni motikitaeka ao a kangai: “E anai nanoia aomata teuanne ba a na taromauria te Atua n te aro ae bobuaka ma te Tua.” E nangi taetae Bauro, ma e kangai naba Kario nakoia I Iutaia: “Ngke arona ba taekan te riaon tua ke te ioawa, ao I a bon tauraoi n ongora n ami tangitang. Ma, ngkai kam uneakin taian taeka ma taian ara ma oin ami Tua, ao ai bon ami bai iroumi. I a rawa ngai ni motiki tekani bakanne.” Ao e kanakoa man te tabo ni motikitaeka. Ngkanne a bane n eweka Totetene ae mataniwin te tinakoka, ao a ororoia I mantan te bao ni motikitaeka. Ao e bon aki tabe iai teuare Kario.

E kamanna riki Bauro I Korinto, ao i muina e kabo ma tari, ao e borau nako Turia, ao raona Biriikira ma Akuira. E korea irana i Kengkiria i bukin ana taeka ni bau teuana. 

Te Taramo. 46: 2-7

Kaekana:  E uea te Atua i aonaba ni bane.

Botanaomata nako, uboi baimi, Takaruaea te Atua n te bana ni Kukurei;

Ba E kakamaku te Uea, ao moan te Rietata, Bon te Uea ae kakanato i aonaba ni kabuta. K

E taonia botanaomata i an ara taeka, E waerake te Uea n tangin te bu.

Anenea te Atua, anene, Anenea ara Uea, anene.  K      

Alleluia, alleluia

E mangauti Kristo: E ota i aora, ba E kamaiuira n rarana.   Alleluia. 

Te Euangkerio

Wareken ana Euangkerio Ioane  16: 20-23

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “I bon tuangingkami te koaua: kam na katu rannimatami ao kam na tang, ma e na kimareirei aonteaba, ao kam na nanokawaki. Ma e na onikaki nanokawakimi nakon te kimareirei. E nanokawaki te aine ngkana e nang bung, ba e a roko ana tai. Ma ngkana ao e tia ni bung, ao e manuokina rawawatana, ao e kukurei, ngkai e bungiaki te aomata nako aon te aba. Ngkami naba, kam nanokawaki ngkai, ma N na manga nori ngkami, ao a na kakatonga nanomi, ao akea temanna ae na kona n rawea kakatongami mairoumi. N te bong anne, ao kam na aki manga titirakinai.”

 

Tibatiba: Tai maku; taetae naba ao tai kainababu ba bon raom Ngai n tai nako