Wiki 10 Kanimabong 

Warekan te moa ni Boki ae taekaia Uea. 19: 9, 11-16 

Ngke e roko Eria n ana maunga te Atua, ae Oreba ao e rin n te nangananga, ao e tiku iai n ua te ngaina. E roko irouna ana taeka te Atua ae kangai: “Otinako, ao tei i aon te maunga i matan te Atua.” Ao E rikekei te Atua. E rook te ukeukenanti ae korakora ae bwenai maunga ma ni ibei ba, n rimoan te Atua; ma akea te Atua i nanon te ukeukenanti. I muin rurun te aba, ao e kaoti te ai, ma akea te Atua i nanon te ai. I mwin te ai, ao e roko tangin te angakaau ae kanamwemwe. Ngke e ongo Eria ao e karaba matana n rabunana, ao e otinako n tei i matan te nangananga. Ngkanne e ongo te bana ae kangai nakoina: “Eria, ko aera ikanne?” Ao e taku: ‘E korakora nanou ni ira tangan te Atua ae maka, ngkai a kitaniko natini Iteraera, ao a kabakai baonikaream ma ni kamateia am burabeti n te kabang. Ti ngai nikiraia, ao a kani kamateai.” E kangai te Atua nakoina: “Nako, okira Tamateko ri nanoni kawain te rereua. Ko na kabira Ataera ba uean Aram. Ko na kabira Ieu ae natini Nimti ba aia uea Iteraera, ao ko na kabira Eritai ae natin Tiabata, mai Abera-Meora ba te burabeti n ruamuim.” 

Te Taramo 27: 7-9, 13-14

Kaekana:  E ingainga nanou, te Uea, ni kan nora matam.

Te Uea, ongo banau ni wewete, Nanoangaai, kaekaai.

E taku nanou n taekam: “Ukera matana.”     K

Te Uea, I ukera matam, Tai karaba matam nakoiu.

Tai kanakoa am toro n unim. Ba boni Ngkoe buokau.   K

I bon ataia: N na nora ana akoi te Uea, I abaia akana maiu.

Onimakina te Uea, keiaki, kamarurungko, Onimakina te Uea.        K 

Alleluia, alleluia

Te Uea, kauki nanora n ongora ana taeka Natim. Alleluia 

Warekan ana Euangkerio Mataio 5: 27-32 

E kangai Iesu nakoia ana reirei: Kam ongo ba e kangai ngkoa te taeka: ‘Tai wenenibure.’  Ao Ngai I taku nakoimi: ba ane tara te aine temanna ma te nano ni kaitatan ao e a tia ni wenenibure ma ngaia i nanona. Ngkana e kairiko nakon te bure matam ae mai ataim, ao autia tewenakoa mairoum. E raoiroi riki i bukim ba e na bua bain rabatam ae ti teuana, nakon ae e na kabaneaki rabatam n te wenakoaki i Keenna.  Ngkana e kabakako n te bure baim ae ataim, ao koroia, tewenakoa mairoum.  E raoiroi riki i bukim ba e na bua bain rabatam ae ti teuana, nakon ae e na kabaneaki rabatam n tewenakoaki i Keenna.E atongaki naba ae kangai: ‘Te mane ae kanakoa buna, ao e na anganna te beba n raure.’  Ao Ngai I taku nakoimi:  ane kanakoa buna, ae tiaki buna ni kewe, ao e kairia nakon te wenenibure; ao ane buna neiere kanakoaki, ao e wenenibure. 

 

Tibatiba: E ingainga nanou te Uea ni kan nora matam

Tariu ao maneu n te bong aio ae katea te Uea nakoira te rongorongo ae kakawaki ba kaotakira n te bai ae ti riai n uakiinna inanon maiura aio. Inanon warekan te ewnagekerio ao ti ongora ana reirei Iesu nakoira ba ti riai ni kabanei korakorara ni karekea te kaniwanga ae katauraoia te Atua ibukira. Eng, E taekinna Iesu ba iai uoua te bai ae kona n riki nakoira ngkana ti kitana te maiu aio. Teuana bon te nora matan te Atua ke te kauoua bon te teweakinako i Kenna. Ao n aron karakinan te tabo ae Kenna ao ti tuangaki ba Kennna bon te tabo i tinanikun Ierutarem are ura iai te ai n tai nak ao naki totoki ibukin kabuekan taian mange ma ma baika a maung man ino ao bon akea ae kona ni maeka iai ibukin te maung, te boira ma te kabuebue ao taian ino ma taian mwwata aik a miau iaon a boira mani maung. Ibukin teimatoan te kabuebue ma te boira ao te maung n te tabo aio ao e kabonganaki Kenna ba e tei ibukin te rekenikai ae na reke iroura ngkana ti kakaraoa te bure ao te buakaka. Eng ngkana ko karenakoaki i Kenna ao nanona kanga ai bon aron te mange ma te bai ae maug mani boira ngkoe are na riai ni karenakoaki n tabo ae na kabuokaki iai n aki totoki.

Ma n aron ae ti warekia n te taramo ao ti nora iai te kaniwanga ae ti riai ningainga ni kan karekea are bon te kona n nora matan te Atua. Ba ngkana ko maeka n te tabo ae ko nora matan te Atua iai ni katoa bong ao n aki totoki ao nanona ngkanne ba ko maeka n te Abanuea ae Karawa. Ti tuangaki ikai ngkanne ba te kaniwanga ae ti riai n uaiakinna bon tiaki taekan te tabo teuana ma bon taekan te mwenga are ti na kona n matan te Atua iai n aki totoki. N aron ae taekinaki n te moan warekboki ao ti ongora aron Eria n ukeukera te Atua are aki reke inanon te rebwetau ma te maeiei ke te iti ma e reke inanon te angkaau ae kamwemwe. Moan kaotin te Uea iroura bon reken te raoi n te aro are ti na kona n nora matan te Atua ao ngkana ti maeka ma te Uea ao ti na rinnako inanon kororaoi bai nako ao ti na onrake te kabwaia ao te mimitong ae aki totoki.