Wiki 11          Moanibong

Warekan te moani Boki ae taekaia Uea. 21: 1-16

Iai aban Nabota, are kain Ietireera, ba ana nne ni kurebe are kaan ma ana auti Akaba ae uean Tamaria. E tatae Akaba nakon Nabota ni kangai: “Anganai nnen am kurebe ba nnen au kai n amarake, ba e a boni kaan ma au auti, ao N na anganiko te nne ni kurebe ae raoiroi riki, ke ngkana nanom, ao N na anganiko te mane ba boona.” Ma e taku Nabota nakon Abakaba: “E na tukai te Atua ba N na aki anganiko abaia au bakatibu!” Ao e okira ana auti Akaba ma e rawawata ao te un i bukin te taeka arei. Ao e wene iaon ana kainiwene ao e tannako, ao e rawa n amarake. E roko buna ae Ietebera, ao e taku naoina: “E aera ngkai ko rawawata? Ao e aera ngkai ko rawa n amarake?” E kaeka ni kangai: “I a tia n taetae nakon Nabota ba N na kaboa nnen ana kainikurebe n te mane ke n te nne ni kurebe ae raoiroi riki, ao e rawa.” E taku buna ae Ietebera nakoina: “Teirake ao amarake, ao ke e kukurei nanom, N na anganiko nnen ana kurebe Nabota.”

Ao e koroi reta neierei, n aran Akaba ao e kanima iai ana kanikina te uea, ao e kanakoi nakoia unimane ma toka ake a maeka i rarikin Nabota. E kangai kanoan reta akekei: ‘Kam na tua te aki mamatam, ao katea Nabota i mataia aomata; karekeia uoman aomata aika buakaka ba a na kaitara ma ni bukinna ni kangai: ‘Ko taetaebuakaea te Atua ma te uea.’ Ao kam na katikia nako ni karebanaia ba e aonga ni mate.” Ao a ira nanoni Ietebera kain ana kawa Nabota, ma unimane ao toka, n ai aroni kanoan te reta ake e kanakoi. A tua te aki mamatam, ao a katea Nabota i mataia te koraki, ao a roko uoman aomata ake a buakaka ni kaitara, ao a bukinna ni kangai: “E taetaebuakaea te Atua ma te uea Nabota.” E kaitikaki Nabota nako tinanikun te kawa, ao e karebanaki, ao e mate. E kanakoaki te rongorongo nakon Ietebera ni kangai: “E karebanaki Naboa, ao e mate.” Ngke e ongo Ietebera ba e karebanaki ma ni mate Nabota, ao e taku nakon Akaba: “Teirake, abana te nne ni kurebe are e rawa n anganiko Nabota: e aki maiu Nabota ba e a tia ni mate.” Ngke e ongo Akaba, ba e mate Nabota, ao e teirake ao e ruo nakon nnen ana kainikurebe nabota ae kaini Ietireera ba e na abanna. 

Te Taramo 5:2-3, 5-7 

Kaekana: Te Uea, ongo tangiu.

Te Uea, ongora n au taeka, Ko na ongo tangiu.

Kakauongo banau ni wewete, au Uea ae Atuau. K.

Ba te Atua Ngkoe ae Ko aki tangira te buakaka, Ko aki butimaea te aomata ae buakaka,

A aki tei i matam akana kamoamoa. K.

Ko ribaia ni kabaneia tani buakaka, Ko kamaunaia tani kewe.

Te tia tiritiri ma te tia kamani, E ribaia te Uea. K. 

Alleluia, alleluia.

Anganai te maiu, te Uea, ao N na ira nanon am tua. Alleluia. 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Mataio. 5:38-42

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “Kam ongo ba e kangai te taeka ngkoa: ‘Boon te mata te mata, ao boon te wi te wi.’ Ao Ngai I taku nakoimi: tai kauntaba te aomata ae ioawa, ma ngkana iai ae orea tabam teuana, ao anga tabam are teuana; Ngkana e kan ana am kabaraki i matan te kabowi, ao anganna naba rabunam. Ngkana e kani kairiko teuana te maire, ao raonna uoua te maire. Ane butiko, ao anganna; ane kan tangoa am bai, ao tai tannako mairouna.”

 

Tibatiba: Tangira am kairiribai ao tataro ibukina