Wiki 11          Katenibong 

Warekan te kauoua ni Boki ae taekaia Uea. 2:1, 6-1

Aei aron Eria ngke E uotia rake te Atua nako karawa n te ukeukennati. A mananga Eria ma Eritai nako Kirekara. E taku Eria nakon Eritai: “I a butiko ba ko na tiku ikai, ba E ti kanakoai te Atua ao i matam, N na bon aki kitaniko.” Ao a uaia n nakonako, Ngke a tei ngaia uoman i etani Ioretan, ao a roko taria burabeti ake nimangaun, ao a tei n raroa ma ngaia. E ana rabunana Eria, ao e rukumma, ao e orea te ran, ao e tabwenaua nakon te atai ma te maing, ao a ri nanona ngaia uoman n toua te ora. Ngke a roko n are te iterana, ao e taku Eria nakon Eritai: “Tuangai, tera ae N na karaoia i bukim ngkai I tuai uotaki nako mai iroum?” E kangai Eritai: “Anganai tamneim ni kauoua tibangau.” E taku Eria: “E kanganga am bubuti. Ngkana ko noria n te tai ae N na uotaki nako iai mairoum, ao e na reke.” Ngke a tabe n nakonako ma n taetaenikawai, ao e kaoti i marenaia te ka ae te ai, ma aotina aika taian ai; ao e waerake Eria nako karawa n te ukeukennati. E noria Eritai, ao e takarua ni kangai: “Tamau, tamau! Aia ka Iteraera ma tan tokaria aotina!” Ao e aki manga noria, ao e anai rabunana n raeuaia n uamakoro. E anaa rabunan Eria, are baka mai aona, ao e okira Ioretan ma n tei i etana. E taua rabunan Eria, ao e orea te ran, ao e bwenauaki nakon te atai ma te maing, ao e ri nanona. 

Te Taramo 31:19, 20, 23

Kaekana: Kamarurungingkami, onimakina te Uea!

Te Uea, ai bati ra am akoi, ae Ko kataua nakon ane makuko,

ao Ko angan ane katanna iroum, i mataia aomata! K.

Ko katania i matam mane aia kamani aomata;

Ko karabaia n umam, man aia kauntaeka newe. K.

Tangira te Uea, ngkami nako ana aomata, E kawakinia akana kakaonimaki,

ma E aona ana karekeai, akon ane kainikatonga. K 

Alleluia, alleluia.

Atuau, reireiai am kawai, kairai i nanon am koaua. Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Mataio. 6:1-6, 16-18

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “Kam na tararuai ngkami ba kam na aki kaotioti ami raoiroi i mataia aomata i bukin te kan noraki, ba e na bua iai kaniwangami iroun Tamami are i karawa. Ngkana ko anga am baintangira, ao tai katanga te bu i maim, ba bon aroia tani mamana te aba i nanon tinakoka ao i nanoni kawain te kawa, ba a kani kamoamoaki irouia aomata. Ma ngkoe, ngkana ko anga am bai n angataim, ao ke na tai ataia maingim; e aonga n raba am baitangira, ao E na kaboko Tamam, ba E nora te bai ae raba.

Ngkana kam tataro, ao tai katotongia tani mamana te aba; ngkana a tataro, a kan tei i nanon tinanoka ke i tutani kawai, ba a kan noraki irouia aomata. I tuangi ngkami te koaua: a tia n reke kaniwangaia. Ma ngkoe, ngkana ko tataro, ao rin i nanon am ru, kaina te mataroa, ao tataro nakon Tamam are raba iai, ao E na kaboko Tamam, ba E nora te bai ae raba.

Ngkana kam aki mamatam, ao tai kabubuakai matami, n ai aroia tani mamana te aba. A kabubuakai mataia ba a aonga n ataaki irouia aomata ba a aki mamatam. I tuangi ngkami te koaua: a tia n reke kaniwangaia. Ma ngkoe, ngkana ko aki mamatam, ao kabira atum ao teboka matam, ba e aonga n aki ataiko aomata ba ko aki mamatam, ma E na ataiko Tamam ae raba, ao e na anganiko kaniwangam, ba E nora te bai ae raba.”

 

Tibatiba: Atuau, reireiai am kawai, kairai i nanon am koaua