Wiki 11           Kanimabong 

Warekan te kauoua ni Boki ae taekaia Uea. 11: 1-4, 9-18, 20.

Ngke e noria ba e mate natina te mane, neiere Ataria ae tinan Akatia, ao e kamateia ana kariki te uea ni kabaneia. Ma e kamaiuaki Ioati ae natin Akatia, ba e anaki mai buakoia natin te uea n aia tai ni kamateaki. E uotia nako neiere Ieotieba, are natin te uea ae Ioram ao manen Akatia. E karinna n te tabo ni wene ma te tia tobaia. E karabaki iai mai matan Ataria, ao e aki mate. Onoua ana ririki ni karabaki irouni Ieotieba i nanon ana Temboro te Atua, ngke e uea Ataria i aon te aba.

N te kaitiua n ririki, ao e tua Ieoiata ba ana roko irouna ana mataniwi ni bubua Karaite ma mataniwia tan tantani, ao e karinia i nanon te Temoboro. E karaoa te berita ma ngaia ao e tuangia ba a na taetae n tuea i nanon te Temboro, ao e kaota natin te uea nakoia. A ira nanon Ieoiata ae te berebitero mataniwi ni bubua ni bai ni kabane. A kairia aia oamata ake a bane aia tei n te Tabati, ao a kawara te berebitero ae Ieoiata; ao ngaia e angania ana kabang ma ana otanga te uea are Tawita, ake a mena i nanon ana Temboro te Atua. A bairea nneia tan tantani, ao a tei ma aia kai ni buaka i nanoni baia, man te maninganinga are mai maiaki ni karokoa are i meang ri rarikin te baonikarea ma te Temboro, ao a katobibia te uea. E kaotinakoa te uea Ieoiata, ao e katoka ana baunea ma ni kainikinaean ueana. A kaueaa ma ni kabiria, ao e uboubo ma n takarua ni kangai: “E na mauri te Uea!” Ngke ongo takaruaia te koraki Ataria, ao e nako ni kawaria i nanon te Temoboro; ao e taratara nako, ao e nora te uea ba e tei i aon te bao, n ai aroni kateina, ao e i rarikina mataniwi ma tani katangi bu, ao ai kain aonteaba ake a kimareirei ma ni katang aia bu. Ao e raeuai kunnikaina Ataria, ao e takarua ni kangai: “Bon te kamane, bon te kamane!” Ao e tuatua te berebitero ae Ieoiata ni kangai nakoia mataniwin te tanga: “Kairia nako, ao kaotinakoa. Ngkana iai ae rimuina, ao kamatea.” Ba e aki tangira te berebitero ba e na kamateaki i nanon ana Temboro te Atua. A katikia nakon ana auti te uea; ao ngke e a roko n aia tabo aoti n rin, ao kamatea iai.

Ao e karaoa te berita Ieoiata i marenan te Atua ma te koraki, ba ana riki ba ana botanaomata te Atua; ao te berita naba i marenan te uea ma ana botanaomata. A bane kain aonteaba n nakon umani Baara ae te anti, ao a urua, ao kabakai baonikareana ma tamenina, ao kamatea Matan ae ana ibonga Baara i matan te baonikarea.

Ao e kateia tan tantani te berebitero, ba a na teiakina ana Temboro te Atua. A bane ni kukurei kain aonteaba, ba e rau te kawa, ngke a tia ni kamatea Ataria n ana tabo te uea. 

Te Taramo 132: 11-14, 17-18

Kaekana: Mwengan te Uea Tion are Erineia.

E taetae n tuea te Uea nakon Tawita, e na aki bitaki ana taeka:

“Bon am kariki ae N na kateia, i aon am kaintokanuea.” K.

Ngkana a kawakina au berita, ma au tua are I angania,

Ao a na aki toki naba aia kariki, n tekateka n am kantokanuea. K.

Ba E rinea Tion te Uea, E tangiria ba mwengana.

“Bon au tabo ni motirawa n aki toki, Boni mwengau ae I tangiria.” K.

N na karikirakea iai korakoran Tawita, N na kaura tauran au aomata ae kabiraki

N na rabunia aiana n te maneang, ma e na raneanea bauna n uea. K. 

Alleluia, alleluia.

Te Uea, kauki nanora, n ongora n ana taeka Natim. Alleluia. 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Mataio.. 6: 19-23

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “Tai kaikoi ami kaubai i aon te aba, ike a kangi bai iai te koa ma te ino ao a urubai ma n ira iai tani ira. Ma kaikoi ami kaubai i karawa, ike a aki kangi bai iai te koa ma te ino ao a aki urubai ma ni ira iai tani ira. Ba ike e mena iai am bai ae kakawaki, ao e mena naba iai nanom. Tauran rabatam, boni matam. Ma ngaia ae ngkana e raoiroi matam, ao e bane n ota rabatam. Ma ngkana e aoraki matam, ao e bane n ro rabatam. Ma ngaia ae ngkana bon te ro te ota ae i nanom, ao ai bati ra te ro!”

 

Tibatiba: Tai kaikoi ami kaubai i aon te aba, ike a kangi bai iai te koa ma te ino