Wiki 12 Moanibong 

Warekan te kauoua ni Boki n Uea. 17:5-8, 13-15, 18

E taua te aba ni kabanea uean Aturia, ao e nako ni buakana Tamaria i nanon tenua te ririki. N ana karuaiua n ririki Otea, ao e taua Tamaria uean Aturia ao e kairia Iteraera nako Aturia ba taenikai. E kamaekaia i Ara i rarikin Abora ae karangani Kotan ao n aia kawa i Miria. E riki te aro anne kioina ngke e bure Iteraera nakon te Uea ae Atuaia, are kairia rake man te aba ae Aikubita, mai ani makani Barao are uean Aikubita. A taromauria atua tabeman ao a irarang n aia katei botanaomata ake E kakioia nako te Uea mai maaia.

E bon tia n taetae te Uea nakoni Iteraera ao nakoni Iuta, irouia nako burabeti ma tani matairiki, ni kangai: “Kaki aromi ae buakaka ao kawakin au moti ma au baire n ai aron te Tua ni kabanea are I kateia nakoia ami bakatibu ao are I angania irouia au tabonibai ake burabeti.”

Ma a aki ira nanona, ao a kamatoai rii nanoia nakoia ai bakatibu, ake a aki kakoaua te Uea ae Atuaia. A kaki ana tua ao te berita are E karaoia ma aia bakatibu ao ana moti nakoia. Ai ngaia are e koro unin te Uea nakoni Iteraera, ao E kakioa nako mai matana. Akea nikirana ba ti ana utu Iuta. 

Te Taramo: 60: 3-5, 12-13

Kaekana: Te Uea, buokira ni baim ae maka.

Te Atua, Ko kaakira, ko oroira, Ko un iroura. Ko na okirira. K

Ko karurua aon te aba, ko bwenauaia; Karaoa tabwenana, ba e a mae nako.

Ko karawawata am botanaomata, Ko kamooira n te uain ae ti maraa iai. K

Tao Ko kaki taekara, te Uea, N aki manga raona ara tanga?

Buokira n rawawatara, Ba akea manen ana ibuobuoki te aomata. K 

Alleluia, alleluia.

E raoiakina aonaba te Atua i nanoni Kristo, ao E anganira taekan te raoi. Alleluia 

Warekan ana Euangkerio Mataio. 7:1-5 

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “Tai motiki taekaia aomata, ao a na aki motikaki taekami. Te moti ae kam motiki taeka iai, ao a na motikaki naba iai taekami. E aera ngkai ko tara te aneke ae i nanoni matan tarim? Ao ko aki nora te kinnara ae i nanoni matam! Ko na kanga n taku nakon tarim: ‘Taningaai, ba N na buta te aneke ane i nanoni matam,’ ngkai iai te kinnara I nanoni matam? Te tia kewea te aba, buta moa te kai ane i nanoni matam, ao ko a matairiki ngkanne ni buta te aneke ae i nanoni matan tarim.”

 

Tibatiba: Kaki aromi ae buakaka ao kawakin au moti ma au baire n ai aron te Tua ni kabanea are I kateia