Wiki 11 Katenibong 

Warekan te kauoua ni Boki n Uea. 22:8-13; 23:1-3

E kangai te mataniwi ni berebitero ae Irikia nakon te tia koroboki ae Taban: “I kunea Bokin te Tua inanon ana Temboro te Uea.” Ao e angan Taban te boki ba e na warekia. E nakon te uea te tia koroboki ae Taban, ao e kaongoa ni kangai: “A kaburoa te tirewa are n te Temboro am tabonibai, ao a angania tani makuri aika muiokoaki n ana Temboro te Uea.” Ao e kaongoraea te uea te tia koroboki ae Taban ni kangai: “E anganai te boki te berebitero ae Irikia.” Ao e warekia Taban i matan te uea. Ngke e ongo kanoani Bokin te Tua, ao e raeuai kunnikaina te uea. Ao e tuatua nakon te berebitero ae Irikia, ao nakon Aikam ae natin Taban ao Akabo ae natini Mikaia ao Taban ae te tia koroboki, ao Ataia ae ana tabonibai te uea, ao e kangai nakoia: “Nako titirakina te Uea ibukiu ao i bukia te koraki, n taekani kanoan te boki ae a tiba kuneaki. E boni korakora unin te Atua nakoira i bukin ara bakatibu ngke a aki ira nanon te boki aei ma n aki karaoa ane koreaki iai.” Ao e kaoia unimanen Iuta ma Ierutarem te uea, ao e waerake nakon ana Temboro te Uea ma aomatani Iuta ma kaini Ierutarem ao berebitero ma burabeti ao te koraki ni bane, aika mangori ma aika kakanato. Ao e wareka i mataia kanoani bokin te berita are kuneaki n ana temboro te Uea. E tei te uea i rarikin te boua, ao e karaoa te berita i matan te Uea ba e na kawakin ana moti, ana baire ma ana tua, ma nanona ni kabanea ao tamneina ni kabanea, ba e na kakoroa bukin te berita are makoro n te boki arei. Ao a bane te koraki ni kariaia te berita anne. 

Te Taramo 119: 33-37, 40

Kaekana: Te Uea, reireiai am tua.

Reireiai kawakin am moti, ba N na toua n tai nako,

Tuangai arou ni kawakina am tua, Ao N na kabanea nanou n taua. K

Kairai i nanoni kawain am tua, Ba bon anne kabaiau.

Kaira nanou nakon am baire, Ao tiaki nakoni karekan arou. K

Kawakini matau mani baika akea maneia, Kamaiuai n am taeka.

Noria, I barua am tua, Kamaiuai n am eti. K 

Alleluia, alleluia.

Ko angan aonaba taekan te maiu, Ba ko raneanea i aona n ai aron otan taiani itoi. Alleluia 

Warekan ana Euangkerio Mataio. 7: 15-20 

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “Kawakiningkami mairouia burabeti ni kewe: a baka n tiibu i matami, ao i nanoia boni kameanti aika kakang. Kam na kinaia ni uaia. Tao a anaki kurebe man akanta? ke biku mani kai aika kateketeke? E kariki ua aika raraoi te aroka nako ae raoiroi, ao e kariki ua aika bubuaka te aroka nako ae raoiroi, ao e kariki ua aika bubuaka te aroka ae buakaka. E aki kona ni kariki ua aika bubuaka te aroka ae raoiroi, ao e aki kona ni kariki ua aika raraoi te aroka ae buakaka. Te aroka nako ae a aki raraoi uana, ao e koreaki ma n tewenakoaki n te ai. Ma ngaia ae kam na kinaia ni uaia.

 

Tibatiba: Kawakina ao maiuakina ana moti, ana baire ma ana tua te Uea ao E na kakoroa bukin ana Berita nakoim