Tibatiba: Te maiu ae kororaoi inanon te Inaomata,

Bon ana kantaninga te Atua ibukira ni kabane ba ti na bungiaki inanaon the te inaomata are te bungiaki inanon te Berita ma ana kantaninga te Atua ae maka mani mimitong are Ngaia ae karika Karawa ma aonnaba. Bon ana kantaninga ibukira te Atua bat i bungiaki ao ni maiu inanon oanaomata inanon te Uea ao tikai te tautoronaki inanon te bure

E kaotaki nakoira ikai ba bai ni kabane aika karikaki a na riai bane n rinanon ana kantaninga te Atua ba akea te bai ae riki ni manenanti ma a bane n riki bai nako inanon ana kantaninga te Atua.

Ao tera raoi ana kantaninga te Atua ngke karika te aomata? Eng bon ti teuana ana kantaninga te Atua ngke E karika te aomata ba E na riki ba katotongan te Atua ae na riki ba rona ni maeka I Karawa  n aki totoki.

N te moani wareboki n te bong aio ao ti ongora rongorongon te burabeti ae Iona ngke e kanakoaki iorun te Aroun te Atua ba e na rairi nanoia kain Ninive. Ibukin makuna ao rawana ni kawara Niniwe ao e roko te buaka ae korakora inanon marawa ao e tuatua te burabeti ae Iona ba e na karenakoaki nako inanon marawa ba e aonga n reke te raoi. Ma ngke karenakoaki Iona ao e kabautaki naba iroun te ika ae moan te bubura ao e tiku inanon biroton te ika inanon teniua te bong ao imuina ao e a manga mumutaki Iona iroun te ika iaon te bike ao iana e mananga Iona nako Ninive n taekina te rairannano nakoia kain Ninive ao aia uea. Ibukin aia ongotaeka ao aia rairannano kain Ninive ma aia uea ao a bane ni kamaiuaki ao n aki kamaunanakoaki.

Tariu ao maneu ni kaekan aia titiraki aomata ake a kainanoi taian kanikina ba e aonga n reke te kamaiuaki irouia ao E kaekaia Iesu ni kangai; ”Ba bon te roro ae kam buakaka ngkami. Bon akea te kanikina ae kam na anganaki ba ti  te kanikina are iruon Iona. Te koaua ba n tain te motikitaeka ao a na bane n teirake kain Ninive n totoko ibukina ba a tia ngaia ni rairi nanoia man ana kabarabaraba Iona nakoia ba a na rairi nanoia. Are nanona ba bon iai riki te oini bai ae moan te kakawaki riki nakon  rongrongon Iona ba bon taekan Iesu are boni Ngaia te an Rikitemanna te Atua are na uota Maiu ni Koaua nakon aonnaba.