Tariu ao maneu ti na bane ni katauraoira inanon te karemo aio ni butimaea te kamaiuaki ae uotaki nakoira iroun ana Rikitemanna te Atua are E kanakoa nako aonteaba ba E na uota te kamaiuaiki rinanon te rairannano man arora ni bure are kararoaira ma te Atua. Ba inanon te bure ao ti raurenako ma te Atua ao ti riki ba taenikai ngaira aika ti a tia kabua te aro n natinaki iroun te Atua aika a tia ni kabwautaki nakon te rotongitong ao te mate ae akea tokina.

Ma n ana anganano ae moan te kororaoi Iesu are are tine mani mate ibukira iaon te kaibangaki ao E kaboira n Rarana ae moan te tabu ao E kauka nakoira te kamaiuaki man te toronaki n te bure ao E a manga kaoka nakoira te aro n natinaki iroun te Tama.

Inanon te moan wareboki ao ti ongo karakinan te burabeti ae Iona ngke e mananga nako Niniwe ba e na uota taekan te rairannano ao te manga okira te Atua ba aonga ni kamaiuaki.

Ma ti ataia ba rokon te kamaiu nakoia kain Niniwe e bon reke man aia tauraoi ni butimaea rongorongon te rairannano ba aonga ni bita nanon te Atua ba E na uringa Nanona ao ana atataiaomata ma ana nanoanga n aki kamaunanakoia kain Niniwe. Te bai riki teuana ae katekenano n te karaki aio ba bon tauraoin nanon te Uea iaon Niniwe n anga te katoto ae tamaroa nakoia ana botanaomata ni karina te bua iaona ni kaotia ba ngaia e tauraoi n rinanon te kainano ma te rawawata ba kaotan te nanomaraki ma raraoma ibukin ana bure ao te bubuti aakon te Atua kabaran ana bure.

Ngaira ni kabane ti na kauki nanora ao n tauraoi ni kamarakira ni bubutia te Atua ba E na nanoangaira ao ni kabarai ara bure. Ti na keikina abui te bong ao abui te ngaina inanon te karemo aio ba ara tai n rairi nanora ba ti aonga n tauraoi ni butimaea mangauti inanon te bakate inanon te mimitong ae akea tokina.