N na neboiko ao ni karabako n tai nako te Atua ba E kororaoi am tangira n tai nako ibukiu. Te Atua e aki kona ni bitaki arom nakoiu ba ko tauraoi n anganai kororaoin am tangira ngkai Ko bon onrake n te raoiroi ao ko tauraoi n anganai bai aika I kainanoi imain ae I kaoti nakoim. Ko aki kona ni kanakoa am taratara mairou ngkai e teimatoa n rawa Nanom ba N na kabuanibai mani mate. Ko anganai te onimaki ba bon akea te tai ae ko kona ni manuokinai ao bon akea te bai ae Nna kona raraoma iai ba Ko tei irarikiu n tai nako ao ko aki kona ni kitanai.

Te Atua ae ko onrake n te raoiroi ao te tamaroa ko raba n am taeka nakoiu n te bong aei ba N na tauraoi n bubuti nakoim ngkana iai te bai ae I kanianoia, ngkai ko tauraoi ni kaekai n tai nako. Ko tuangai naba ba ngkana I tauraoi n ukeuke ao e na bon reke kainanou mairoum ao ngkana I karebwerebwe ao ko na bon kauka te mataroa nakoiu. Ko bon anganai ikai te Uea te onimaki ba inanon au waaki ni kabane ao Ko bon tauraoi ni boukai ao n raonai n tai nako. Ko bon atai ao ko nori bai aika Nna kaitibo ma ngaai ao I ataia ba boni Ngkoe au Nono ao au Bwaa ni Kamaiu ao bon te bai ae N ria ni maku iai.

I butiko te Atua inanon te karemo aio ba Ko na riki ba raou n tai nako Ngkoe ao ko na katanai man taian kanganaga ma kabuanibai nako. Tai katauai ba Na raurenako ma Ngkoe ma nanoangai ba Nna karekea te kanuanga are ko a tia ni katauraoia ibukiu are bon te maiu ao te kabaia ae akea tokina i rarikim i Karawa.