Tariu ao maneu I rangi ni karaba te Uea n te bong aio ngkai E angai te kibu ae Nna ae N kona iai n nora aron tekeraoiu ma kakabaiau ao kakawakiu iroun te Atua ngkai E a karikai ba Natina ngai ni koaua iroun Natina ae Iesu are roko iaon te aba, E tauraki mani mate ibukiu iaon te kaibangaki ao E kaboai n Rarana ae moan te Tabu ba I aonga n riki ba te aomata ae bou ae bon Natina ni koaua.

N te bong aio ti anganaki te koaua ae moan te kamimi ba inanon kororaoin ana tangira te Uea ao ti a bane n riki ba Natin te Atua ngaira ao ti a kabaraki man te tautororonaki mai ian te bure ao ti a riki ni koaua ba Natin te Atua.

Ai kabaiara ngaira n ana tangira te Atua ibukira ba ai tiaki ngaira taian toro aika a tautaekanaki ma ti a riki ba tan natinaki ao tan baibai irarikin Iesu i Karawa.

Eng ti riai n ataia ba bon akea te bai ae ti na riai ni maku iai ba ti katobibiaki ao n rabaunaki n tainako n ana tangira te Atua are e katanira man taian kabuanibai. Ao ngkai ti bane ni katanaki n tai nako iroun te Atua ae  moan te maka, moan te korakora ao moan te mimitong ao ti a taia ngkanne ba bon akea te bai ae ti na tabeaianga iai ba E kakawakinira n tai nako te Atua. N te bong aio ao ti kauringaki ba ti riai ni kororaoi n te tamaroa ao te nanoanga n aiaron Tanara are i Karawa ae oan te nanaoanga. Eng bon ana Nanoanga ao ana Karatia te Atua ae ngaia ae ti  katanaki ao ni kawakinaki iai n tai nako ao boni ngaia naba ae anganira te kantaninga ba ngkana ti nim ma te Atua ao ti na kawakinaki n ana nanoanga te Atua ao ti na karekea te kabaia ae akea tokina n te Abanuea are i Karawa.