Tibatiba: Boni Ngkoe korakorau n te maiu aio ba Nna roro nako n te maiu ae akea tokina

Boni ngai te aomata ae I korakoraki iroum n te maiu aio ba N na kona ni kaitarai kanganga nako ba I aonga ni kona n roronako inanon te kawai ae uarereke mani wariki nakon te tokanikai ao te kabaia ae akea tokina, ike akea te bai ae kona n tukai ke ni kabaeai ba Nna aki kona n otinako ni karekea te maiu are mairoum. Man te korakora are ko anganai ao I karekea mai iai te kawai ae uarereke are kona ni karokoai inanon te tokanikai ma te kabaia ae akea tiana ma tokina. Eng, bon am karatia ae Ko anganai ae anganai te kona n tokanikai.  

Bon inanon am kantaninga te Uea ibukiu ba Nna bitaki nakon kakaraoan Nanom ae ngaia I kona ni inaomata iai ni kanakoaki inanon te tai ae akea tokina ao Nna karekea te bitaki ao te onikaki nakon te maiu ae akea tokina.Ba e na bitaki te aro ni mamate nakon te maiu ae totoki.

Ti riai ni bane n ataia ba ngkana ti kitana te maiu aio ao ti toua te kawai nakon te kamoamoaki ke te kabuakakaki ba aio bon te bai ae baireia te aomata ae maiu ngkai ma bon tiaki Nanon te Uea. Ba irouia aika maiu ngkai ao bon akea aia atatai ba tera ae riki nakoia nakon tai aika a na roko imuin mateia. Ao ai uana naba ma akana a na maiu imuia. Ba te tamnei ae a tia ni mate bon akea te bai ae na ataia irouia aomata akana maiu. Ba te tamnei ae mate ao te aomata ae maiu a bon maenako n aki ata te bai ae na riki nakoia. Ti bon riai ngaira aika ti maiu ba ti na rineia ba te kawai ae ti kan toua ngkai ao tin a oimakina te Uea ba E na anganira te korakora ni kona roronako inanon te kawai ae irariki n te maiu aei ba ti aonga ni kona n roronako nakon te maiu ae akea tokina i Karawa.