Ti reitaki ma te Ekaretia ae banin n neboa te Atua ngkai E a tia ni kaota ana kantaninga ae moan te kororaoi ibukira ba ti na kona ni katotonga tinara Nei Maria are e uotakirake nako Karawa mani baunaki n te mimitong. Ara tangira ao ara reitaki ni koaua ma Nei Maria boni ngaia ana kawai te Ekaretia are ti a tia ni kaikawaki ao n reiakinaki iai ibukin kamaeuara ao karekean te maiu ni mimitong.
Tera aron nnen Nei Maria inanora ao n ara utu? Iai ara waaki n ara utu ke ni mwengara aika a kakoaua aron maiun ara tangira ma Nei Maria? Ti na karekea ara motinnano ae bou n te toa aio ba ti na kaboui ao ni kamarurung ara waaki n reitaki ma tinara Nei Maria ni kakaonimaki ni karaoa ara korona ni katoa bong, ni ueuena tamnein Nei Maria n ara auti ke n tataro ni bubuti nakoina ba e na kawakina ara utu ao ni buobuokira ni kainnaora nako. Ma ae kakawaki riki ba ti na ira nanon Nei Maria ni kan karikira ba bannan ao katotongan raoi Natina ae Iesu ba ti aonga ni bane ni kamaiuaki.