Anterea, are e buoka Tinau ma katauraoan te amarake, e noria ba ai ti teutana te amarake, ba e a rangi n uarereke are ti na bon bane n aki ngae iai.
E taku Anterea nakon Tinau, “Ko na kariaia moa, Tinau Maria, ba N na ti otinako moa teutana.” Tinau, e tara Anterea ao e taku “Ao ngaia ma kawaekoako, ba muina ao e na aki reke kanam.”
E nako ngkanne Anterea nakon Iuta Itekariota ao e wirikiriki nakoina. E wingare Iuta, ao e karea nanon bain Anterea te bwai teuana.
Iuta Itekariota, e nangi n tatangira Tinau, ao bon akea te bai ae e kona n tautia iai Tinau, e ngae ngke e konaa ao e bon aki kan anganga, nakoia aomata aika a maiti.
Ngke e a mwananga nako Anterea ao Iakobo e a oki ma te ran.
“E naera Anterea?” e titiraki.
"Tai tabe iai ,” e kaeka Batoromaio, “e na bon waekoa n oki.”

E a tia ana kuka Tinau ao e tuai man oki Anterea. E anaa ana kuka ao e a tibatibaia ni kakauarerekea ba ti na bane n toa ao e katuka teuana te tiba ibukin Anterea.
E taetae Iuta man taku, “Kai akea ae ko katukua ibukim Tinau.”
Tinau e tara Iuta ao e taku. “ E raoiroi, I a amwarake rimui. Kam riai n amarake ba e na reke korakorami ibukin ami makuri ni kabane aika kam kakaraoi.” A bane ngkanne au Reirei n taraa aia raurau are imataia ao a ataia ba bon ti arei te amarake are e kona n angania Tinau, ao e kariaia riki ba e na baki n aki amarake ibukia.
E tararake Betero ao e taku, “E bon rangi n maiti ae ko anganira aio, ae, tia tibaa kanara.”
E a itianako ngkanne kanoan ana raurau nakon teuana te raurau ibukin Tinau ao nake tabeman, a bane ni karaoa naba anne.
Ma Iuta Itekariota, e aki itianako kanoan ana raurau ma e katokai matana iaon te mataroa. E aki maan ao e a wingare n te wingare ae e rangi ni bubura, ngke e a nora Anterea n rinnako ma te baeki ae e rangi ni bubura i baina.
Ti bane n tara Anterea ngke e taku nakon Tinau, “Tinara, ara iango ba ngkai ti a tia ni kakana kanam ae e rangi ni maiti, ao ko aki toki ni bubutimaira n te aro ae ti rangi ni mwemwengaraoi iai, ao e riai ba ti na manga kaboa muin ae ti a tia ni kabanea.”
E kauka te baeki ao e a kaotinakoi kanoana aika taian amarake ibukin teuana te namakaina. “O natiu,” e taku Tinau, ao e baka rannimatana teuana iaon tabana, 'kam rangi n akoai.”
E teirake Iakobo ao e kibakiba man aneenene,”Te baintangira ibukin Tinara, te baintangira ibukin Tinara,” ao e kibakiba n raraunia te ruu. E bon tia ao e nakon Tinau ao e tuangnga, “Tekateka ba N nang katauraoa kanam.”
E tekateka Tinau man taraa n rangi ni kukurei ao ni kakatituaraoi ibukin aia tangira au Reirei. E kukurei nanou irouia. Bon ti tebo ma ataei aika a uarereke ake a uoti aia baintangira nakon Tinaia.
I tekateka n iango ba tera ngke aio aroia te botanaomata nako. Tera ngke a noria ba Tinau, akea tian ae e kona ni karaoia ni buokiia. E kona naba n anga are ana bai, n aki karongoa...ana tangira te Tina ni koaua.
I tangiria ba aomata ni kabane, a na nora aron kakawakin ao bonganan Tinau, inanon maiuia, ao I tangiria aomata ni kabane, ba ana karaoi aroaro nako, ni kaota aia tangira ma aia karinerine nakoina, n aron are a karaoia au Reirei, eng, n aron naba are e karaoia Iuta Itekariota.